Висока национална оценка

Apr 17th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

1

По слу­чай 98-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на СВВП и 100 го­ди­ни на Со­фий­с­ко­то дру­же­с­т­во на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те 75 дру­же­с­т­ва от стра­на­та се съ­б­ра­ха в Со­фия за от­че­т­но съ­б­ра­ние на 29 март т.г. Пре­д­с­та­ви­тел на бал­чи­ш­ко­то дру­же­с­т­во бе­ше Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва-пре­д­се­да­тел на СВВП Бал­чик, Ка­вар­на и Ша­б­ла. По­с­ле­д­но­то бе­ше по­со­че­но за при­мер на вто­ро мя­с­то след со­фий­с­ко­то и по­лу­чи на­г­ра­да след Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, кмет на Со­фия.

Че­с­т­ва­не­то на го­ди­ш­ни­ни­те се про­ве­де във Во­ен­ния клуб на МО в сто­ли­ца­та, под па­т­ро­на­жа на кме­та на Со­фия.  Сред го­с­ти­те бя­ха Мар­га­ри­та По­по­ва – ви­це­п­ре­зи­дент, ген.Си­ме­он Си­ме­о­нов, кой­то на­г­ра­ди пре­д­се­да­те­ля на СВВП Пе­тър Вел­чев с ар­мей­с­ки нож. От своя стра­на Пе­тър Вел­чев на­г­ра­ди ня­кол­ко об­щи­ни за до­б­ра съ­в­ме­с­т­на во­ен­но-па­т­ри­о­ти­ч­на и со­ци­ал­на дей­ност с гра­мо­та, то­п­ка, зна­ч­ка, на­по­ле­о­но­в­с­ки нож за пи­с­ма. На­г­ра­де­ни­те бя­ха в сле­д­ния ред: Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, кмет на Со­фия, Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кмет на Бал­чик, Рай­на Бър­да­ре­ва, кмет на Ша­б­ла, Да­ри­на Ку­ли­ше­ва, се­к­ре­тар на ОбА Ка­вар­на, Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик. Бях мно­го раз­въл­ну­ва­на, но и чест бе за мен да по­лу­ча те­зи на­г­ра­ди и да ги връ­ча на на­г­ра­де­ни­те. По­же­ла­вам на кме­то­ве­те от об­щи­ни­те все та­ка с раз­би­ра­не да се от­на­сят към про­б­ле­ми­те на хо­ра­та, во­ен­но­ин­ва­ли­ди и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли и към съ­в­ме­с­т­на­та дей­ност със СВВП и Об­щи­на­та.

Стойка ГЕОРГИЕВА

Председател на СВВП Балчик

 

Коментарите са затворени.