Клуб “Компютър” към ОДК-Балчик отново с призови места в национален конкурс

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

ka4

На 19 ап­рил 2013 го­ди­на в ХГ ”ХРИ­С­ТО ГРА­ДЕ­Ч­ЛИ­ЕВ” гр. Ка­вар­на се про­ве­де це­ре­мо­ния по на­г­ра­ж­да­ва­не на от­ли­че­ни­те уче­ни­ци във Вто­рия На­ци­о­на­лен кон­курс “Мо­ре­то-един раз­ли­чен свят”. В не­го взе­ха уча­с­тие над 500 уче­ни­ци от 23 гра­да на Бъл­га­рия в ка­те­го­ри­и­те “Раз­каз”, “Есе”, “Ри­сун­ка” и “Пре­зен­та­ция”. Еди­на­де­се­то­к­ла­с­ни­кът Ер­син Ис­ма­и­лов и де­се­то­к­ла­с­ни­кът Жо­ро Ива­нов уча­с­т­ва­ха за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на с ин­те­ре­с­ни пре­зен­та­ции, по­с­ве­те­ни на не­о­це­ни­мо­то бо­га­т­с­т­во на Бъл­га­рия – мо­ре­то. При­з­ьо­ри­те от раз­дел “Пре­зен­та­ция” пре­д­с­та­ви­ха сво­и­те про­е­к­ти пред пу­б­ли­ка, ко­е­то бе но­вост за то­зи кон­курс. Уча­с­т­ни­ци­те от клуб “Ком­пю­тър” при ОДК-Бал­чик за­во­ю­ва­ха за­с­лу­же­не­ни при­зо­ви ме­с­та: Ер­син Ис­ма­и­лов – Пър­во мя­с­то и Жо­ро Ива­нов – Тре­то мя­с­то. По къ­с­но, два­ма­та да­до­ха ин­тер­вю за ме­с­т­на­та ка­бел­на те­ле­ви­зия. Ор­га­ни­за­то­ри­те бла­го­да­ри­ха за дей­но­то уча­с­тие и та­зи го­ди­на, и си по­же­ла­ха за в бъ­де­ще кон­кур­сът “Мо­ре­то – един раз­ли­чен свят” да се пре­вър­не в ме­ж­ду­на­ро­ден.

ОДК-Балчик

Оставете коментар