Русофили в с. Соколово

Apr 3rd, 2013 | От | Category: ВАЖНА

На 29.03.2013 г. На­ци­о­нал­но­то дви­же­ние „Ру­со­фи­ли” (съ­ще­с­т­ву­ва­що от 15.07.2003 г.) ор­га­ни­зи­ра свой стру­к­ту­ри в ця­ла До­б­ри­ч­ка об­ласт. То­ва е об­ще­с­т­ве­на не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция с не­с­то­пан­с­ка цел, осъ­ще­с­т­вя­ва­ща при­я­тел­с­ки връ­з­ки с на­ро­ди­те от ОНД. В ос­но­ва­та не ле­жи по­ли­ти­ка, а же­ла­ние да се раз­ши­ря­ват те­зи връ­з­ки ка­то се на­по­м­ня об­що­то ис­то­ри­че­с­ко ми­на­ло. „Има ис­то­рия и тя не тря­б­ва да се за­б­ра­вя” – по­с­та­но­ви Ми­ха­ил Хри­с­тов, пре­д­се­да­тел на дви­же­ни­е­то в До­б­ри­ч­ка об­ласт. То е се­ле­к­ци­о­нер по слън­чо­г­ле­да, дъл­го­го­ди­шен на­у­чен ра­бо­т­ник в Ин­с­ти­ту­та по пше­ни­ца­та и слън­чо­г­ле­да в гр. Ген. То­ше­во. Спо­ред не­го ор­га­ни­за­ци­я­та то­ле­ри­ра ра­в­но­п­ра­в­ни­те връ­з­ки ме­ж­ду на­ро­ди­те, тря­б­ва да има най-мал­ко 7 ду­ши член­с­ка ма­са, ня­ма член­с­ки внос, са­мо за­п­ла­ща­не на член­с­ка­та кар­та, ко­я­то стру­ва 1 лв. В До­б­рич съ­ще­с­т­ву­ват ня­кол­ко по­д­д­ру­же­с­т­ва и вси­ч­ки те оси­гу­ря­ват раз­но­о­б­ра­зие на еже­д­не­ви­е­то, ме­ж­ду­на­ро­д­ни ме­ро­п­ри­я­тия. В се­ло Ко­п­рин­ка до язо­ви­ра, се пра­вят еже­го­д­ни сбо­ро­ве на спе­ци­а­ли­с­ти, учи­ли в Ру­сия.

На уч­ре­дя­ва­не­то на Со­ко­ло­в­с­ка­та ор­га­ни­за­ция при­съ­с­т­ва­ха още Па­в­лин Па­в­лов ко­ор­ди­на­тор в До­б­ри­ч­ка об­ласт, учи­тел в с. Со­ко­ло­во, Сви­лен Сто­я­нов, пре­д­се­да­тел на ор­га­ни­за­ция в До­б­рич, пре­по­да­ва­тел в ТУ Вар­на, Бо­ян Сър­ки­зов, пре­д­се­да­тел на ор­га­ни­за­ция в До­б­рич, пре­по­да­ва­тел по Фи­ло­со­фия в СОУ „П. Р. Сла­вей­ков”. Бя­ха до­ш­ли ня­кол­ко се­мей­с­т­ва от Ру­сия и Ук­рай­на, жи­ве­е­щи в с. Со­ко­ло­во. Един от тях – акад. Вол­ков бе из­б­ран за пре­д­се­да­тел на дру­же­с­т­во­то „Ру­со­фи­ли” в с. Со­ко­ло­во. При­съ­с­т­ва­щи­те на уч­ре­ди­тел­но­то съ­б­ра­ние, бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от 80 – го­ди­ш­на­та Сул­тан­ка Ге­ор­ги­е­ва Ива­но­ва (ба­ба Та­на), ко­я­то ре­ци­ти­ра свое сти­хо­т­во­ре­ние, по­с­ве­те­но на Ру­сия.

Да по­же­ла­ем по­пъ­тен вя­тър на но­ва­та ор­га­ни­за­ция, ко­я­то да ста­не из­ве­с­т­на и пъл­но­цен­на с ра­бо­та­та си по­до­б­но на До­б­ри­ч­ка­та „Бе­рьо­з­ка”.

/Б.Т/

 

Коментарите са затворени.