Винаги срещу корупцията

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние на­ме­ре­ни­е­то на РЗС да из­п­ра­ти в за­т­во­ра ко­рум­пи­ра­ни ми­ни­с­т­ри и кме­то­ве фе­о­да­ли. То­ва раз­въл­ну­ва хо­ра­та мно­го пре­ди из­бор­ни­те дни. Ка­к­ви са не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни­те це­ли на пар­ти­я­та Ви?

Спо­ред ав­то­ри­те­т­на и не­за­ви­си­ма аме­ри­кан­с­ка аген­ция ние ще спе­че­лим ме­ж­ду 7 и 9% в бъ­де­щи­те из­бо­ри, за­що­то ка­з­ва­ме ис­ти­на­та и из­ва­ж­да­ме на по­каз ко­ру­п­ци­я­та. Дър­жим на бър­за­та про­це­ду­ра за съд на по­ли­цаи, съ­дии и про­ку­ро­ри, слу­гу­ва­щи на ма­фи­я­та. Це­лим шо­ко­во на­ма­ля­ва­не на ко­ру­п­ци­я­та и дра­с­ти­ч­но съ­к­ра­ща­ва­не на бю­ро­к­ра­ци­я­та.

Обе­ща­ва­те на те­зи ко­и­то ще гла­су­ват за вас, че ще имат ря­з­ко уве­ли­че­ние на до­хо­ди­те. Че ще де­нон­си­ра­те до­го­во­ри­те с мо­но­по­ли­те.

Ря­з­ко ще на­ма­лим це­на­та на то­ка за би­то­ви и про­ми­ш­ле­ни ну­ж­ди. Ще на­сър­чим ро­д­но­то про­из­во­д­с­т­во и ще да­дем сво­бо­да на би­з­не­са, осо­бе­но мал­кия и сре­ден би­з­нес.

Вси­ч­ки пар­тии го обе­ща­ват, но ние ще го на­п­ра­вим.

Ще ста­нат ли де­пу­та­ти­те от 240 на 100?

Да и ще имат са­мо два ман­да­та за де­пу­та­ти и кме­то­ве и въз­мо­ж­ност за от­зо­ва­ва­не­то им.

Ще ра­бо­ти­те ли по но­ва со­ци­ал­на и здра­в­на си­с­те­ма, спо­ред ко­я­то хо­ра­та да пла­щат по-мал­ко за ле­кар­с­т­ва?

Да, хо­ра­та ще пла­щат до 70% по-мал­ко за ле­кар­с­т­ва. И по от­но­ше­ние на за­ги­ва­ща­та бъл­гар­с­ка на­ция, ще пре­д­п­ри­е­мем на­сър­ча­ва­не на об­ра­зо­ва­на­та ра­ж­да­е­мост.

На ме­с­т­ни­те из­бо­ри РЗС има­ше 18%, ко­е­то е го­ля­мо по­с­ти­же­ние.

Три­те мор­с­ки об­щи­ни се пре­д­с­та­ви­ха мно­го до­б­ре и ре­зул­та­ти­те бя­ха два пъ­ти по-го­ле­ми, осо­бе­но в Ка­вар­на, в сра­в­не­ние с на­ци­о­нал­ни­те. От Бал­чик ня­ма­ме пре­д­с­та­ви­те­ли в ли­с­та­та на РЗС, но то­ва е по­п­ра­ви­мо. Уча­с­т­ва­щи­те 12 ду­ши са до­б­ру­джан­ци, ня­ма­ме па­ра­шу­ти­с­ти от Со­фия. Вси­ч­ки от ли­с­та­та са пре­д­с­та­ви­те­ли на раз­ли­ч­ни сфе­ри на ико­но­ми­че­с­кия жи­вот и са мно­го ав­то­ри­те­т­ни.

Ка­к­ва е ва­ша­та ви­зи­т­на кар­ти­ч­ка?

Аз съм ро­ден на 25.08.1968 г. За­вър­шил съм мор­с­ко учи­ли­ще в Бур­гас и съм ра­бо­тил в „Оке­ан­с­ки ри­бо­лов” 1992 г. 2 го­ди­ни съм ра­бо­тил в ЮАР. В мо­мен­та имам фир­ма в Ка­вар­на за внос/из­нос и ди­с­т­ри­бу­ция на сто­ки. Же­нен съм с ед­но де­те. В пар­ти­я­та на РЗС  съм от не­й­но­то ос­но­ва­ва­не.

Ин­тер­вю: Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

 

Коментарите са затворени.