Да изчистим България на 12 май

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

_DSC2591

Пре­жи­вя­ва­ме тре­та­та по­ред за Бъл­га­рия ико­но­ми­че­с­ка ,со­ци­ал­на и пар­ла­мен­тар­на кри­за от по­с­ле­д­ни­те 20 го­ди­ни.В та­зи об­с­та­но­в­ка на бе­д­ност , ко­ру­п­ция и без­за­ко­ние се на­ми­ра­ме за­ра­ди не­ком­пе­тен­т­но­то и не­ре­ши­тел­но уп­ра­в­ле­ние на стра­на­та от по­ли­ти­че­с­ка пар­тия ГЕРБ и  еки­па  Бо­ри­сов- Цве­та­нов.Ма­со­ви­те про­те­с­ти на хо­ра­та бя­ха с яс­ни ис­ка­ния за не­за­ба­в­но на­ма­ля­ва­не на не­по­сил­ни­те це­ни на то­ка ,ме­с­т­ни­те да­нъ­ци ,ко­ру­п­ци­я­та , по­ви­ша­ва­не на ми­зер­ни­те пен­сии и  ра­бо­т­ни­те за­п­ла­ти.Те­зи спра­ве­д­ли­ви ис­ка­ния мо­же­ха да се ре­шат със спе­ш­ни за­ко­но­да­тел­ни про­ме­ни от уп­ра­в­ля­ва­що­то мно­зин­с­т­во  в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент.Ре­ше­ни­е­то бе­ше в ръ­це­те на ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля Бо­ри­сов , кой­то из­бя­га от от­го­вор­ност и по­да­де ос­та­в­ка.Ос­та­в­ка ,ко­я­то хвър­ли ста­на­та  и в те­ж­ка по­ли­ти­че­с­ка кри­за.Без из­ли­за­не от та­зи кри­за не мо­же да се на­ме­рят сти­му­ли за на­сър­ча­ва­не на бъл­гар­с­ки­ят би­з­нес.То­ва са  пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва на­со­че­ни към бъл­гар­с­ки­ят из­би­ра­тел , кой­то тря­б­ва да взе­ме пра­вил­но­то ре­ше­ние.Из­би­ра­те­ли­те да по­со­чат уп­ра­в­ле­ние ко­е­то ве­д­на­га да съ­з­да­ва до­ве­рие , ко­е­то да до­ве­де до на­ма­ля­ва­не на ли­х­ви­те по кре­ди­ти­те , от­пу­ш­ва­не на па­за­ри­те . В по­с­ле­д­но вре­ме се чу­ват гла­со­ве , че ня­ма из­ход.

Ние от ко­а­ли­ция Де­мо­к­ра­ти за Сил­на Бъл­га­рия- Бъл­гар­с­ки Де­мо­т­ра­ти­че­с­ки Фо­рум Ви ка­з­ва­ме , има из­ход ,има на­де­ж­да ,има път на­пред.

На­ше­то пре­д­ло­же­ние е офор­ме­но в три стъ­п­ки:

-Доходи

-Работа

-Сигурност.

До­хо­ди – Ос­во­бо­ж­да­ва­ме до­хо­ди­те от мо­но­пол­ни це­ни.Обя­вя­ва­ме вой­на на мо­но­по­ли­те  и сла­га­ме край на те­х­ни­те зло­у­по­т­ре­би с но­ви за­ко­ни за пре­вен­ция и кон­т­рол.

Об­ле­к­ча­ва­ме до­хо­ди­те от да­нъ­ци и бю­ро­к­ра­ция.Пре­ма­х­ва­ме ди­с­к­ри­ми­на­ци­он­на­та да­нъ­ч­на ста­в­ка от  15% за ед­но­ли­ч­ни тър­го­в­ци и об­ла­га­не­то им ка­то са­мо­на­е­ти фи­зи­че­с­ки ли­ца ( сво­бо­д­ни про­фе­сии , за­на­я­т­чии , фер­ме­ри , ед­но­ли­ч­ни тър­го­в­ци и дру­же­с­т­ва),За­ко­но­да­тел­но на­ма­ля­ва­не с 90% на бю­ро­к­ра­ти­ч­ни­те про­це­ду­ри.

Съ­з­да­ва­ме но­ви ра­бо­т­ни ме­с­та.Въ­ве­ж­да­ме про­с­ти и яс­ни пра­ви­ла и пре­фе­рен­ции за са­мо­на­е­ти ли­ца и се­мей­ни фир­ми в тру­до­во­то , да­нъ­ч­но и оси­гу­ри­тел­но за­ко­но­да­тел­с­т­во.

Ра­бо­та.  За­па­з­ва­ме съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те ра­бо­т­ни ме­с­та.Га­ран­ти­ра­ме фи­нан­со­ва ста­бил­ност  чрез за­па­з­ва­не на „ ва­лу­т­ния борд” и спе­ш­ни мер­ки за из­ли­за­не от кри­за­та.

По­д­по­ма­га­ме мал­ки­те и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия.За­ме­ня­ме до­се­га­ш­на­та си­с­те­ма на пре­д­ва­ри­тел­ни раз­ре­ше­ния и про­вер­ки за за­по­ч­ва­не на сре­ден и ма­лък би­з­нес със си­с­те­ма на по­с­ле­д­ващ кон­т­рол.

Га­ран­ти­ра­ме кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ност на бъл­гар­с­ко­то об­ра­зо­ва­ние чрез осъ­в­ре­ме­ня­ва­не на дър­жа­в­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни изи­с­к­ва­ния.

Си­гур­ност. Обя­вя­ва­ме вой­на на ма­фи­я­та и ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност .От­те­г­ля­ме МВР от би­з­не­са.Съ­з­да­ва­ме си­гур­на сре­да: във вся­ко кме­т­с­т­во – по­ли­цай.

Въз­та­но­вя­ва­ме со­ли­дар­но­ст­та и спра­ве­д­ли­во­ст­та в бъл­гар­с­ко­то здра­ве­о­па­з­ва­не , уве­ли­ча­ва­ме па­ри­те за здра­ве от 4,1% до 6,0 % от БВП без по­ви­ша­ва­не на здра­в­на­та вно­с­ка чрез по-до­б­ра съ­би­ра­е­мост на здра­в­ни­те вно­с­ки.

Га­ран­ти­ра­ме пъл­но съ­о­т­ве­т­с­т­вие ме­ж­ду вно­с­ки­те и по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии.Пре­ма­х­ва­не на вси­ч­ки при­ви­ле­гии в пен­си­он­на­та си­с­те­ма.

Проблемите с водата на Добрич могат да се решат само със средства от държавата , а не с общински заем.

Про­тив сме ек­с­п­ло­а­ти­ра­не­то на на­хо­ди­ща­та на ши­с­тов газ в До­б­ру­джа

Развитие на туризма и държавни инвестиции в брегоукрепване на северното черноморие

Добруджа  е дала на България и на света много талантливи , даровити и силни хора.Добруджанци  винаги смело са заявявали какво искат.Нека престанем да доказваме  , че можем да оцелеем като се лишаваме  от елементарни нужди , нека силно и смело да изкрещим , аз искам да живея , аз искам да работя ,аз искам да успея  в България.

Ние ,  от ко­а­ли­ция  Де­мо­к­ра­ти за Сил­на Бъл­га­рия-Бъл­гар­с­ки Де­мо­к­ра­ти­че­с­ки Фо­рум                                             : Ев­ге­ни Чо­ба­нов

Петър Петров

Антония Кирова

Ивайло Петров

Борислав Борисов ,

ис­ка­ме Ва­ше­то до­ве­рие , ис­ка­ме Ва­ши­ят глас в име­то на До­б­ру­джа ,  в име­то на Бъл­га­рия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        За­кон­ност  ,ра­бо­т­ни ме­с­та , со­ли­дар­ност за до­б­ру­джан­ци  с бю­ле­ти­на но­мер 27.

През из­ми­на­лия ме­сец и по­ло­ви­на пла­те­ни по­ли­ти­че­с­ки на­б­лю­да­те­ли и со­ци­о­ло­зи упо­ри­то се опи­т­ват да вну­шат на хо­ра­та , че вси­ч­ки са ма­с­ка­ри , че ре­зул­та­тът от из­бо­ри­те е пре­д­ре­шен и ,че без ГЕРБ и Бо­ри­сов на 13 май ня­ма да из­г­рее слън­це­то.Те­зи ду­ми це­лят да по­се­ят се­ме­на­та на стра­ха и от­ча­я­ни­е­то , и да  на­ка­рат хо­ра­та да ми­с­лят , че ня­ма на­де­ж­да.

Евгени Чобанов, водач на листата на ДСБ в VIII многомандатен добрички регион

 

 

 

 

Коментарите са затворени.