Велосипедна алея Кранево – Балчик

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На 10 май в ре­ги­о­нал­ния офис за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во в ру­мън­с­кия град Къ­лъ­раш ще бъ­де по­д­пи­сан до­го­вор по про­е­к­та “Чер­но­мор­с­ки ве­ло­си­пед – ди­вер­си­фи­ци­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ус­лу­ги в тран­с­г­ра­ни­ч­ния ре­ги­он”.

Ос­но­вен бе­не­фи­ци­ент е Об­щи­на Кон­с­тан­ца, а пар­т­ньор – Об­щи­на Бал­чик. Одо­б­ре­ни­ят ве­че про­ект пре­д­ви­ж­да из­г­ра­ж­да­не на ту­ри­с­ти­че­с­ка алея за ве­ло­си­пе­ди ме­ж­ду Кра­не­во и Бал­чик, ка­то за цел­та ще има шест ба­зо­ви стан­ции. Иде­я­та е от тях да бъ­дат на­е­ма­ни ве­ло­си­пе­ди, с ко­и­то ту­ри­с­ти и ме­с­т­ни жи­те­ли да се пре­д­ви­ж­ват в рам­ки­те на але­я­та. В про­е­к­та е за­ло­же­но за­ку­пу­ва­не­то на 100 ко­ле­ла, по­л­з­ва­не­то на ко­и­то ще бъ­де без­п­ла­т­но през пър­ви­те шест ме­се­ца. Фи­нан­со­во­то уча­с­тие на Об­щи­на Бал­чик в про­е­к­та е бли­зо 7 000 ев­ро.

 

Оставете коментар