ОС Добрич, призна правото на СУ да владее тротоарни площи

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, при­з­на за ус­та­но­ве­но, че Со­фий­с­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” при­те­жа­ва пра­во на уп­ра­в­ле­ние вър­ху пет не­д­ви­жи­ми имо­та  пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност в „Дво­ре­ца” в Бал­чик и осъ­ди три фир­ми, да пре­да­дат вла­де­ни­е­то им. ЕТ „Фал­ко  А. Г.” тря­б­ва да вър­не за­е­ма­на­та от не­го площ от 20 кв. м на гла­в­на алея в „Дво­ре­ца” по ул. „Акад. Д. Йор­да­нов”. ЕТ „Крис  Й. Г.” е осъ­ден да пре­да­де вла­де­ни­е­то вър­ху за­е­ма­ни­те от не­го тро­то­ар­ни пло­щи от 9,60 кв. м, 8,60 кв. м и 8,90 кв. м, вси­ч­ки на­хо­дя­щи се на за­па­д­ния тро­то­ар на ули­ца­та. ЕТ „КО­С­ТЕЖ  К. К.” тря­б­ва да пре­да­де дър­жа­не­то на 20 кв. м от из­то­ч­ния тро­то­ар на съ­ща­та ули­ца в  „Дво­ре­ца”.

Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, по­т­вър­ди ак­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, кой­то е осъ­дил ЕТ „КО­С­ТЕЖ  К. К.” да пре­да­де на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” вла­де­ния от не­го имот. Въз­зи­в­ни­ят съд от­ме­ни ре­ше­ни­я­та на Ра­йо­нен съд  Бал­чик, по де­ла­та на  ЕТ „Крис  Й. Г.” и ЕТ „Фал­ко  А. Г.”, с ко­и­то пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е осъ­дил СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” да пре­да­де на два­ма­та тър­го­в­ци дър­жа­ни­те от тях тро­то­ар­ни пло­щи.

Пре­с­цен­тъ­рът на Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, уто­ч­ня­ва, че про­це­си­те в пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния съд тръ­г­на­ха по ис­ко­ви мол­би на ви­с­ше­то учи­ли­ще, ко­е­то пре­тен­ди­ра да бъ­дат осъ­де­ни от­ве­т­ни­ци­те да ос­во­бо­дят и му пре­да­дат за­е­ма­ни­те от тях тро­то­ар­ни пло­щи в „Дво­ре­ца” в Бал­чик.

По де­ла­та е ус­та­но­ве­но, че с ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 14.05.2010 г. пра­во­то на уп­ра­в­ле­ние вър­ху имо­та, из­ве­с­тен ка­то „Дво­ре­ца” и вклю­ч­ващ сгра­ди и зе­мя, с площ 183 488 кв.  пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, е би­ло пре­до­с­та­ве­но на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за ну­ж­ди­те на ДКИ „КЦ  Дво­ре­ца”. С ре­ше­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 07.04.2011 г. се от­не­ма от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, по­ра­ди от­па­д­на­ла ну­ж­да, пра­во­то на уп­ра­в­ле­ние вър­ху то­зи по­зем­лен имот, с из­к­лю­че­ние на на­ми­ра­щи­те се вър­ху не­го сгра­ди. Със съ­що­то ре­ше­ние Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет пре­до­с­та­вя уп­ра­в­ле­ни­е­то на имо­та на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки”, с из­к­лю­че­ние на сгра­ди­те. Те ос­та­ват за по­л­з­ва­не от ДКИ ”КЦ  Дво­ре­ца”.

По вре­ме на дей­с­т­ви­е­то на ре­ше­ни­е­то на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет от 2010 г. ДКИ „КЦ  Дво­ре­ца” е пре­до­с­та­вил пло­щи под на­ем на раз­ли­ч­ни тър­го­в­ци. До­го­во­ри­те с ЕТ „Крис  Й. Г.” и ЕТ „Фал­ко  А. Г.” би­ли склю­че­ни през ап­рил 2011  г. за срок от 5 го­ди­ни. ЕТ „КО­С­ТЕЖ  К. К.” е склю­чил до­го­вор за на­ем с ДКИ  „КЦ  Дво­ре­ца” на 07.07.2006 г., кой­то из­те­къл на 07.07.2009 г. На­ем­ни­те от­но­ше­ни­я­та ме­ж­ду две­те стра­ни би­ли про­дъл­же­ни с анекс от 19.12.2009 г.   Ок­ръ­жен съд  До­б­рич, ус­та­но­ви, че про­це­с­ни­те тро­то­ар­ни пло­щи са раз­по­ло­же­ни на ул. „Акад. Да­ки Йор­да­нов” и вър­ху тях са по­с­та­ве­ни по схе­ма на об­щи­на Бал­чик пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти. При­е­ти­те по три­те де­ла те­х­ни­че­с­ки ек­с­пер­ти­зи по­ка­з­ват, че спор­ни­те имо­ти, вклю­чи­тел­но по дей­с­т­ва­щия ка­да­с­т­ра­лен план са в гра­ни­ци­те на по­зем­ле­ния имот  ча­с­т­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. Пър­во­на­чал­но те­ре­нът под обе­к­ти­те е бил тре­в­на площ, об­г­ра­де­на от бор­дюр. Той е бил за­с­т­ро­ен с пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти с дър­ве­на кон­с­т­ру­к­ция от гре­ди и ко­ло­ни, по­к­ри­та с ке­ре­ми­ди, без на­ли­чие на сто­ма­но­бе­тон­ни еле­мен­ти. Те пре­д­с­та­в­ля­ват по­к­ри­та тър­го­в­с­ка площ, ко­я­то е мо­бил­на. Те не мо­же да бъ­дат оха­ра­к­те­ри­зи­ра­ни ка­то сгра­да или съ­о­ръ­же­ние. Не са при­к­ре­пе­ни трай­но към зе­мя­та. Ус­та­но­вя­ва се още, че спор­ни­те те­ре­ни, до­ри и за­е­ти от пре­ме­с­т­ва­е­ми обе­к­ти пре­д­с­та­в­ля­ват не­за­с­т­ро­е­на площ. От­тук сле­д­ва, че те са на те­рен в об­х­ва­та на уп­ра­ви­тел­ни­те пра­во­мо­щия на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки”.

Съ­дът съ­о­б­ра­зи още, че е из­те­къл сро­кът, в кой­то до­го­во­ри­те за на­ем с ЕТ „Фал­ко  А. Г.” и ЕТ „Крис  Й. Г.” е бил за­дъл­жи­те­лен за ище­ца  СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки”. По за­кон до­го­вор за на­ем, склю­чен пре­ди пре­х­вър­ля­не­то на имот  пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, за кой­то има про­мя­на в ре­жи­ма на уп­ра­в­ле­ние, при­ра­в­не­на на про­мя­на в со­б­с­т­ве­но­ст­та, е за­дъл­жи­те­лен за но­вия сто­па­нин до пре­д­ви­де­ния в не­го срок, но не за по­ве­че от 1 го­ди­на от пре­х­вър­ля­не­то му. Съ­де­б­ни­те про­из­во­д­с­т­ва по от­но­ше­ние на две­те фир­ми са би­ли ини­ци­и­ра­ни от СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” през фе­в­ру­а­ри 2012 г., а на 07.04.2012 г. е из­те­къл сро­кът, в кой­то до­го­во­рът за на­ем е бил за­дъл­жи­те­лен за ви­с­ше­то учи­ли­ще. Сле­до­ва­тел­но те­зи от­ве­т­ни­ци вла­де­ят по­зем­ле­ни­те имо­ти без пра­в­но ос­но­ва­ние и сле­д­ва да ги пре­да­дат на ище­ца.

Съ­дът на­ми­ра, че ане­к­сът от 2009 г. с ЕТ „КО­С­ТЕЖ  К. К.” пре­д­с­та­в­ля­ва нов до­го­вор, кой­то е бил склю­чен в на­ру­ше­ние на нор­ми­те, ус­та­но­вя­ва­щи ре­да на уп­ра­в­ле­ние на пу­б­ли­ч­на­та дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност  тя да се от­да­ва под на­ем по из­к­лю­че­ние и чрез на­ро­ч­на съ­с­те­за­тел­на про­це­ду­ра  търг. За­то­ва съ­дът при­е­ма, че въ­п­ро­с­ни­ят кон­т­ракт не се явя­ва ос­но­ва­ние за дър­жа­не на тро­то­ар­на­та площ от от­ве­т­ни­ка и сле­д­ва тя да бъ­де вър­на­та на ище­ца.

Трите решения са окончателни

 

 

Коментарите са затворени.