Маратон на четенето

Apr 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ба­ба Мар­та до­не­се в сво­я­та ко­ш­ни­ца го­ле­ми на­де­ж­ди и оча­к­ва­ния за про­мя­на, по­же­ла­вай­ки здра­ве, дъл­го­ле­тие, до­б­ру­ва­не и кра­со­та чрез не­й­ния сим­вол мар­те­ни­ца­та.

Сле­ди от не­й­но­то го­с­ту­ва­не от­к­рих в Де­т­с­кия от­дел при би­б­ли­о­те­ка „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик.  Чрез по­д­го­т­ве­на­та пре­зен­та­ция „На­ро­д­ни­те пре­д­с­та­ви за Ба­ба Мар­та” де­ца­та се за­по­з­на­ха с ри­ту­а­ли, га­да­ния, сим­во­ли, при­ка­з­ки, пе­с­ни и сти­хо­т­во­ре­ния, а ини­ци­а­ти­ви­те на клуб „При­я­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та” бя­ха до­с­та ин­те­ре­с­ни.  Ма­кар и с не­о­хо­та Ба­ба Мар­та от­с­тъ­пи сво­е­то вла­де­ние на ме­сец ап­рил.

За тре­та го­ди­на би­б­ли­о­те­ка­та ще се вклю­чи в „Ма­ра­то­на на че­те­не­то”, свър­зан с две мно­го ва­ж­ни да­ти – 2 ап­рил – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на де­т­с­ка­та кни­га и 23 ап­рил – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на кни­га­та и ав­тор­с­ко­то пра­во. В ини­ци­а­ти­ва­та ак­ти­в­но ще се вклю­чат ли­те­ра­тур­ни­ят клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”, Клуб „При­я­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та”и др. В мно­го при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра де­ца­та от де­т­с­ки­те гра­ди­ни и учи­ли­ща ще се по­то­пят във въл­ше­б­ния свят на при­ка­з­ки­те на Ан­дер­сен, ще ви­дят пре­зен­та­ции на лю­би­ми бъл­гар­с­ки ав­то­ри ка­то Ан­гел Ка­ра­лий­чев, Асен Раз­ц­ве­т­ни­ков, Елин Пе­лин, Еми­ли­ян Ста­нев и др. Ще се сре­щ­нат с лю­би­ми ге­рои от при­ка­з­ки.

Мал­ко им за­ви­ж­дам, за­що­то за мен ще ос­та­нат не­за­б­ра­ви­ми пре­жи­вя­ва­ни­я­та през дни­те от Се­д­ми­ца­та на де­т­с­ка­та кни­га, сре­щи­те с пи­са­те­ли. Ако имах въл­ше­б­на пръ­чи­ца, щях да по­и­с­кам от фе­я­та да ме вър­не в мо­е­то де­т­с­т­во и да съм пак оно­ва мал­ко мо­ми­че, ко­е­то съ­би­ра­ше де­ца­та в дво­ра на ста­ра­та къ­ща, за да по­д­го­т­ви пре­д­с­та­в­ле­ние, да оча­к­ва с не­тър­пе­ние лю­би­мо­то си де­т­с­ко спи­са­ние „Сла­вей­че” и но­ва­та си ин­те­ре­с­на кни­ж­ка.

Ка­то де­ца че­тя­х­ме мно­го, во­ди­х­ме си чи­та­тел­с­ки дне­в­ни­ци, раз­ме­ня­х­ме си кни­ги, за­що­то за нас те бя­ха от­во­рен про­зо­рец към све­та и към вси­ч­ко но­во, въл­ну­ва­що и ин­те­ре­с­но. Та­зи страст към кни­ги­те ос­та­на и до днес.

За­то­ва ми се ис­ка да се обър­на към мал­ки­те чи­та­те­ли на би­б­ли­о­те­ка­та да ос­та­вят за миг ком­пю­т­ри­те и да се по­то­пят в цар­с­т­во­то на кни­ги­те, за­що­то през та­зи се­д­ми­ца те ги оча­к­ват.

Стела Дакова СТОЯНОВА

 

Коментарите са затворени.