Мисли! Българино!

Apr 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ни­ко­га на­ши­ят на­род не е бил тол­ко­ва бе­ден и от­ча­ян. Не съм пре­д­по­ла­гал в съ­що­то вре­ме, че е тол­ко­ва ле­с­но ма­ни­пу­ла­ри­ру­ем и лъ­ган. В по­с­ле­д­ни­те 12 го­ди­ни му е втъл­пя­ва­но, че по­ли­ти­ка­та е мръ­с­на ду­ма, по­ли­ти­ци­те са вси­ч­ки ма­с­ка­ри, пар­ти­и­те са из­ли­ш­ни и. т.н. Те­зи, ко­и­то го­во­рят, че с по­ли­ти­ка не се за­ни­ма­ват, не се за­ми­с­лят, че по­ли­ти­ка­та се за­ни­ма­ва с тях. Ду­ма­та „по­ли­ти­ка4 оз­на­ча­ва уме­ние да се уп­ра­в­ля­ва дър­жа­ва­та, а от те­зи, ко­и­то я уп­ра­в­ля­ват, за­ви­си ка­че­с­т­во­то на жи­вот на все­ки от нас – не­за­ви­си­мо да­ли си гла­су­вал или не.

От­ча­я­ни­е­то на хо­ра­та ид­ва от то­ва, че ни е вну­ше­но, че ока­я­но­то ни съ­с­то­я­ние про­дъл­жа­ва ве­че 23 го­ди­ни и ста­ва все по-ло­шо. То­ва до­ве­ж­да до по­ви­ша­ва­не броя на от­ча­я­ни­те да гла­су­ват и е най-го­ля­ма­та гре­ш­ка, ко­я­то це­лят и ма­ни­пу­ла­то­ри­те, за да ос­та­нат пак те на власт, от ко­и­то мно­же­с­т­во­то е не­до­вол­но и ро­п­тае. Кой­то не гла­су­ва, про­с­то ня­ма пра­во да ро­п­тае, зна­чи е до­во­лен от по­ло­же­ни­е­то си и не ис­ка то да се про­ме­ни. По­с­ле­д­ни­те про­те­с­ти, ко­и­то са ос­но­ва­тел­ни, по­ка­за­ха оба­че, че по­ве­че­то от мла­ди­те хо­ра не са ори­ен­ти­ра­ни или про­с­то не­про­с­ве­те­ни от къ­де ид­ват про­б­ле­ми­те. Те тря­б­ва да зна­ят, че е лъ­жа, раз­про­с­т­ра­ня­ва­на от вси­ч­ки ме­дии, ра­дио и те­ле­ви­зии, псе­в­до­по­ли­ти­ци, че без­пъ­ти­ца­та у нас про­дъл­жа­ва 23 го­ди­ни. От тях са­мо 1 го­ди­на при пра­ви­тел­с­т­во­то на Фи­лип Ди­ми­т­ров /1992-93/ и при пра­ви­тел­с­т­во­то на Иван Ко­с­тов /1997-2001/, дър­жа­ва­та не е би­ла уп­ра­в­ля­ва­на от ко­му­ни­с­ти. През вси­ч­ки­те 18 го­ди­ни в Бъл­га­рия на власт бя­ха ко­му­ни­с­ти­те, ко­и­то с не­ка­дър­но­то си уп­ра­в­ле­ние я до­ве­до­ха до 3 на­ци­о­нал­ни ка­та­с­т­ро­фи и фа­лит.

Те­зи мла­ди хо­ра от про­те­с­ти­ра­щи­те сре­щу ЕРП-та­та тря­б­ва­ше да на­со­чат про­те­с­ти­те си към сво­и­те ба­щи и май­ки, ко­и­то гла­су­вай­ки за ко­му­ни­с­ти­те са до­ве­ли стра­на­та до то­ва по­ло­же­ние. Те­зи мла­ди хо­ра тря­б­ва да зна­ят, че пър­ви­те къл­но­ве при пра­ви­тел­с­т­во­то на Ф.Ди­ми­т­ров до­ве­до­ха до съ­з­да­ва­не­то на пър­ви­те мал­ки  и сре­д­ни фир­ми и до що-го­де за­мо­г­ва­не­то на на­се­ле­ни­е­то. За жа­лост, би­в­ша­та ДС, на­че­ло с лъ­же­де­мо­к­ра­ти­ч­ния Ж.Же­лев и Ах­мед До­ган, го сва­ли­ха от власт. Пре­д­п­ри­ем­чи­ви­те бъл­га­ри бя­ха с пре­з­ре­ние на­ри­ча­ни „ре­с­ти­ту­т­ки”.

Мла­ди­те хо­ра от про­те­с­ти­те, но­се­щи ло­зун­ги­те за на­ци­о­на­ли­за­ция, тря­б­ва да зна­ят, че при две­те пра­ви­тел­с­т­ва на Лу­ка­нов вси­ч­ко бе­ше дър­жа­в­но. Те до­ве­до­ха Бъл­га­рия до мо­ра­то­ри­ум за вън­ш­ния дълг, ко­е­то зна­чи бан­к­рут и до въ­ве­ж­да­не­то  на ку­по­ни за хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти – сре­д­но­щ­но­то ча­ка­не на опа­ш­ки от ста­ри хо­ра за ки­се­ло мля­ко и хляб, има­ше и смър­т­ни слу­чаи.

Мла­ди­те хо­ра от про­те­с­ти­те тря­б­ва да зна­ят, че сле­д­ва­щи­ят фа­лит на дър­жа­ва­та бе съ­т­во­рен от дру­го ко­му­ни­с­ти­че­с­ко пра­ви­тел­с­т­во, то­ва на Жан Ви­де­нов, до­ве­ло ин­ф­ла­ция до 300 %, а стой­но­ст­та на ле­ва 3000 за до­лар. Тре­ти­ят фа­лит е на Б.Бо­ри­сов, до­вел до по­ре­д­на­та ми­зе­рия и сва­лен от власт ка­то пър­ви­те две ко­му­ни­с­ти­че­с­ки пра­ви­тел­с­т­ва.

Бъл­га­ри­но, край­но вре­ме е да про­з­реш лъ­жи­те, вну­ша­ва­ни от ко­му­ни­с­ти­те за уп­ра­в­ле­ни­е­то на Ив.Ко­с­тов. Вси­ч­ко, ко­е­то се го­во­ри за не­го и ти го вяр­ваш, са пъл­ни лъ­жи. Не той ти е на­ма­лил пен­си­я­та. Той на­с­ле­ди ма­к­си­мал­ни­те пен­сии и за­п­ла­ти до 10 000 не­де­но­ми­ни­ра­ни ле­ва. Ми­с­ли! След ка­то 3000 лв. са ра­в­ни на 1 до­лар при Жан Ви­де­нов, кол­ко са би­ли пен­си­и­те то­га­ва? Ед­на пен­си­о­нер­ка на­при­мер ми ка­з­ва: Мо­я­та пен­сия пре­ди ин­ф­ла­ци­я­та бе­ше 150 лв., а при про­к­ле­тия Ко­с­тов  в 2000 г. бе­ше 68 лв.на­ка­рах я да се за­ми­с­ли и тя про­з­ря: де­но­ми­на­ци­я­та на ле­ва /ко­е­то ще ре­че ста­би­ли­за­ци­я­та/ бе­ше на­п­ра­ве­на през 1999 г. 1: 1000. Хи­ля­да ле­ва ста­на­ха 1 лев и хля­бът от 500 лв. ста­на 50 ст. Зна­чи не­й­на­та пен­сия през 2000 г. се е ра­в­ня­ва­ла на 68 000  не­де­но­мо­ни­ра­ни ле­ва. За­к­лю­че­ни­е­то е, че в края на уп­ра­в­ле­ни­е­то на Жан Ви­де­нов и на­ча­ло­то на пра­ви­тел­с­т­во­то на Иван Ко­с­тов, са­мо за 3 го­ди­ни, пен­си­я­та е би­ла вди­г­на­та, за­бе­ле­же­те, де­сет пъ­ти. Пен­си­о­не­ри­те тря­б­ва да по­м­нят още, че в съ­що­то вре­ме бя­ха от­пу­с­на­ти 20 % от пен­си­я­та на по­чи­на­лия съ­п­руг, че вся­ка го­ди­на с 20 % се вди­га­ха пен­сии и за­п­ла­ти, че се от­пу­с­ка­ха вся­ка го­ди­на 13 пен­сия и за­п­ла­та за Ко­ле­да и.т.н.

Ка­к­во да ка­жа за лъ­жи­те око­ло т.н. „кри­ми­нал­на при­ва­ти­за­ция” от Иван Ко­с­тов, при­пя­ва­на по­с­то­ян­но от Ста­ни­шев, Си­де­ров и Бо­ри­сов? За пар­тия „Ата­ка” ме­ж­ду дру­го­то ме е гнус да го­во­ря. Как мо­же, бъл­га­ри­но, да се по­д­ве­ж­даш от тол­ко­ва фал­ши­ва свир­ка, то­ва е срам за Бъл­га­рия.

Та за при­ва­ти­за­ци­я­та – пре­ди да се из­вър­ши, ка­пи­та­лът на бъл­гар­с­ка­та ска­па­на съ­ве­т­с­ка ин­ду­с­т­рия стру­вал 30 млрд. до­ла­ра, а Ко­с­тов взел са­мо 3 млрд. Зна­чи дру­ги­те ги сло­жил в джо­ба си. Са­мо мал­ко по­ми­с­ли, бъл­га­ри­но – ку­пил си да ре­чем нов „Мо­с­к­вич” за 3 000 лв. и си го ка­рал 15 го­ди­ни. Ако ре­шиш да го про­да­деш, мо­жеш ли да взе­меш пак съ­щи­те па­ри, или ще взе­меш са­мо 300 лв. за скраб. Та­ка стои въ­п­ро­сът и с Кре­ми­ко­в­ци, и с вси­ч­ки ос­та­на­ли съ­ве­т­с­ки бо­к­лу­ци. Вяр­но, при нас ни­що не вър­ви. Ни­то ед­на ин­с­ти­ту­ция не ра­бо­ти или е на пра­зен ход. Ид­ват по­ре­д­ни­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, не се по­д­ве­ж­дай от ни­ка­к­ви обе­ща­ния и лъ­жи.

Ми­с­ли, бъл­га­ри­но, със со­б­с­т­ве­на­та си гла­ва! Не е вяр­но, че от 23 го­ди­ни сме на съ­що­то де­ре­дже. Има 5 го­ди­ни от тях, за ко­и­то ни­кой не пи­ше и не на­по­м­ня, за­що­то вси­ч­ки ло­с­то­ве за ин­фор­ма­ция са в ръ­це­те на ма­ни­пу­ла­то­ри­те. Иди да гла­су­ваш, не гла­су­ваш ли – на­ли­ваш во­да в тя­х­на­та мел­ни­ца. Твоя глас раз­пре­де­лят пак те и про­мя­на ня­ма да има. Ви­диш ли на бю­ле­ти­на­та: БСП – БКП, Ата­ка, ДПС, ВМРО, ку­к­ла­та РЗС, Бъл­га­рия на при­ви­ле­ги­ро­ва­ни­те гра­ж­да­ни и раз­би­ра се ГЕРБ – бя­гай да­леч от тях. Бъ­ди ра­зу­мен и гла­су­вай!

Иван МАЛЕВ

 

Коментарите са затворени.