Да изчистим България за един ден

May 8th, 2013 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На то­зи при­зив се от­зо­ва­х­ме и ние, же­ни­те от пен­си­о­нер­с­ки клуб „Вто­ра мла­дост”, ул. „Ар­да”, кв. „Ле­в­с­ки”, Бал­чик.

Съ­б­ра­х­ме се в клу­ба с цел да по­чи­с­тим дво­ра на клу­ба от тре­ва. Тря­б­ва­ше да съ­бе­рем хар­ти­е­на и на­й­ло­но­ви от­па­дъ­ци. Още на 19 ап­рил /пе­тък/ взе­х­ме ини­ци­а­ти­ва­та в свои ръ­це, ка­то с раз­ре­ше­ни­е­то на ди­ре­к­тор­ка­та на ЦДГ „Зна­ме на ми­ра”, кв. „Ле­в­с­ки” г-жа То­до­ро­ва, ра­бо­т­ни­кът от гра­ди­на­та до­й­де с ко­са­ч­ка и око­си тре­ва­та в дво­ра. За то­зи жест ние сме им мно­го бла­го­дар­ни.

В съ­бо­та, 20 ап­рил, се съ­б­ра­х­ме с ме­т­ли, мо­ти­ки и тър­мъ­ци и съ­б­ра­х­ме око­се­на­та тре­ва. Из­ме­то­х­ме и по­чи­с­ти­х­ме тре­ва­та око­ло пло­ч­ни­ка на клу­ба. На­ло­жи се с по­д­ръ­ч­ни ма­те­ри­а­ли да из­не­сем съ­б­ра­на­та тре­ва и смет­та на око­ло 20 ме­т­ра из­вън дво­ра. Не мо­жа­х­ме да по­чи­с­тим ули­ца­та от ко­п­ри­ва­та, тъй ка­то не мо­же то­ва да се на­п­ра­ви с го­ли ръ­це. Не сме си­гур­ни, че ня­кой ще из­х­вър­ли и на­т­ру­па­ния бо­к­лук. Ние не сме ча­ка­ли 20 ап­рил, а ви­на­ги са­ми сме си по­чи­с­т­ва­ли дво­ра от тре­ва­та. На­ла­га­ло се е че­с­то да се мо­лим за око­ся­ва­не­то.

На­ши­ят клуб за нас, пен­си­о­не­ри­те, е ед­но мно­го ху­ба­во мя­с­то. Тук ние за­б­ра­вя­ме за на­пре­же­ни­е­то от жи­во­та. Тук че­с­то че­тем ме­с­т­ния пе­чат и та­ка се за­по­з­на­ва­ме с вси­ч­ко, ко­е­то ста­ва в об­щи­на­та. Пе­ем пе­с­ни, раз­ка­з­ва­ме ане­к­до­ти, с две ду­ми – при­я­т­но се за­ба­в­ля­ва­ме и с гор­дост ка­з­ва­ме: „При нас е ве­се­ло”! Раз­би­ра се, бла­го­дар­ни сме на об­щи­на­та за пре­до­с­та­ве­ни­те ни ус­ло­вия и въз­мо­ж­но­с­ти за то­ва.

Пре­д­се­да­тел на пен­си­о­нер­с­ки клуб „Вто­ра мла­дост”, Со­ф­ка Де­не­ва

 

Коментарите са затворени.