Сериозен интерес към работата на РС-Балчик

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Гра­ж­да­ни­те на Бал­чик про­я­вя­ват се­ри­о­зен ин­те­рес към ра­бо­та­та на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, и ис­кат да по­лу­ча­ват по­ве­че ин­фор­ма­ция за нея. Те же­ла­ят да се по­до­б­ри до­с­тъ­па до ин­фор­ма­ция за ра­бо­та­та на съ­да и ра­бо­та­та на слу­жи­те­ли­те му. То­ва по­ка­з­ва на­п­ра­ве­но­то от ин­с­ти­ту­ци­я­та про­у­ч­ва­не на об­ще­с­т­ве­но­то мне­ние. То бе про­ве­де­но в пе­ри­о­да 25.01. – 25.03.2013 г. чрез пу­б­ли­ку­ва­на на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на съ­да ан­ке­та.

С по­с­та­ве­ни­те 20 въ­п­ро­са ръ­ко­во­д­с­т­во­то на съ­да по­тър­си мне­ни­е­то на гра­ж­да­ни­те за ка­че­с­т­во­то на пре­до­с­та­вя­ни­те съ­де­б­ни ус­лу­ги, ни­во­то на об­с­лу­ж­ва­не на по­т­ре­би­те­ли­те, про­з­ра­ч­но­ст­та в дей­но­ст­та на съ­да и ин­те­ре­са към про­г­ра­ма „Спо­го­д­би”.

По­лу­че­ни са 25 по­пъл­не­ни ан­ке­т­ни кар­ти, ка­то 22 от от­го­во­ри­ли­те за­я­вя­ват, че до­се­га са по­л­з­ва­ли ус­лу­ги­те на Ра­йо­нен съд – Бал­чик. 12 от тях са да­ли кон­к­ре­т­ни пре­по­ръ­ки към ра­бо­та­та на ин­с­ти­ту­ци­я­та. Ре­зул­та­ти­те бя­ха обо­б­ще­ни от три­ч­лен­на ко­ми­сия в Ра­йо­нен съд – Бал­чик. Въз ос­но­ва на не­й­ни­те из­во­ди ръ­ко­во­д­с­т­во­то пла­ни­ра мер­ки в по­со­ка уве­ли­ча­ва­не на пре­до­с­та­вя­на­та ин­фор­ма­ция ка­то: обя­вя­ва­не на все­ки пе­тъ­чен ден от се­д­ми­ца­та за от­во­рен ден на ме­ди­а­то­ра; он­лайн фор­ма – ку­тия за кон­такт с ме­ди­а­то­ра; пу­б­ли­ку­ва­не на 6 ме­се­ч­на­та ста­ти­с­ти­ка за ра­бо­та на съ­да, ра­зя­с­ня­ва­не на про­це­ду­ри и др.

Ана­ли­зът на ан­ке­та­та по­ка­з­ва, че по­т­ре­би­те­ли­те на съ­де­б­ни ус­лу­ги за­бе­ля­з­ват по­зи­ти­в­на про­мя­на в пре­до­с­та­вя­на­та ин­фор­ма­ция за ра­бо­та­та на Ра­йо­нен съд – Бал­чик. Оцен­ка­та им за не­й­на­та до­с­та­тъ­ч­ност оба­че е ко­ле­б­ли­ва – 10 от­го­ва­рят, че е до­с­та­тъ­ч­на и тол­ко­ва по­со­ч­ват, че не е. Гра­ж­да­ни­те при­по­з­на­ват ка­то ос­но­в­ни из­то­ч­ни­ци на ин­фор­ма­ция за дей­но­ст­та на ин­с­ти­ту­ци­я­та хо­ра, ко­и­то са уча­с­т­ва­ли в съ­де­б­ни про­це­си и ка­на­ли­те, ор­га­ни­зи­ра­ни от Ра­йо­нен съд – Бал­чик, – ра­бо­та с ме­ди­и­те, ин­фор­ма­ци­он­ни та­б­ла, сай­та на съ­да. Ре­ци­пи­ен­ти­те на ан­ке­та­та от­к­ро­я­ват по­т­ре­б­но­ст­та от по­ве­че све­де­ния за съ­де­б­ни­те де­ла, за то­ва ка­к­ви са пра­ва­та и за­дъл­же­ни­я­та на гра­ж­да­ни­те, как съ­дът тър­си от­го­вор­ност за из­пъл­не­ние на да­де­ни­те ре­ше­ния. На вто­ро мя­с­то се по­с­та­вя ну­ж­да­та от по­ве­че ин­фор­ма­ция за ру­тин­но­то из­да­ва­не на съ­де­б­ни до­ку­мен­ти. На­по­ло­ви­на са раз­де­ле­ни и мне­ни­я­та до­кол­ко про­з­ра­ч­на е ра­бо­та­та на съ­да.

Съ­ще­в­ре­мен­но по­пъл­ни­ли­те ан­ке­та­та ка­те­го­ри­ч­но по­со­ч­ват, че ин­фор­ма­ция за ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та и ус­лу­ги­те на съ­да се на­ми­ра ле­с­но.

Спо­ред ан­ке­ти­ра­ни­те все още съ­ще­с­т­ву­ва  про­б­лем с от­ла­га­не­то на де­ла­та и не­по­з­на­ва­не­то на про­г­ра­ма”спо­го­д­би”, ко­я­то стар­ти­ра ми­на­ла­та го­ди­на в Ра­йо­нен съд гр.Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.