Ето такива хора живеят сред нас

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

P1550121

Ин­те­ре­с­ни. Ин­те­ли­ген­т­ни. Уче­ни. За­с­лу­жи­ли до­с­той­но мя­с­то в об­ще­с­т­во­то. Ка­то Ге­на­дий и Ка­тя /Ка­ри­ма/ Вол­ко­ви от Мо­с­к­ва, на 40 км.от сто­ли­ца­та в Чер­но­го­ло­в­ка /ака­де­ми­чен град/. С тях се за­по­з­нах в с.Со­ко­ло­во, къ­де­то те жи­ве­ят от се­п­тем­в­ри 2009 г.Ге­на­дий е ака­де­мик, учен с хи­ми­ко-фи­зи­че­с­ка на­со­че­ност. В съ­о­т­ве­т­ния ин­с­ти­тут той ра­бо­ти 35 го­ди­ни.  Съ­п­ру­га­та му с кра­си­во­то ба­ш­кир­с­ко име Ка­ри­ма, е би­ла на се­к­ре­т­на во­ен­на ра­бо­та, ка­к­то и той. Изу­ча­ва­ли са раз­ли­ч­ни хи­ми­ч­ни и фи­зи­ч­ни ре­а­к­ции и яв­ле­ния за по­лу­ча­ва­не на но­ви ве­ще­с­т­ва, за от­к­ри­ва­не на но­ви свой­с­т­ва в твър­ди­те те­ла /кри­с­та­ли/, ка­то на­при­мер но­во­о­т­к­ри­то­то за фар­ма­ци­я­та ве­ще­с­т­во фул­ми­рен, ко­е­то е мно­го цен­но, но със скъ­по­с­т­ру­ва­що про­из­во­д­с­т­во. Дъ­ще­ря им Да­рия жи­вее и ра­бо­ти в Мо­с­к­ва по пъ­тя на сво­и­те ро­ди­те­ли в за­вод за ек­с­пе­ри­мен­тал­но при­бо­ро­с­т­ро­е­не.

Пре­ди да до­й­дат в Бъл­га­рия, те на­у­ча­ват от своя при­я­тел­ка, ко­я­то е би­ла в Кра­не­во, че в Со­ко­ло­во има ху­ба­ви къ­щи за ру­с­на­ци. Ге­на­дий оба­че ка­з­ва, че кон не се ку­пу­ва по вре­ме на дъжд, за­що­то бле­с­ти, т.е през ля­то­то не се ку­пу­ва къ­ща, а през зи­ма­та, за­що­то то­га­ва да­ва най-яр­ка пре­д­с­та­ва за стро­и­тел­но­то май­с­тор­с­т­во. Пър­ва­та го­ди­на им е би­ла мно­го тру­д­на. Се­дем ру­с­на­ци жи­ве­ят по­с­то­ян­но в се­ло­то, а ина­че 27 къ­щи са ру­с­ки. Про­с­то за­т­во­ри­х­ме очи и тръ­г­на­х­ме – спо­де­ля Ка­тя. А Ге­на­дий ка­за по­го­вор­ка­та за ко­ня. Ли­че­ше из­ве­с­т­на до­за съ­жа­ле­ние и ра­зо­ча­ро­ва­ние от къ­ща­та и дво­ра,от то­ва, че ня­ма Ин­тер­нет, но не и от хо­ра­та. Ге­на­дий пее да­же в хо­ра на чи­та­ли­ще­то.

Се­га ча­кат с удо­вол­с­т­вие тя­х­на­та дъ­ще­ря на го­с­ти, ка­к­то и при­я­те­ли, ко­и­то да ви­дят по­са­де­ни­те от тях дър­ве­та и за­ви­д­ния им сел­с­ко­с­то­пан­с­ки труд.  Съ­жа­ля­ват, че не са ус­пе­ли през 2010 г. да ви­дят го­с­ту­ва­щия във Вар­на хор от ро­д­на­та Чер­но­го­ло­в­ка.

През ми­на­лия ме­сец в с.Со­ко­ло­во се уч­ре­ди дру­же­с­т­во на ру­со­фи­ли­те и ес­те­с­т­ве­но не­гов пре­д­се­да­тел ста­ва Ге­на­дий Вол­ков. Той има на­ме­ре­ние да осъ­ще­с­т­ви скром­на кул­тур­на про­г­ра­ма съ­в­ме­с­т­но с чи­та­ли­ще­то и вси­ч­ки, ко­и­то оби­чат и ува­жа­ват ру­с­кия на­род.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.