Историята на една приказка

May 8th, 2013 | От | Category: ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Има­ло ед­но вре­ме, ня­ко­га от­да­в­на,мно­го от­да­в­на,да­ле­че,мно­го да­ле­че,зад де­вет пла­ни­ни в де­се­та,ед­но цар­с­т­во,ед­но го­с­по­дар­с­т­во. В не­го уп­ра­в­ля­вал ти­ра­ни­ч­но,зъл и без­с­к­ру­пу­лен ди­к­та­тор. Той бил мно­го же­с­ток,мно­го ко­ва­рен,мно­го хи­тър и мно­го,мно­го бо­гат.В съ­що­то вре­ме изо­б­що не се ин­те­ре­су­вал от же­ла­ни­я­та и про­б­ле­ми­те на на­ро­да си,кой­то тъ­нел в ми­зе­рия и ни­ще­та.Но хо­ра­та все по­ве­че и по­ве­че осъ­з­на­ва­ли,че ве­че ня­ма ка­к­во да гу­бят,за­що­то за раз­ли­ка от осъ­де­ни­те на смърт не при­к­лю­ч­ва­ли жи­з­не­ния си път из­ве­д­нъж,а уми­ра­ли все­ки ден.И за­по­ч­на­ли те да се съ­п­ро­ти­в­ля­ват,да про­те­с­ти­рат,а ня­кои до­ри при­зо­ва­ва­ли /ка­к­ва на­г­лост !/да не се пла­щат да­нъ­ци,оси­гу­ро­в­ки и сме­т­ки за ток и во­да.                                                                                                            За­г­ри­жил се вла­де­те­лят,за­що­то на­ро­д­но­то не­до­вол­с­т­во съ­би­ра­ло все по­ве­че и по­ве­че си­ли.И кол­ко­то по­ве­че раз­съ­ж­да­вал,тол­ко­ва по­ве­че стра­хът за­в­ла­дя­вал ду­ша­та му.Уп­ла­шил се,че мо­же да му от­не­мат вла­ст­та и бо­га­т­с­т­во­то.За­ми­с­лил се той дъл­бо­ко,да­же мно­го дъл­бо­ко,ка­к­во да пра­ви.На­к­рая ре­шил да из­ви­ка своя най-об­ра­зо­ван,най-ин­те­ли­ген­тен и най-не­с­тан­дар­т­но ми­с­лещ съ­ве­т­ник.По­ви­кал го при се­бе си и му обя­с­нил сво­и­те стра­хо­ве и гри­жи.На­к­рая по­и­с­кал от съ­ве­т­ни­ка си да на­ме­ри ус­пе­шен из­ход от тру­д­на­та си­ту­а­ция,ко­я­то ка­то че ли из­г­ле­ж­да­ла без­на­де­ж­д­на.Съ­ве­т­ни­кът по­тъ­нал за ня­кол­ко ми­ну­ти в гро­б­но мъл­ча­ние,след ко­е­то ка­зал ед­но един­с­т­ве­но из­ре­че­ние:

– Го­с­по­да­рю,имам ня­кои идеи,но за­да­ча­та,ко­я­то ми по­с­та­вяш е из­к­лю­чи­тел­но сло­ж­на и ми тря­б­ва из­ве­с­т­но вре­ме, за да си по­ми­с­ля.

–  Колко ?

–  Поне месец.

– До­б­ре,но ни­то ден по­ве­че ! – от­ся­къл вла­де­те­лят.

След ме­сец съ­ве­т­ни­кът се явил пред го­с­по­да­ря си и в про­дъл­же­ние на ча­со­ве му обя­с­ня­вал ка­к­во тря­б­ва да сто­ри,за да за­па­зи вла­ст­та и бо­га­т­с­т­ва­та си.След при­к­лю­ч­ва­не на раз­го­во­ра къ­с­но ве­чер­та,вла­де­те­лят за пръв път от мно­го дни  за­с­пал до­во­лен и спо­ко­ен.

На дру­гия ден той из­ви­кал един свой при­б­ли­жен и му ка­зал:

– По­ви­ках те,за да ти въз­ло­жа ед­на мно­го ва­ж­на и от­го­вор­на за­да­ча,за из­пъл­не­ни­е­то на ко­я­то ще ти за­п­ла­тя ще­д­ро.Ако не се спра­виш оба­че,от­го­ва­ряш с гла­ва­та си….Имаш ма­к­си­мум ед­на го­ди­на,за да сто­риш сле­д­но­то:Ще ос­но­веш ед­на пар­тия със сил­на со­ци­ал­на пла­т­фор­ма и ле­ви идеи.Ще съ­з­да­деш не­й­ни стру­к­ту­ри в ця­ла­та стра­на.По­д­ро­б­но­с­ти­те,вклю­чи­тел­но име­то на пар­ти­я­та ос­та­вям на теб.Ти оба­че за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва да ста­неш пре­д­се­да­тел на пар­ти­я­та!И за­по­м­ни не­що мно­го ва­ж­но:По вси­ч­ки ре­ша­ва­щи въ­п­ро­си,осо­бе­но от ико­но­ми­че­с­ки ха­ра­к­тер,ти и пар­ти­я­та ти ще е по­с­тъ­п­ва­те та­ка,ка­к­то аз ка­жа.В за­мя­на ,съ­з­да­ва­не­то и дей­но­ст­та на но­ва­та пар­тия ще се фи­нан­си­ра из­ця­ло от мен.И на­к­рая най-ва­ж­но­то!Не ис­кам ни­кой,аб­со­лю­т­но ни­кой,ос­вен нас два­ма­та да знае,че аз фи­нан­си­рам „тво­я­та” пар­тия и оп­ре­де­лям по­ли­ти­ка­та й по вси­ч­ки въ­п­ро­си,ко­и­то смя­там ,че ме за­ся­гат.

След ка­то из­п­ра­тил своя при­б­ли­жен,вла­де­те­лят из­ви­кал друг свой до­ве­рен съ­ве­т­ник.На не­го ка­зал аб­со­лю­т­но съ­що­то.Са­мо пар­ти­я­та,ко­я­то той тря­б­ва­ло да съ­з­да­де,щя­ла да бъ­де не с ля­ва,а с дя­с­на по­ли­ти­че­с­ка ори­ен­та­ция.

След ня­кол­ко де­на, на цен­т­рал­ния пло­щад в сто­ли­ца­та на стра­на­та си,ди­к­та­то­рът се из­п­ра­вил пред на­съ­б­ра­ло­то се мно­же­с­т­во:

– На­ро­де мой,при­зо­вах те днес тук ,за да опо­ве­с­тя не­що мно­го ва­ж­но.В съ­з­ву­чие с же­ла­ни­е­то на мо­и­те по­да­ни­ци за ра­в­но­п­ра­вие,сво­бо­да и де­мо­к­ра­ция ре­ших сле­д­но­то:От­те­г­лям се из­ця­ло от вла­ст­та.Да­вам въз­мо­ж­ност на вси­ч­ки вас са­ми да се ор­га­ни­зи­ра­те и да си съ­з­да­ва­те свои по­ли­ти­че­с­ки пар­тии.Две­те пар­тии,ко­и­то спе­че­лят най-мно­го гла­со­ве на бъ­де­щи­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри след го­ди­на и по­ло­ви­на,ще по­лу­чат пра­во­то да съ­з­да­дат ед­на де­мо­к­ра­ти­ч­на кон­с­ти­ту­ция,ре­г­ла­мен­ти­ра­ща но­во­то де­мо­к­ра­ти­ч­но ус­т­рой­с­т­во на стра­на­та ни.След при­е­ма­не­то от бъ­де­щия пар­ла­мент и вли­за­не­то в си­ла на но­ва­та кон­с­ти­ту­ция,аз ще си по­дам ос­та­в­ка­та,ка­то ваш вла­де­тел.По то­зи на­чин вси­ч­ки ва­ж­ни въ­п­ро­си,ко­и­то ка­са­ят на­ро­да,ще се ре­ша­ват от не­го на де­мо­к­ра­ти­ч­ни,сво­бо­д­ни и че­с­т­ни из­бо­ри,чрез все­о­б­що,ра­в­но и пря­ко из­би­ра­тел­но пра­во.От тук на­та­тък ва­ша­та съ­д­ба е във ва­ши­те ръ­це.

На другия ден:

– Сре­д­с­т­ва­та за пар­ти­я­та ти са оси­гу­ре­ни чрез от­пу­с­ка­не на  та­ен без­ли­х­вен кре­дит от мо­я­та бан­ка.

Два часа по-късно владетелят произнесъл отново същите думи.

– Мислиш за кого ще гласуваш ли ?

– Не,мисля как да свържа двата края.

То­зи раз­го­вор се во­де­ше ме­ж­ду два­ма про­с­то­с­мър­т­ни 23 го­ди­ни  по-къ­с­но.

А!Щях да за­б­ра­вя!А вла­де­те­лят про­дъл­жа­ва да жи­вее и до днес,ща­с­т­лив ,че­с­тит и…..все по-бо­гат и по-бо­гат.

Бодил ТРЪНЧЕВ

 

Коментарите са затворени.