Покана за заседание на ОбС – Балчик

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 25 април 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отмяна на Решение 310 по Протокол № 23  от 28.03.2013 година на ОбС – Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

2. Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ ІІ-155,156; УПИ ІІІ-156 и ІV-156 в кв. 19 и улица от ОК 47 до ОК 44 по ПУП на с. Безводица.                   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2012 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

6. Предложение  за актуализация на годишната програма  за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година.       Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.307 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ част от поземлен имот № 53120.505.219 по кадастралната карта на с. Оброчище.  Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

9. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 39459.503.221 по кадастралната карта на с. Кранево.       Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Елена Лазаринова Лалова и Мария Лазаринова Лазарова-Илиева по отношение на ПИ № 02508.51.151 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Белите скали.  Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване на БС на Глобул № 4149 Оброчище за захранване на ПИ 53120.18.88″ по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейн в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417 в местност „Фиш-Фиш”, землище с. Оброчище.         Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

13. Разглеждане предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане улична регулация от ОК 500 до ОК 504, ОК 525 до ОК 532 и ОК 502 до ОК 529 по плана на „Стопански двор” град Балчик.   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

14. Предложение за приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 год.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

15. Предложение за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от поземлен имот № 53120.505.2 по кад. карта на в.з “Фиш-фиш”, гр. Балчик – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене, с площ 15 м2 /съгласно одобрена схема от гл.архитект на община Балчик/.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

16. Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 02508.8.79 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

17. Разни

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.