Литературно четене в библиотека “П.Хилендарски”

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

DSCN1359

Ху­ба­во е, че то­ч­но през ме­сец ап­рил, „от­во­рен” за раз­цъ­ф­на­ла­та при­ро­да, дър­ве­та, цве­тя и пти­ци, ме­сец, в кой­то е ро­ден и по­чи­та­ни­ят в цял свят ча­ро­де­ец на сло­во­то Ханс Кри­с­ти­ян Ан­дер­сен, у нас, в Бъл­га­рия, се про­ве­ж­да за ос­ми път, а в Бал­чик за тре­ти по­ре­ден ма­ра­то­нът „Го­ля­мо­то че­те­не”. То­ва бе­ше и по­во­дът в би­б­ли­о­те­ка­та на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” да си да­дат сре­ща чле­но­ве­те на ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” и де­ца от гру­па­та „Млад при­я­тел на би­б­ли­о­те­ка­та”.

Съ­би­ти­е­то, ини­ци­и­ра­но от би­б­ли­о­те­ка­та, се съ­с­тоя на 9 ап­рил от 17.00 ч. и бе от­к­ри­то от гла­ве би­б­ли­о­те­кар Иван­ка То­мо­ва, ко­я­то раз­ка­з­ва за уча­с­ти­е­то в на­ци­о­нал­ния ма­ра­тон по че­те­не /2-23 ап­рил/ на бал­чи­ш­ки­те чи­та­те­ли, за про­г­ра­ма­та „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки”, за при­до­би­ти­те но­ви 5 ком­пю­тъ­ра, за обу­чи­тел­ни­те кур­со­ве, за уча­с­ти­е­то в „Еле­к­т­рон­но здра­ве” и.т.н. Все ин­те­ре­с­ни не­ща, чи­и­то це­ли са свър­за­ни с че­те­не­то, с ху­ба­ва­та кни­га, ко­я­то спо­ма­га за из­г­ра­ж­да­не на нра­в­с­т­ве­ни­те и ду­хо­в­ни цен­но­с­ти у мла­дия чо­век.

Че­те­не­то за­по­ч­на­ха мал­ки­те чи­та­те­ли. Вто­ро­к­ла­с­ни­ци­те, ед­ва 8-го­ди­ш­ни, Ро­сен Ата­на­сов и Ни­ко­ла Та­нев про­че­то­ха из­ра­зи­тел­но от­къ­си от при­ка­з­ки за Хи­тър Пе­тър и от До­ра Га­бе. Яна Ата­на­со­ва и Хри­с­ти­на Ди­ми­т­ро­ва, ос­мо­к­ла­с­ни­ч­ки, ре­ци­ти­ра­ха „По­том­ка” от Е.Ба­г­ря­на и „Бъл­гар­с­ки­ят език” от Ив.Ва­зов. Си­мо­на Цве­та­но­ва от 6 клас из­пъл­ни ху­до­же­с­т­ве­но при­ка­з­ка­та „Се­вер­ни­ят вя­тър и слън­це­то”.

Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”, с ин­те­ре­с­ни хрум­ва­ния, ка­к­то ви­на­ги, то­зи път с ог­ро­мен бу­кет чер­ве­ни ла­ле­та за вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци про­че­те сти­хо­ве за цве­тя­та в Дво­ре­ца от ту­т­ра­кан­с­кия по­ет Ни­ко­лай Ге­ор­ги­ев. Про­з­ву­ча­ха ак­ту­ал­ни­те са­ти­ри­ч­ни сти­хо­ве на Иван Ста­тев, а Све­т­ла­на Ива­но­ва раз­въл­ну­ва със сво­я­та при­ка­з­ка „Чу­до­т­вор­на­та ико­на”, при­ка­з­ка с по­с­ла­ние към чи­та­те­ли­те да се вслу­ш­ват в сър­це­то си, да бъ­дат до­б­ри.

Сте­ла Да­ко­ва про­че­те ин­те­ре­с­но ин­тер­вю с Е.Ба­г­ря­на, на­п­ра­ве­но през да­ле­ч­на­та 1985 г. Сти­хо­ве за де­ца­та пре­д­с­та­ви Иве­ли­на Сто­я­но­ва; Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва по­з­д­ра­ви вси­ч­ки с но­ви сти­хо­ве за про­лет­та; Ан­чо Ан­чев вне­се ак­ту­ал­ност със сво­и­те по­е­ти­ч­ни твор­би – пе­си­ми­с­ти­ч­на кар­ти­на на съ­в­ре­ми­е­то; Ге­ор­ги Йо­в­чев ни за­по­з­на с от­къ­си от по­е­ти­ч­на­та кни­га на пе­т­ран­ка Бо­ж­ко­ва; Сте­ф­ка Сте­фа­но­ва раз­ка­за спо­ме­ни от де­т­с­т­во­то си , свър­за­ни със стра­ст­та към че­те­не­то, за­се­г­на и въ­п­ро­си за го­вор­на­та кул­ту­ра, за пра­во­пи­са на съ­в­ре­мен­ни­те де­ца и про­че­те „Пи­с­мо на А.Лин­кълн до своя син”; Ни­ко­лай Мир­чев, ръ­ко­во­ди­тел на ли­те­ра­тур­ния клуб, из­не­на­да с от­къс от кни­га­та на Дж.Ору­ел „1984”; М.То­мо­ва ре­ци­ти­ра лю­би­мо сти­хо­т­во­ре­ние, а В.Шал­тев  из­ра­зи впе­ча­т­ле­ния за че­те­не­то на уче­ни­ци­те. Той пре­д­ло­жи по­до­б­ни изя­ви да се про­ве­ж­дат и в учи­ли­ща­та, за­що­то де­ца­та оби­чат ли­те­ра­ту­ра­та , че­те­не­то. А те, кни­ги­те, вся­ко­га са би­ли си­ла­та, раз­ви­ва­ща ин­те­ле­к­та и оси­гу­ря­ва­ща ду­хо­в­ния по­дем на об­ще­с­т­во­то.

Че­те­не­то – лю­бим на­чин на жи­вот…

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.