Възлагане на обществена поръчка

Apr 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: „Придобиване на  машини,  съоръжения, оборудване и обзавеждане”

ЗА ПРОЕКТ:  на Община Балчик  По договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013 в изпълнение на проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБЛА – Балчик за оборудванен със специализирана апаратура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

! Краен срок за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 19.04.2013 г.

! Краен срок за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 19.04.2013 г.

! Краен срок за предаване на офертите: до 16.00 часа на 29.04.2013 г.

 

Коментарите са затворени.