ENEL CUORE ПОДКРЕПИ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ С ИЗДАНИЕ НА БРАЙЛ

Oct 10th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

През ав­густ за пър­ви път спи­са­ни­е­то „Звук и све­т­ли­на” бе­ше от­пе­ча­та­но на Брай­лов шрифт.
Сля­по-глу­хи­те хо­ра в Бъл­га­рия ве­че имат свое из­да­ние на Брай­лов шрифт. През ав­густ спи­са­ни­е­то „Звук и све­т­ли­на”, ко­е­то се из­да­ва от На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на сля­по-глу­хи­те в Бъл­га­рия (НАСГБ) от 2003 г. на­сам – от­на­ча­ло на хар­тия, а по­с­ле и на ау­ди­о­ка­се­ти, се по­я­ви за пър­ви път и на Брайл. Брай­ло­ва­та аз­бу­ка, ко­я­то е от го­ля­мо зна­че­ние за сле­пия чо­век, е мно­го­к­ра­т­но по-не­об­хо­ди­ма на то­тал­но сля­по-глу­хия, кой­то мо­же да въз­при­е­ма ин­фор­ма­ция един­с­т­ве­но чрез осе­за­ни­е­то си. От­пе­ча­т­ва­не­то на из­да­ни­е­то ста­на въз­мо­ж­но бла­го­да­ре­ние на да­ре­ни­е­то, ко­е­то асо­ци­а­ци­я­та по­лу­чи през март та­зи го­ди­на от Enel Cuore – ор­га­ни­за­ци­я­та с не­с­то­пан­с­ка цел, уч­ре­де­на от ита­ли­ан­с­ка­та енер­гий­на ком­па­ния Enel.

Па­ри­те бя­ха из­по­л­з­ва­ни от НАСГБ за за­ку­пу­ва­не­то на Брай­ло­ви при­н­те­ри, ди­с­п­леи и спе­ци­ал­на хар­тия.
Ди­ми­тър Па­ра­па­нов, пре­д­се­да­тел на НАСГБ, за­я­ви: „Чи­та­те­ли­те на спи­са­ние „Звук и све­т­ли­на”, по­л­з­ва­щи Брай­ло­во­то че­т­мо и пи­с­мо, ве­че ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да го че­тат на ре­ле­ф­но-то­ч­ко­вия шрифт – ве­ли­ко­то тво­ре­ние на Луи Брайл. Из­ка­з­ва­ме най-ис­к­ре­на бла­го­дар­ност на Enel Cuore, ко­я­то фи­нан­си­ра про­е­к­та за за­ку­пу­ва­не на Брай­ло­ви при­н­те­ри и ди­с­п­леи за обо­ру­д­ва­не на Брай­ло­ва­та пе­ча­т­ни­ца на НАСГБ.”
Пър­ви­ят „Брай­лов” брой на спи­са­ние „Звук и све­т­ли­на” е всъ­щ­ност се­д­ми за 2010 г. Той об­х­ва­ща ме­се­ци­те юли и ав­густ и бе­ше от­пе­ча­тан на Брай­лов шрифт в две­с­та ко­пия. Ек­зем­п­ля­ри­те бя­ха из­п­ра­те­ни по по­ща­та до спи­сък от по­лу­ча­те­ли в ця­ла­та стра­на. Спи­са­ни­е­то ще бъ­де до­с­тъ­п­но и чрез 26-те ре­ги­о­нал­ни ор­га­ни­за­ции на НАСГБ в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на Бъл­га­рия. Чле­но­ве­те на асо­ци­а­ци­я­та ще мо­гат да го из­по­л­з­ват и в Брай­ло­ви­те би­б­ли­о­те­ки на асо­ци­а­ци­я­та, и в На­ци­о­нал­ния цен­тър за ре­ха­би­ли­та­ция на сля­по-глу­хи „Хе­лън Ке­лър” в Пло­в­див. На Брай­лов шрифт ще бъ­дат от­пе­ча­та­ни и сто ко­пия от пър­вия брой на Ин­фор­ма­ци­он­ния бю­ле­тин на НАСГБ за та­зи го­ди­на, ка­к­то и сбор­ни­ци, нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти и дру­ги ма­те­ри­а­ли, от­ра­зя­ва­щи дей­но­ст­та на асо­ци­а­ци­я­та и со­ци­ал­ни­те про­б­ле­ми на сля­по-глу­хи­те.
За На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на сля­по-глу­хи­те в Бъл­га­рия
На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция на сля­по-глу­хи­те в Бъл­га­рия из­дир­ва, ор­га­ни­зи­ра и по­д­по­ма­га сля­по-глу­хи­те в Бъл­га­рия. Цел­та й е да им оси­гу­ри въз­мо­ж­но­с­ти за ре­ха­би­ли­та­ция и со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция и да по­ви­ши ни­во­то на кул­ту­ра­та и об­ра­зо­ва­ни­е­то им. От 2000 г. НАСГБ из­да­ва пе­ри­о­ди­ч­но ин­фор­ма­ци­он­ни бю­ле­ти­ни и бро­шу­ри, свър­за­ни с про­б­ле­ми­те на сля­по-глу­хи­те, ка­к­то и до­к­ла­ди от кон­фе­рен­ции и се­ми­на­ри. От юни 2003 г. на хар­ти­ен но­си­тел се из­да­ва спи­са­ние „Звук и све­т­ли­на”. От 2005 г. спи­са­ни­е­то се из­да­ва и на ау­ди­о­ка­се­ти, а от 2006-а – и на ком­па­к­т­диск в MP3 и ау­ди­о­фор­мат. НАСГБ ще про­дъл­жи да пу­б­ли­ку­ва две­те си пе­ри­о­ди­ч­ни из­да­ния на пло­с­ко-пе­ча­тен шрифт за сла­бо­ви­ж­да­щи­те и ка­то го­во­ре­щи из­да­ния за не­з­ря­щи­те с ос­та­тъ­чен и ча­с­ти­чен слух. Брай­ло­ви­те ди­с­п­леи, ку­пе­ни с да­ре­ни­е­то от Enel Cuore, ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни и при обу­че­ни­е­то по ком­пю­тър­на гра­мо­т­ност на то­тал­но сля­по-глу­хи и сля­по-глу­хи с те­ж­ки зри­тел­ни и слу­хо­ви ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то ще въз­при­е­мат ин­фор­ма­ци­я­та от ком­пю­тъ­ра чрез Брай­ло­вия ди­с­п­лей.
Enel Cuore е не­с­то­пан­с­ка ор­га­ни­за­ция, ос­но­ва­на от Enel през 2003 г. Тя ока­з­ва кон­к­ре­т­на, це­ле­на­со­че­на и ви­ди­ма по­д­к­ре­па на ини­ци­а­ти­ви за со­ци­ал­на со­ли­дар­ност в Ита­лия и по све­та. Спе­ци­ал­но вни­ма­ние се от­де­ля на про­е­к­ти за хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния. До­се­га Enel Cuore е да­ри­ла око­ло 33,5 млн. ев­ро и е раз­ра­бо­ти­ла 317 про­е­к­та в Ита­лия и по све­та.

В Бъл­га­рия Enel Cuore по­д­к­ре­пи От­де­ле­ни­е­то по уро­ло­гия към Мно­го­п­ро­фил­на­та бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние в град Гъ­лъ­бо­во чрез за­ку­пу­ва­не­то на ин­с­т­ру­мен­та­ри­ум и обо­ру­д­ва­не за хи­рур­ги­че­с­ка ла­па­ро­с­ко­пия и ком­пю­тър­на то­мо­г­ра­фия през 2006 г. По-къ­с­но, през 2008 г., Enel Cuore съ­в­ме­с­т­но с Фон­да­ция „По­мощ за бла­го­т­во­ри­тел­но­ст­та в Бъл­га­рия” до­при­не­се за съ­з­да­ва­не­то на три дне­в­ни цен­тъ­ра за въз­ра­с­т­ни хо­ра от се­ла в об­щи­на Гъ­лъ­бо­во. Ор­га­ни­за­ци­я­та съ­що та­ка по­мо­г­на на Фон­да­ция „По­мощ за бла­го­т­во­ри­тел­но­ст­та в Бъл­га­рия” за фи­нан­си­ра­не­то на про­ект, оси­гу­ря­ващ фи­зи­о­те­ра­пия, ло­го­пе­ди­ч­но и пси­хо­ло­ги­че­с­ко ле­че­ние за 30 де­ца, стра­да­щи от це­ре­б­рал­на па­ра­ли­за.

За повече информация:

Енел Марица Изток 3

Тел. 810 23 23

pr@me3power.com

Коментарите са затворени.