7 април – Международен ден на здравето и празник на българските медици

Apr 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

 

„А бя­х­ме бе­ли­те мо­ми­че­та на град Бал­чик,

по­з­на­ли мно­го бол­ка и тъ­га.

Ми­ло­сър­дие раз­да­ва­х­ме все­ки миг,

но сняг ве­че в на­ши­те ко­си.

За­д­ру­ж­но жи­ве­ем и пе­с­ни пе­ем,

пра­вим жи­во­та си ве­сел и лек.

В то­ва пре­хо­д­но вре­ме пак се сме­ем

и все­ки от нас се чу­в­с­т­ва чо­век.

Се­га сме са­мо бе­ли ко­ки­че­та,

Съ­б­ра­ни в един раз­ко­шен бу­кет.

Къ­де­то ми­нем, раз­на­ся­ме сла­ва­та

на ро­д­ния ху­бав и ве­чен Бал­чик.”

(Ве­с­ка Чер­не­ва гр. Ру­се, при­я­тел­ка на клуб „Здра­ве”)

И та­зи го­ди­на от­п­ра­з­ну­ва­х­ме на­шия пра­з­ник с ху­ба­во на­с­т­ро­е­ние, мно­го ус­ми­в­ки, скъ­пи спо­ме­ни и то­п­ли чу­в­с­т­ва, спо­де­ле­ни с до­б­ри при­я­те­ли. На­ши го­с­ти бя­ха са­мо­дей­ци от Н.Ч. „Слън­це” с. Кра­пец, общ. Ка­вар­на. За­ра­д­ва­ха ни и ни тро­г­на­ха с пре­к­ра­с­ни­те си из­пъл­не­ния – пе­с­ни, на­ро­д­ни тан­ци, сти­хо­ве и ске­чо­ве. Та­лан­т­ли­ви, ка­то ис­тин­с­ки ар­ти­с­ти пя­ха, иг­ра­ха, ре­ци­ти­ра­ха, раз­да­ва­ха се от ду­ша и сър­це. Бла­го­да­ри­х­ме им с бур­ни ръ­ко­п­ля­с­ка­ния и мно­го пъ­ти „Бра­во”.

Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва от име­то на ли­те­ра­тур­ния клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” Бал­чик ни по­з­д­ра­ви със свой сти­хо­ве, а Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на Клуб „Хи­нап” за­ки­чи вси­ч­ки с цве­те и до­б­ри по­же­ла­ния.

Про­че­тен бе по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес от клуб №1 с пре­д­се­да­тел Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, в кой­то има­ше най-до­б­ри и сър­де­ч­ни по­же­ла­ния към хо­ра­та в бя­ло, от­да­ли си­ли и мла­дост в бор­ба­та за опа­з­ва­не здра­ве­то на хо­ра­та, за спа­ся­ва­не­то на чо­ве­ш­кия жи­вот.

Си­ве­ят днес ко­си­те без­въз­в­ра­т­но, за­що­то де­но­но­щ­но, не­у­мор­но за не­чий жи­вот сте би­ли от­го­вор­ни, че ме­ж­ду до­к­то­ри и па­ци­ен­ти раз­д­во­е­ни не ви­ж­да­х­ме ко­га сте умо­ре­ни. Та­ка ми­на­ва­ха се дни­те, ден след ден, до­к­рай от­да­де­ни на дълг све­щен. С къ­с­мет и дъл­го­ле­тие бла­го­с­ло­вен, че­с­тит да ви е пра­з­ни­ч­ния ден. Све­т­ло­ли­ка бе­ше на­ша­та мла­дост и в очи­те ни ис­к­ря­ха слън­ца, бя­х­ме ар­мия в бе­ли ре­ди­ци, а на­ше зна­ме бе кръ­с­тът чер­вен.

Не­ка вси­ч­ки ме­ди­ци от гра­да и об­щи­на­та при­е­мат на­ши­те бла­го­по­же­ла­ния за здра­ве, бла­го­по­лу­чие, ус­т­рем и вдъ­х­но­ве­ние в ху­ман­на­та и бла­го­ро­д­на про­фе­сия. За мно­го го­ди­ни!

То­дор­ка

ХА­РИ­ЗА­НО­ВА

Председател на клуб „Здраве”

 

Оставете коментар