6 кражби от частни имоти

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На 25 март при про­ве­ж­да­не на опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на РУП Бал­чик, са ус­та­но­ве­ни из­вър­ши­те­ли­те на 6 кра­ж­би от ча­с­т­ни имо­ти на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик. То­ва са кри­ми­нал­но про­я­ве­ни­те М.А. (25 г.) от град Бал­чик и Г.Р. (17 г.) от град До­б­рич. Обект на кра­ж­ба от два­ма­та са еле­к­т­ри­че­с­ки ин­с­т­ру­мен­ти, ме­д­ни еле­к­т­ри­че­с­ки про­во­д­ни­ци и ме­та­ли от раз­ли­ч­ни обе­к­ти на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик. Ра­бо­та­та по до­ку­мен­ти­ра­не на ця­ла­та пре­с­тъ­п­на дей­ност на из­вър­ши­те­ли­те про­дъл­жа­ва по опи­са на РУП Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.