Клуб “Хинап” в Г.Тошево

Apr 24th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ДРУГИ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

И та­зи го­ди­на пре­д­се­да­те­лят на Ре­ги­о­нал­ния съ­вет на ин­ва­ли­ди­те До­б­рич Олег Те­мел­ков ини­ци­и­ра Ре­ги­о­нал­на про­ле­т­на сре­ща на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. То­ва се слу­чи на 20 ап­рил в гр.Г.То­ше­во. Ки­т­но­то до­б­ру­джан­с­ко гра­д­че, раз­цъ­ф­на­ло с мно­го зе­ле­ни­на и цве­тя, чи­с­то и по­д­ре­де­но от тру­до­лю­би­ви хо­ра с гри­ж­ли­ви ръ­це, по­с­ре­щ­на го­с­ти от Бал­чик, Ка­вар­на, с.Че­ло­пе­че­не, Тер­вел, с.Сто­жер и До­б­рич. Лю­бе­з­ни­те до­ма­ки­ни от клуб „Ку­раж” Г.То­ше­во по­с­ре­щ­на­ха ко­ле­ги­те си и им по­ка­за­ха за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на гра­д­че­то. Вси­ч­ки по­се­ти­ха гра­д­с­кия му­зей, къ­де­то бя­ха за­по­з­на­ти с бо­га­та­та ис­то­рия на гра­д­че­то, по­лу­чи­ло име­то на сла­в­ния ген. То­шев, на чий­то па­ме­т­ник бя­ха по­ло­же­ни цве­тя. Го­с­ти­те, во­де­ни от ак­ти­ви­с­т­ки на клуб „Ку­раж” се по­к­ло­ни­ха и пред дру­ги па­ме­т­ни­ци – на ру­с­кия им­пе­ра­тор Але­к­сан­дър II, на го­ле­мия бъл­гар­с­ки пи­са­тел Й.Йо­в­ков, пре­съ­з­дал в твор­би­те си бо­га­та­та ду­ше­в­ност на до­б­ру­джа­не­ца.

Сре­ща­та про­дъл­жи с пра­з­ни­чен обяд в ком­п­ле­к­са „Св.Ге­ор­ги”, раз­по­ло­жен в пар­ка на гра­да. По­лу­чи се ин­те­ре­сен им­п­ро­ви­зи­ран кон­церт от изя­ви на вси­ч­ки клу­бо­ве, по­с­та­ра­ли се да по­ка­жат ар­ти­с­ти­ч­но май­с­тор­с­т­во и ори­ги­нал­ни хрум­ва­ния с ре­ци­та­ции, ске­чо­ве, ви­цо­ве, му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния. Клуб „Хи­нап” се пре­д­с­та­ви с ин­те­ре­с­на гру­па – го­с­по­жа Бал­чик /Д.Ма­ле­ва/ с дъ­ще­ри­те си Лю­бов, Тру­до­лю­бие, Чи­с­то­та, Уха­ние, Сръ­ч­ност, но­се­щи ори­ги­нал­но де­ко­ри­ра­ни ме­т­ли, ко­и­то бя­ха по­да­ре­ни на дру­ги­те клу­бо­ве. С ра­бо­т­ни­ч­ки по чи­с­то­та­та се изя­ви и гру­па­та же­ни от с.Че­ло­пе­че­не, ко­и­то раз­да­до­ха „сли­ви за смет”, а по-къ­с­но из­пя­ха и своя химн „Ой, се­ло, се­ло, на­ше се­ло, в теб жи­ве­ем ка­то в рай”. Ве­сел хо­ро­вод из­пъл­ни­ха и же­ни­те от Г.То­ше­во. Про­из­не­со­ха се и по­з­д­ра­ви­тел­ни сло­ва от пре­д­се­да­те­ли­те на клу­бо­ве­те, про­з­ву­ча­ха па­т­ри­о­ти­ч­ни­те сти­хо­ве на на­ша­та Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва.

И ка­к­то ви­на­ги в та­ки­ва слу­чаи, ве­се­ла­та ат­мо­с­фе­ра се по­д­дър­жа­ше с из­пъл­не­ния на му­зи­кан­ти­те от ре­с­то­ран­та – бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни хо­ра и пе­с­ни, по­пу­ляр­на ру­мън­с­ка му­зи­ка, лю­би­ми ес­т­ра­д­ни пе­с­ни. Му­зи­кал­на­та на­д­п­ре­ва­ра за­вър­ши с пре­к­ра­с­но­то из­пъл­не­ние на до­б­ру­джан­с­кия ше­дьо­вър „Ла­ле ли си”.

Бал­чи­ш­ки­те хо­ра със здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми от клуб „Хи­нап” зна­ят да се ве­се­лят, но не за­б­ра­вят и за­дъл­же­ни­я­та си. На връ­ща­не, въ­о­ръ­же­ни с тор­би и ръ­ка­ви­ци, по­чи­с­ти­ха пре­д­ви­де­ни­те за тях ра­йо­ни и съ­б­ра­ха 10 чу­ва­ла от­па­дъ­ци. За да бле­с­не още по­ве­че жи­во­пи­с­на­та кра­со­та на Бал­чик.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.