Публичен търг за отдаване под наем

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед №340/2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, предназначен за ЗОХ :

Част от първи етаж от двуетажна нежилищна сграда, състоящ се от 2 бр. зали, миялно, серв. офис, кухня и wc с обща площ от 58.00 м2, находяща се в гр. Балчик, ул. “Витоша”, актувана с АОС 327/24.09.1999 г. с начална годишна наемна цена 1 134.48 лв. /хиляда сто тридесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора – 5 /пет/ години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

Търгът ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 18.04.2013 г. до 08.05.2013  г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 09.05.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова

 

Коментарите са затворени.