Семинар за съдии в навечерието на Деня на българската Конституция

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха на 15.04.2013 г. обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. Той е част от про­я­ви­те, с ко­и­то Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, от­бе­ля­з­ва та­зи го­ди­на Де­ня на бъл­гар­с­ка­та кон­с­ти­ту­ция и про­фе­си­о­на­лен пра­з­ник на съ­ди­и­те и съ­де­б­ни­те слу­жи­те­ли  16 ап­рил.

Ле­к­тор на обу­че­ни­е­то бе Еми­лия Ва­си­ле­ва  съ­дия при ВКС. Тя ще пре­д­с­та­ви съ­щ­но­ст­та и съ­де­б­на­та пра­к­ти­ка по че­ти­ри ре­г­ла­мен­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз:

– Ре­г­ла­мент /ЕО/ №44/2001 на Съ­ве­та от 22 де­кем­в­ри 2000 г. от­но­с­но ком­пе­тен­т­но­ст­та, при­з­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­де­б­ни ре­ше­ния по гра­ж­дан­с­ки и тър­го­в­с­ки де­ла.

– Ре­г­ла­мент /ЕО/ №2201/2003 на Съ­ве­та от 27 но­ем­в­ри 2003 г. от­но­с­но ком­пе­тен­т­но­ст­та, при­з­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­де­б­ни ре­ше­ния по бра­ч­ни де­ла и де­ла­та, свър­за­ни с ро­ди­тел­с­ка­та от­го­вор­ност, с ко­и­то се из­ме­ня Ре­г­ла­мент /ЕО/1347/2000.

– Ре­г­ла­мент /ЕО/ №861/2007 на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент и на Съ­ве­та от 11 юли 2007 г. за съ­з­да­ва­не на ев­ро­пей­с­ка про­це­ду­ра за ис­ко­ве с ма­лък ма­те­ри­а­лен ин­те­рес.

– Ре­г­ла­мент /ЕО/ №4/2009 на Съ­ве­та от 18 де­кем­в­ри 2008 г. от­но­с­но ком­пе­тен­т­но­ст­та, при­ло­жи­мо­то пра­во, при­з­на­ва­не­то и из­пъл­не­ни­е­то на съ­де­б­ни ре­ше­ния и съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во по въ­п­ро­си, свър­за­ни със за­дъл­же­ния за из­д­ръ­ж­ка”.

Обу­че­ни­е­то ще бъ­де от­к­ри­то от г-жа Ре­ги­не Шу­берт  ди­ре­к­тор на фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт”  Бю­ро Бъл­га­рия и г-н Ен­чо Ен­чев  пре­д­се­да­тел на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич. Оча­к­ва се в не­го да взе­мат уча­с­тие 56 съ­дии от Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, и пет­те ра­йон­ни съ­ди­ли­ща в съ­де­б­ния ра­йон. То ще се про­ве­де в хо­тел „Фла­мин­го” в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на”.

То­ва е пе­ти се­ми­нар, ор­га­ни­зи­ран от Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, с фи­нан­со­ва­та и пар­т­ньор­с­ка по­д­к­ре­па на фон­да­ция „Фри­д­рих Еб-ерт”. Съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то ме­ж­ду две­те ин­с­ти­ту­ции до­се­га вклю­ч­ва три се­ми­на­ра за съ­де­б­ни­те за­се­да­те­ли при Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, и един за съ­де­б­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция.

В рам­ки­те на фо­ру­ма в Ал­бе­на ще се про­ве­де Го­ди­ш­но съ­б­ра­ние на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич. Ос­вен го­с­ти­те от не­м­с­ка­та фон­да­ция, в не­го ще се вклю­чат пре­д­с­та­ви­те­ли на ВСС, Ви­о­ле­та Бо­я­джи­е­ва – пре­д­се­да­тел на Апе­ла­ти­вен съд  Вар­на, и Илия Па­чо­лов  за­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­тел на съ­да.

В сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве бе на­с­ро­че­на фу­т­бол­на сре­ща ме­ж­ду съ­дии и ад­во­ка­ти под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ме­ж­ду­на­ро­ден съ­дия Ди­мо Мо­ми­ров.

 

Коментарите са затворени.