Обучения, годишно събрание и Ден на отворени врати за Деня на Конституцията

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

По­ре­ди­ца от про­я­ви ор­га­ни­зи­ра­ха Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, по по­вод Де­ня на бъл­гар­с­ка­та Кон­с­ти­ту­ция – 16 ап­рил.

В на­ве­че­ри­е­то на пра­з­ни­ка съ­дът и не­м­с­ка­та фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” ор­га­ни­зи­ра­ха обу­че­ние на съ­ди­и­те от До­б­ри­ч­кия съ­де­бен ра­йон. Се­ми­на­рът бе на те­ма „При­з­на­ва­не, до­пу­с­ка­не на из­пъл­не­ние и из­пъл­не­ние на ре­ше­ния и ак­то­ве при дей­с­т­вие на пра­во­то на ЕС”. Гост на фо­ру­ма бе г-жа Ре­ги­не Шу­берт – ди­ре­к­тор на фон­да­ция „Фри­д­рих Еберт” – Бю­ро Бъл­га­рия и д-р Пен­чо Ху­б­чев – ко­ор­ди­на­тор про­е­к­ти там. Уча­с­тие са за­я­ви­ха 56 съ­дии от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, и пет­те ра­йон­ни съ­ди­ли­ща в съ­де­б­ния ра­йон. Обу­че­ни­е­то се про­ве­де в хо­тел „Фла­мин­го” в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” на 15 ап­рил.

Са­мо­с­то­я­тел­но Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ор­га­ни­зи­ра обу­че­ние за съ­де­б­на­та си ад­ми­ни­с­т­ра­ция на те­ма „Ра­бо­та в ин­тер­нет”. Ка­то ле­к­тор бе по­ка­нен ек­с­перт от „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­лу­ж­ва­не” АД – гр. Вар­на, фир­ма­та, ко­я­то об­с­лу­ж­ва де­ло­во­д­на­та про­г­ра­ма на съ­да. Той пре­д­с­та­ви 24 съ­де­б­ни слу­жи­те­ли от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, за­я­ви­ха уча­с­тие в се­ми­на­ра на 15 ап­рил.

В на­ве­че­ри­е­то  на Де­ня на бъл­гар­с­ка­та Кон­с­ти­ту­ция Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, се про­ве­де го­ди­ш­но­то си от­че­т­но съ­б­ра­ние. Фо­ру­мът за­по­ч­на в 15 ч. в хо­тел „Фла­мин­го” в Ал­бе­на. Ос­вен го­с­ти­те от не­м­с­ка­та фон­да­ция, в не­го се вклю­чи­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на ВСС, Ви­о­ле­та Бо­я­джи­е­ва – пре­д­се­да­тел на Апе­ла­ти­вен съд – Вар­на, и Илия Па­чо­лов – за­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­тел на съ­да.

В 16,30 ч. на ста­ди­он в Ал­бе­на съ­дии и ад­во­ка­ти изи­г­ра­ха фу­т­бол­на сре­ща под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ме­ж­ду­на­ро­ден съ­дия Ди­мо Мо­ми­ров.

Про­я­ви­те про­дъл­жи­ха на 16 ап­рил с тра­ди­ци­он­ния Ден на от­во­ре­ни вра­ти в Ок­ръ­жен съд – До­б­рич. Та­зи го­ди­на той се про­ве­де под фор­ма­та на Фо­рум за пу­б­ли­ч­ни из­ка­з­ва­ния „Сло­во­то ка­то за­кон, ис­ти­на и пра­во”. Ини­ци­а­ти­ва­та за­по­ч­на в 10,30 ч. в Обу­чи­тел­на­та за­ла на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич. За уча­с­тие в нея се ре­ги­с­т­ри­ра­ха 30 уче­ни­ци от 10 учи­ли­ща в гр. До­б­рич, гр. Ген. То­ше­во, гр. Ка­вар­на и гр. Тер­вел. Те  бя­ха оце­ня­ва­ни от жу­ри в съ­с­тав Мар­га­ри­та Хри­с­то­ва – фи­ло­лог, Сто­ян Сто­я­нов – фи­ло­лог и съ­дия Ге­ор­ги Па­в­лов.

Ини­ци­а­ти­ва­та се явя­ва ес­те­с­т­ве­но раз­ви­тие на кон­кур­са за есе, кой­то Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ор­га­ни­зи­ра за Де­ня на от­во­ре­ни вра­ти през 2012 г. Фо­ру­мът оба­че е съ­з­да­ден от Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия „П. К. Яво­ров” в гр. До­б­рич, и през 2011 г. и 2012 г. е про­ве­ж­дан във връ­з­ка с Де­ня на Све­ти­те бра­тя Ки­рил и Ме­то­дий.

Про­г­ра­ма­та пре­д­ви­ди на­г­ра­ж­да­ва­не на най-до­б­ре пре­д­с­та­ви­ли­те се уча­с­т­ни­ци в 13,30 ч. На­г­ра­ди­те – кни­ги и ком­п­ле­к­ти хи­ми­ка­ли, бя­ха оси­гу­ре­ни от Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, Ре­ги­о­на­лен ин­с­пе­к­то­рат на об­ра­зо­ва­ни­е­то в гр. До­б­рич и Об­щи­на гр. До­б­рич. Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ту­ри­зъм „П. К. Яво­ров” по­д­го­т­вя ко­к­тейл за уча­с­т­ни­ци­те и те­х­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли в 13 ч.

 

Коментарите са затворени.