Традиция, оригиналност, уникалност и богатство за иновативна стратегия на туризма в Черноморския регион – TOURIST

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

P1550044

В пе­ри­о­да 21  23 Ап­рил 2013 го­ди­на в град Бал­чик, в хо­тел „Ре­джи­на Ма­рия” се про­ве­ж­да се­ми­нар по про­ект „Тра­ди­ция, Ори­ги­нал­ност, Уни­кал­ност и Бо­га­т­с­т­во за Ино­ва­ти­в­на Стра­те­гия на Ту­ри­з­ма в Чер­но­мор­с­кия ре­ги­он”, по Съ­в­ме­с­т­на опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Чер­но мо­ре” 2007-2013, на те­ма „Зна­че­ни­е­то на МСП и ту­ри­с­ти­че­с­ки аген­ции в раз­ви­ти­е­то на въ­т­ре­шен и ме­ж­ду­на­ро­ден ту­ри­зъм“.До­ма­кин на се­ми­на­ра е Бъл­гар­с­ки­ят пар­т­ньор по про­е­к­та-Ев­ро­пей­с­ки ин­с­ти­тут по кул­ту­рен ту­ри­зъм “ЕВ­РИ­КА”, До­б­рич. Про­е­к­тът се из­пъл­ня­ва съ­в­ме­с­т­но от во­де­щия пар­т­ньор  об­щи­на Ефо­рия, Ру­мъ­ния, съ­в­ме­с­т­но с бъл­гар­с­кия пар­т­ньор и мол­до­в­с­кия  об­щи­на Не­г­ря. Ле­к­тор на се­ми­на­ра е го­с­по­жа Ро­ди­ка Стой­ка. Ка­то за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни в се­ми­на­ра взе­мат уча­с­тие пре­д­с­та­ви­те­ли на ту­ри­с­ти­че­с­кия би­з­нес от три­те стра­ни  пар­т­ньор­ки.

Уча­с­т­ни­ци­те има­ха въз­мо­ж­ност да пре­д­с­та­вят своя би­з­нес и да ус­та­но­вят по­ле­з­ни кон­та­к­ти с цел  пре­д­ла­га­не на об­щи ту­ри­с­ти­че­с­ки про­ду­к­ти и мар­ш­ру­ти в ра­йо­на на три­те стра­ни. По­се­ти­ха Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, нос Ка­ли­а­к­ра, еко цен­тъ­ра в Ша­б­ла, Голф иг­ри­ще­то Блек Сий Ра­ма и к.к. Ал­бе­на.

Божанка ДОБРЕВА

Координатор проект

Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА

Добрич.

Коментарите са затворени.