Столетница в Общината

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

IMG_0743

 

Ше­ри­фе Али­е­ва от бал­чи­ш­ко­то се­ло Ля­хо­во на­вър­ш­и 100 го­ди­ни. Ше­ри­фе има пет де­ца, 15 вну­ци, мно­го пра­в­ну­ци и до­ри пра­п­ра­в­ну­ци.

В на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка от име­то на Об­щи­на Бал­чик сто­ле­т­ни­ца­та по­лу­чи те­ле­ви­зор, а мал­чу­га­ни­те от де­т­с­ка­та гра­ди­на на Ля­хо­во я из­не­на­да­ха с пе­с­ни и по­з­д­ра­ви.

Сава ТИХОЛОВ

Коментарите са затворени.