Кражби от избени помещения

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим на­ло­жи Ра­йо­нен съд  Бал­чик, на 31-го­ди­ш­ния Й. К. П. от гр. Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че за вре­ме­то от 30.06.2012 г. до 01.11.2012 г., при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние, от из­бе­ни по­ме­ще­ния на жи­ли­щ­ни бло­ко­ве в  гр. Бал­чик, чрез раз­би­ва­не на  пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот, е от­нел чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи на об­ща стой­ност 860,27 лв., со­б­с­т­ве­ност на че­ти­ри­ма бал­чи­к­лии. Кра­ж­ба­та пре­д­с­та­в­ля­ва опа­сен ре­ци­див, уто­ч­ня­ва дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние.

По мол­ба на по­д­съ­ди­мия и след ка­то той при­з­на фа­к­ти­те по об­ви­ни­тел­ния акт Ра­йо­нен съд  Бал­чик, до­пу­с­на де­ло­то да про­те­че ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие. По то­зи ред е на­ло­же­но на­ка­за­ни­е­то на Й. П. ка­то пър­во­на­чал­но оп­ре­де­ле­но­то му от съ­да – 3 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да, е на­ма­ле­но с 1/3 и по­с­та­но­ве­но той да из­тър­пи 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт в пе­ри­о­да от 30.06.2012 г. до 02.07.2012 г. по­д­съ­ди­ми­ят е вля­зъл през не­за­к­лю­че­на­та вра­та в ко­ри­дор на ма­зи­те на жи­ли­щен блок. Там на­ме­рил ме­тал­на тръ­ба и с нея раз­бил ка­ти­на­ра на из­бе­но­то по­ме­ще­ние на пър­вия по­с­т­ра­дал. Взел от там ве­ло­си­пед и ди­на­мо за лек ав­то­мо­бил. След раз­к­ри­ва­не на кра­ж­ба­та ве­ло­си­пе­дът бил вър­нат на со­б­с­т­ве­ни­ка му. Стой­но­ст­та на от­не­то­то иму­ще­с­т­во спо­ред съ­де­б­но-оце­нъ­ч­на­та ек­с­пер­ти­за е 137,50 лв.

На 07.08.2012 г. той про­ни­к­нал по съ­щия на­чин в из­бе­ния ко­ри­дор на друг жи­ли­щен блок и с ар­ма­ту­ра раз­бил ка­ти­на­ра на вхо­д­на­та вра­та на ма­за­та на вто­рия по­с­т­ра­дал. От там взел ве­ло­си­пед, ви­б­ро­ш­лайф, дрел­ка, и дру­ги ин­с­т­ру­мен­ти на об­ща стой­ност 461,52 лв. След раз­к­ри­ва­не на кра­ж­ба­та ве­ло­си­пе­дът бил вър­нат на со­б­с­т­ве­ни­ка му.

На 26 сре­щу 27 ок­том­в­ри 2012 г., Й. П. про­ни­к­нал по съ­щия на­чин ма­зе­то на тре­тия по­с­т­ра­дал. От­там из­вър­шил кра­ж­ба на ве­ло­си­пед на стой­ност 110 лв. Съ­щи­ят бил вър­нат на со­б­с­т­ве­ни­ка му след раз­к­ри­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то.

За вре­ме­то от 29.10.2012 г. до 01.11.2012 г. по­д­съ­ди­ми­ят про­ни­к­нал през не­за­к­лю­че­ни­те вхо­д­на вра­та и та­зи към из­бе­ни­те по­ме­ще­ния на че­т­вър­ти жи­ли­щен блок. След ка­то раз­бил ка­ти­на­ра на вхо­д­на­та вра­та на ма­за­та на че­т­вър­тия по­с­т­ра­дал взел ве­ло­си­пед, по­д­ви­ж­на лам­па, ин­с­т­ру­мен­ти и 20 кг пре­с­ни кар­то­фи. От­не­то­то е оце­не­но на 151,25 лв.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд  До­б­рич.

 

Коментарите са затворени.