Възкресение Христово-Великден

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

,,Този е денят, който Господ сътвори: да се възрадваме и развеселим в него!

Пасха възхитителна! Пасха! Господня Пасха, Пасха всечестна ни озари!Пасха е!

С радост един другиго да прегърнем!

О, Пасха – избавление от скръб! Защото от гроба днес като от чертог блесна Христос и изпълни жените с радост, като им каза: Възвестете на апостолите!”

/Из канона на Възкресение Христово/

,,Христос возкресе!” с то­зи по­бе­до­но­сен и ра­до­с­тен по­з­д­рав се по­з­д­ра­вя­ват ми­ли­о­ни хри­с­ти­я­ни по­ве­че от две хи­ля­до­ле­тия. Ко­га­то ка­жем ,,Хри­с­тос во­з­к­ре­се!” се из­пъл­ва­ме с не­бе­с­на ра­дост и с на­де­ж­да ка­то из­че­з­ват ма­ло­ду­ши­е­то, уни­ни­е­то и стра­ха. От­на­ча­ло  хри­с­ти­я­ни­те на­ри­ча­ли сво­я­та вя­ра не ре­ли­гия, а бла­го­ве­с­тие -Еван­ге­лие и ви­ж­да­ли сми­съ­ла на своя жи­вот в не­й­но­то въз­ве­с­тя­ва­не­по ду­ми­те на Го­с­по­да ,,Иде­те и на­у­че­те вси­ч­ки на­ро­ди, ка­то ги кръ­ща­ва­те в име­то на От­ца и Си­на и Све­тия Дух и ка­то ги учи­те да па­зят вси­ч­ко що съм ви за­по­вя­дал”./Мат.28:20/.

Въз­к­ре­се­ни­е­то Хри­с­то­во е най-ве­ли­кия, ра­до­с­тен и  све­тъл пра­з­ник, за­що­то бла­го­ве­с­ти по­бе­да­та на Го­с­под Ии­сус Хри­с­тос над гре­ха, зло­го и смърт­та. И са­мо чрез вя­ра­та и жи­во­та ни в Не­го ние съ­що ста­ва­ме съ­у­ча­с­т­ни­ци на та­зи по­бе­да. Без въз­к­ре­се­ни­е­то на Хри­с­тос жи­во­тът не би имал сми­съл, за­що­то ве­ч­но би­ха тър­же­с­т­ву­ва­ли тле­ни­е­то и смърт­та, по­ро­де­ни от гре­ха на чо­ве­ка. С въз­к­ре­се­ни­е­то Си Хри­с­тос ни да­ру­ва и сво­бо­бо­да­та: ,, И ще по­з­на­е­те ис­ти­на­та и ис­ти­на­та ще ви на­п­ра­ви сво­бо­д­ни” /Йо­ан 8:31-32/.А ис­т­на­та и Сам Го­с­под Ии­сус Хри­с­тос ,,,Аз Съм пъ­тят и ис­ти­на­та и жи­во­тът; Ни­кой не до­хо­ж­да при От­ца, ос­вен чрез Ме­не”/Йо­ан14:6/.

Вся­ка го­дин на Ве­лик ден ста­ва ви­ди­мо чу­до над гро­ба Го­с­по­ден се спу­с­ка Па­с­ха­лия огън, ка­то за­пал­ва све­щи­те та Йе­ру­са­лим­с­кия па­т­ри­арх, кой­то из­на­ся све­т­ли­на­та от тъм­ния гроб на вяр­ва­щи­те в хра­ма. То­зи оби­чай се по­в­та­ря във вси­ч­ки пра­во­с­ла­в­ни хра­мо­ве, в ко­и­то све­т­ли­на­та е уга­се­на и све­ще­ни­ци­те из­на­сят от ол­та­ра за­па­ле­ни све­щи на вси­ч­ки вяр­ва­щи, ко­и­то оча­к­ват с тре­пет то­зи мо­мент. След Ве­ли­к­ден­с­ка­та слу­ж­ба те от­на­сят па­с­хал­ния огън за бла­го­с­ло­ве­ние в до­мо­ве­те си и го по­дър­жат с кан­ди­ло.Сми­съ­лът на та­зи кра­си­ва тра­ди­ция е ви­на­ги да но­сим в се­бе си све­т­ли­на­та на Хри­с­то­во­то бла­го­ве­с­тие и Въ­к­ре­се­ние и да ги раз­на­ся­ме на вси­ч­ки око­ло нас. Не са­мо на Ве­ли­к­ден да но­сим све­т­ли­на­та и ра­до­ст­та от вя­ра­та, но и вся­ка не­де­ля, все­ки ден и ви­на­ги, ко­га­то в ду­ши­те ни са в сръб,  смут  и тъм­ни­на. Да си спом­ня­ме, че Хри­с­тос въз­къ­с­на и да въз­пя­ва­ме ,,Хри­с­тос въз­к­ръ­с­на от мър­т­ви­те, със смърт­та Си смърт­та по­бе­ди и на вси­ч­ки, ко­и­то са в гро­бо­ве­те жи­вот да­д­ру­ва”. / Тро­пар за пра­з­ни­ка/ Амин!

Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во при хра­мо­ве ,,Св.преп.Пе­т­ка Тър­но­в­с­ка” и ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” гр.Бал­чик по­з­д­ра­вя­ва вси­ч­ки с най-све­т­лия пра­з­ник ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИЕ ХРИ­С­ТО­ВО и по­же­ла­ва ду­хо­вен мир, бла­го­ден­с­т­вие и Па­с­хал­на ра­дост!

ХРИ­С­ТОС ВО­З­К­РЕ­СЕ! ВО­И­С­ТИ­НА ВО­З­К­РЕ­СЕ!

 

 

Коментарите са затворени.