ОБЯВА във връзка с публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост в с. Тригорци

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, обяви, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № № 288/31.01.2013 г., 313/28.03.2013 г., 312/28.03.2013 г., 311/28.03.2013 г., 281/31.01.2013 г., 282/31.01.2013 г., 283/31.01.2013 г., 284/31.01.2013 г., 285/31.01.2013 г., 286/31.01.2013 г., 287/31.01.2013 г. на ОбС  – Балчик и във връзка със Заповед № 330/11.04.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 11 броя недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 552.00 м2, представляващ УПИ І-общ., кв. 2а по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 984.00 лв. /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири    лева/, без ДДС.

1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 046.00 м2, представляващ УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 4 707.00 лв. /четири хиляди седемстотин и седем лева/, без ДДС.

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 455.00 м2, представляващ УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 547.50 лв. /шест хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 50 ст./, без ДДС.

1.4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 316.00 м2, представляващ УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 922.00 лв. /пет хиляди деветстотин двадесет и два лева/, без ДДС.

1.5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 226.00 м2, представляващ УПИ І-общ., кв. 3 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 517.00 лв. /пет хиляди петстотин и седемнадесет лева/, без ДДС.

1.6. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 288.00 м2, представляващ УПИ ІІ-общ., кв. 3 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 796.00 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и шест  лева/, без ДДС.

1.7. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 301.00 м2, представляващ УПИ ІІІ-120, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 854.50 лв. /пет хиляди осемстотин петдесет и четири    лева и 50 ст./, без ДДС.

1.8. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 136.00 м2, представляващ УПИ ІV-120, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 112.00 лв. /пет хиляди сто и дванадесет лева/, без ДДС.

1.9. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 610.00 м2, представляващ УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 7 245.00 лв. /седем хиляди двеста четиридесет и пет  лева/, без ДДС.

1.10. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1476.00 м2, представляващ УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 642.00 лв. /шест хиляди шестстотин четиридесет и два лева/, без ДДС.

1.11. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 480.00 м2, представляващ УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 660.00 лв. /шест хиляди шестстотин и шестдесет  лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 22.04.2013 г. до 08.05.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 09.05.2013 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 09.05.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова 

Коментарите са затворени.