Проект: “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

P1550143

Обща цел на проекта:

По­до­б­ря­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на здра­в­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на МБАЛ – Бал­чик, чрез въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не за при­ла­га­не на ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни бол­ни­ч­ни дей­но­с­ти.

Специфична цел

на проекта:

Съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия за въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на но­во те­х­но­ло­ги­ч­но обо­ру­д­ва­не, чрез пре­у­с­т­рой­с­т­во на по­ме­ще­ния, с ог­лед съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия и въз­мо­ж­но­с­ти за ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния в МБАЛ – Бал­чик.

Целеви групи в рам-ките на проекта

– па­ци­ен­ти­те на

МБАЛ гр. Бал­чик

– на­се­ле­ни­е­то на Об­щи­на Бал­чик – 22 638 д.;

– 1% от над 80000 ту­ри­с­ти, по­се­ща­ва­щи об­щи­на – Бал­чик през ле­т­ния пе­ри­од;

– вън­ш­ни за об­щи­на­та па­ци­ен­ти, пре­ми­на­ва­щи и/или по­с­т­ра­да­ли по вре­ме на ПТП.

Дейности по проекта

1. Ор­га­ни­за­ция и уп­ра­в­ле­ние на про­е­к­та

2. По­д­го­то­в­ка и про­ве­ж­да­не на тръ­ж­ни про­це­ду­ри

3. Изпълнение на СМР

4. Стро­и­те­лен и ав­тор­с­ки на­д­зор

5. При­е­ма­не и въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на из­пъл­не­ни­те СМР

6. Дей­но­с­ти по раз­про­с­т­ра­не­ние на ин­фор­ма­ция, пу­б­ли­ч­ност и ви­зу­а­ли­за­ция

7. До­с­та­в­ка на ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не

I Строително-мон-тажни работи

1. Архитектурна част

Пре­д­мет на на­с­то­я­щи­ят про­ект са част от по­ме­ще­ни­я­та в три бло­ка. В част ме­ди­цин­с­ко – те­х­но­ло­ги­ч­на, са пре­д­ви­де­ни да се из­вър­шат стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни дей­но­с­ти по ре­монт на по­ме­ще­ни­я­та, в ко­и­то ще се раз­по­ла­га но­ва­та ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра, до­ве­ж­да­не на Ел и ВиК ин­с­та­ла­ции до те­зи по­ме­ще­ния и оси­гу­ря­ва­не на част от тях с вен­ти­ла­ци­он­на и кли­ма­ти­ч­на ин­с­та­ла­ция за оси­гу­ря­ва­не на не­об­хо­ди­мия ми­к­ро­к­ли­мат по изи­с­к­ва­ни­я­та на про­е­к­та по част ме­ди­цин­с­ка – те­х­но­ло­гия.

II Строително-мон-тажни работи

1. Архитектурна част

В по­ме­ще­ни­я­та, обект на про­е­к­та, в ко­и­то се по­с­та­вя но­ва ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра е пре­д­ви­де­но да се из­вър­ш­ват сле­д­ни­те СМР:

• сва­ля­не до ма­зил­ка / ла­текс по сте­ни и та­ва­ни;

• по­ла­га­не на уни­вер­са­лен грунд по сте­ни и та­ва­ни;

• по­ла­га­не на ча­с­ти­ч­на шпа­к­ло­в­ка с гра­ни­то­кол по сте­ни и та­ва­ни, къ­де­то е не­об­хо­ди­мо;

• по­ла­га­не на  ла­текс по въ­т­ре­ш­ни сте­ни; об­ръ­ща­не на ла­текс, фа­янс и PVC без­ше­в­но око­ло про­зор­ци и вра­ти;

I Строително-мон-тажни работи

1. Архитектурна част

• сва­ля­не на ке­ра­ми­ка и фа­янс; по­ла­га­не на ке­ра­ми­ка, фа­янс и PVC без­ше­в­но;

• до­ве­ж­да­не на Ел и ВиК връ­з­ки до ме­ди­цин­с­ко­то обо­ру­д­ва­не;

• по­д­мя­на и на­п­ра­ва на но­ва вен­ти­ла­ци­он­на си­с­те­ма, в по­ме­ще­ни­я­та пре­д­пи­са­ни в про­е­к­та по част ме­ди­цин­с­ка-те­х­но­ло­гия;

• об­ли­цо­в­ка на вен­ти­ла­ци­и­те с ги­п­со­кар­тон;

• по­д­мя­на на ос­ве­ти­тел­ни­те те­ла с енер­го­с­пе­с­тя­ва­щи.

В те­зи по­ме­ще­ния се пре­д­ви­ж­да по­д­мя­на на съ­ще­с­т­ву­ва­ща дър­ве­на до­г­ра­ма с PVC до­г­ра­ма, ка­к­то и по­ла­га­не на то­п­ло­и­зо­ла­ция от­въ­т­ре.

2. Електрическа част

• по­д­мя­на на ця­ло­с­т­на­та ел.ин­с­та­ла­ция по ета­жи­те до и в по­ме­ще­ни­я­та, в ко­и­то ще бъ­дат раз­по­ло­же­ни но­ви­те апа­ра­ти, вклю­чи­тел­но и ста­ци­о­на­ра.

3. Съ­з­да­ва­не на ус­ло­вия за до­с­тъп на хо­ра в не­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние

• При­ве­ж­да­не в съ­о­т­ве­т­с­т­вие на сгра­да­та на МБАЛ  Бал­чик, съ­о­б­ра­з­но На­ре­д­ба № 6 от 26 но­ем­в­ри 2003 г. за из­г­ра­ж­да­не на до­с­тъ­п­на сре­да в ур­ба­ни­зи­ра­ни­те те­ри­то­рии.

4. Ме­ро­п­ри­я­тия за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност, свър­за­ни с ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­но­то ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не

• По­д­мя­на на част от съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та до­г­ра­ма с PVC със стъ­к­ло­па­кет

• Топлоизолация на подове

II До­с­та­в­ка на апа­ра­ту­ра

II.1. Ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­но ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не

Апаратура за образна диагностика

• Ком­пю­тъ­рен то­мо­г­раф

• Ди­ги­та­лен гра­фи­ч­но-ско­пи­чен рен­т­ге­нов апа­рат

• Мамограф

• Ехо­г­раф, мул­ти­фун­к­ци­о­на­лен

• Ехо­г­раф, мул­ти­фун­к­ци­о­на­лен 3-4D

• 3D – доплерсонограф

Друга апаратура за диагностика

• Ав­то­ма­ти­чен био­хи­ми­чен ана­ли­за­тор

• Йон – се­ле­к­ти­вен ана­ли­за­тор

• Ла­бо­ра­тор­на цен­т­ро­фу­га

• Ви­део фи­б­ро­га­с­то­с­коп с ха­ло­ге­нен ос­ве­ти­тел

• Ви­део фи­б­ро­ко­ло­с­коп с ха­ло­ге­нен ос­ве­ти­тел;

• Фибробронхоскоп с халогенен осветител

Апаратура за лечение

• Сет за ла­па­ро­с­ко­п­с­ка хи­рур­гия

•Ар­гон­п­ла­з­ма ко­а­гу­ла­тор

• Електрокоагулатор

• Операционни лампи – халогенни

• ЕКГ 12 канален

• 12 канален ЕКГ холтер

• Пациентен монитор

• Дефиблиратор (9)

• Кувьоз стационарен

• Кувьоз транспортен

• Видеоколпоскоп

• Наркозно дихателен апарат (2)

• Дихателен апарат (2)

• Стерилизатор, газов

• Ком­п­лект хи­рур­ги­ч­ни ин­с­т­ру­мен­ти (6)

• Спи­ро­ме­тър, ком­пю­тър­но ба­зи­ран (2)

• Фетален монитор

Очаквани   резултати

• Ре­кон­с­т­ру­и­ра­ни/ ре­мон­ти­ра­ни/ об­но­ве­ни кор­пу­си и по­ме­ще­ния на здра­в­но­то за­ве­де­ние – 1 бр. (3 кор­пу­са);

• Общ брой пациенти, облагодетелствани от подобрените здравни услуги на МБАЛ – 2400 (средногодишно);

• Вне­д­ре­но съ­в­ре­мен­но обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не, съ­г­ла­с­но изи­с­к­ва­ни­я­та га­ран­ти­ра­щи ка­че­с­т­во­то на здра­в­ни­те ус­лу­ги (из­с­ле­д­ва­ния, ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние)

• Общ брой на­се­ле­ние, об­ла­го­де­тел­с­т­ва­но от раз­ви­ти­е­то на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги – на­се­ле­ни­е­то на об­щи­на Бал­чик и 4 окол­ни об­щи­ни – око­ло 62 000 ду­ши;

• 2095,86  м2 ре­мон­ти­ра­но про­с­т­ран­с­т­во за спе­ци­а­ли­зи­ра­ни здра­в­ни ус­лу­ги;

• доставена апарату-ра за лечение

P1550143x250 P1550141

Коментарите са затворени.