Анализ на аварийността с мотоциклетисти и мотопедисти в страната през 2012 г.

Apr 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

През 2012 г  в страната са регистрирани:

По ви­на на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти: – 370 те­ж­ки ПТП /5,7% от об­що ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те в стра­на­та те­ж­ки ПТП/, за­ги­на­ли са 38 ду­ши /6,8%/ и са ра­не­ни 395 ду­ши/5%/. В сра­в­не­ние с 2011 г  има уве­ли­че­ние и по три­те по­ка­за­те­ля: ПТП са по­ве­че с 52 / +0,6%/ , за­ги­на­ли­те – с 12 /+ 2,4%/, ра­не­ни­те – с 45 /+0,6%/. /по  ви­на на во­да­чи на ле­ки ав­то­мо­би­ли през 2012 г са на­с­тъ­пи­ли 4717 те­ж­ки ПТП, за­ги­на­ли са 419 и са ра­не­ни 6051 ду­ши./

По вина на мотопедисти –  108 те­ж­ки ПТП /1,7%/, за­ги­на­ли са 3 ду­ши /0,5%/ и са ра­не­ни 120 /1,5%/. В сра­в­не­ние с 2011 г  ПТП са по­ве­че с 4, ра­не­ни­те са по­ве­че с 15 /+0,2%/, за­ги­на­ли­те са по-мал­ко с 6 /- 1%/.

По ви­на и с уча­с­тие на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти са за­ги­на­ли об­що 48 ду­ши и са ра­не­ни 589/; по ви­на и с уча­с­тие на мо­то­пе­ди­с­ти – 4 за­ги­на­ли и 181 ра­не­ни.

Основните причини/ нарушения/ на водачите на мотоциклети, на които се дължат тежките ПТП, са:

– не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост /об­що/  – 230 ПТП, с 29 за­ги­на­ли  и 238 ра­не­ни /от тях по­ра­ди не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост с пъ­т­ни­те ус­ло­вия –  191 те­ж­ки ПТП, 27 за­ги­на­ли и 195 ра­не­ни; не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост при на­ма­ле­на ви­ди­мост -2 ПТП с 1 за­ги­нал и 2 ра­не­ни/;

– не­п­ра­вил­но из­пре­вар­ва­не  – 9 ПТП, 1 за­ги­нал, 10 ра­не­ни

– не­с­па­з­ва­не на бе­зо­па­с­на ди­с­тан­ция – 17 ПТП, 1 за­ги­нал, 17 ра­не­ни;

– вне­за­п­на про­мя­на по­со­ка­та на дви­же­ние – 3 ПТП с 1 за­ги­нал  и 3 ра­не­ни;

– не­с­па­з­ва­не пре­дим­с­т­во на пре­во­з­но сре­д­с­т­во на кръ­с­то­ви­ще -14 ПТП с 1 за­ги­нал и 17 ра­не­ни;

–  на­в­ли­за­не в лен­та­та за на­с­ре­щ­но дви­же­ние  – 6 ПТП с 8 ра­не­ни;

–  от­не­ма­не пре­дим­с­т­во на пе­ше­хо­дец – 12 ПТП с 1 за­ги­нал и 13 ра­не­ни;

– употреба на алкохол – 18 ПТП  с 20 ранени.

По вид на ПТП по ви­на и с уча­с­тие на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти и мо­то­пе­ди­с­ти

Мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти­те и мо­то­пе­ди­с­ти­те  по­па­дат най-че­с­то са­мо­с­то­я­тел­но, в т.нар. „ПТП с еди­ни­ч­ни МПС” /зло­по­лу­ки, на­с­тъ­пи­ли, ко­га­то во­да­чът за­гу­б­ва уп­ра­в­ле­ни­е­то на  пре­во­з­но­то сре­д­с­т­во и ка­та­с­т­ро­фи­ра, без съ­п­ри­ко­с­но­ве­ние с дру­ги уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то /пре­об­ръ­ща­не /па­да­не/ на и из­вън пла­т­но­то, блъ­с­ка­не в пре­пя­т­с­т­вия на пъ­тя, дър­ве­та, стъл­бо­ве, пре­д­па­з­ни ог­ра­ди, ска­то­ве край пла­т­но­то  и  в дру­ги край­пъ­т­ни обе­к­ти./ ре­ги­с­т­ри­ра­ни са  159 те­ж­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти от то­зи вид /31 %/, при ко­и­то са за­ги­на­ли 22  /59%/ и са ра­не­ни  154 ду­ши /38 %/. Те­зи зло­по­лу­ки се дъл­жат на за­гу­ба­та на кон­т­рол над мо­то­ци­к­ле­ти­те при ви­со­ки  ско­ро­с­ти, не­съ­о­б­ра­зе­ни с ре­ди­ца об­с­то­я­тел­с­т­ва, гла­в­но със за­вои и не­ра­в­но­с­ти на пла­т­но­то и др. Най-го­лям от­но­си­те­лен дял в та­зи гру­па ПТП имат те­зи от ви­да „пре­об­ръ­ща­не” /па­да­не/ на и из­вън пла­т­но­то: об­що с уча­с­тие на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти – 94 те­ж­ки |ПТП с 8 за­ги­на­ли и 97 ра­не­ни; на  мо­то­пе­ди­с­ти – 34 те­ж­ки ПТП с 1 за­ги­нал и 37 ра­не­ни.

На вто­ро мя­с­то са ПТП, ко­га­то мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти­те  се сблъ­с­к­ват с МПС – 110 ПТП с 8 за­ги­на­ли и 122 ра­не­ни.

По-кон­к­ре­т­но – от­к­ро­я­ва се по-го­ля­ма ава­рий­ност при блъ­с­ка­не на пе­ше­хо­дец – /28 ПТП, 2 за­ги­на­ли, 38 ра­не­ни/; блъ­с­ка­не на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти ко­со с дру­ги МПС – 16 ПТП с  3 за­ги­на­ли 15 ра­не­ни; блъ­с­ка­не на МПС от­зад – 44 ПТП с 1 за­ги­нал и 37 ра­не­ни; стра­ни­ч­но сблъ­с­к­ва­не с  МПС – 31 ПТП с 1 за­ги­нал и 36 ра­не­ни,; блъ­с­ка­не на ве­ло­си­пе­дист – 9 ПТП с 1 за­ги­нал, 12 ра­не­ни/

Те­зи зло­по­лу­ки се дъл­жат на ви­со­ки­те ско­ро­с­ти на мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти­те, не­съ­о­б­ра­зе­ни с по-ба­в­ни­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва, с не­с­та­бил­но­ст­та на дву­ко­ле­с­ни­те мо­тор­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва, съ­с­то­я­ни­е­то на пъ­т­ни­те на­с­тил­ки, на вън­ш­ни­те гу­ми и др.

Мо­то­пе­ди­с­ти­те най-че­с­то  се пре­об­ръ­щат /па­дат/ на пла­т­но­то  /27 ПТП, 1 за­ги­нал, 27 ра­не­ни/; блъ­с­ка­не в МПС от­зад  /14 ПТП с 1 за­ги­нал и 13 ра­не­ни/; блъ­с­ка­не на пе­ше­хо­дец  /11 ПТП с 14 ра­не­ни/.

 По място на ПТП:

В на­се­ле­ни ме­с­та ава­рий­но­ст­та с во­да­чи на мо­то­ци­к­ле­ти е най-го­ля­ма: 265 те­ж­ки ПТП /70,3%/, с 20 за­ги­на­ли /52,6%/ и 286 ра­не­ни /70,8%/; из­вън на­се­ле­ни ме­с­та 112 те­ж­ки ПТП с 18 за­ги­на­ли и 188 ра­не­ни/. То­ва се от­на­ся и за во­да­чи­те на мо­то­пе­ди . В на­се­ле­ни ме­с­та с мо­то­пе­ди­с­ти са на­с­тъ­пи­ли  94 ПТП /83,2 %/, с 1 за­ги­нал и  105 /84%/ ра­не­ни/, а из­вън на­се­ле­ни ме­с­та – 19 те­ж­ки ПТП с 3 за­ги­на­ли и 125 ра­не­ни. В на­се­ле­ни­те ме­с­та кон­ф­ли­к­т­но­ст­та ме­ж­ду дву­ко­ле­с­ни­те МПС, ав­то­мо­би­ли­те, дру­ги­те пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва и  пе­ше­хо­д­ци­те е най-го­ля­ма. Мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти­те и мо­то­пе­ди­с­ти­те се дви­жат пре­дим­но в на­се­ле­ни ме­с­та.

Из­вън на­се­ле­ни­те ме­с­та най-че­с­то ПТП  с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти на­с­тъ­п­ват на пъ­т­ни уча­с­тъ­ци /из­вън кръ­с­то­ви­ща и пъ­т­ни въз­ли/,  а в на­се­ле­ни ме­с­та  – на ули­ч­ни уча­с­тъ­ци ме­ж­ду  кръ­с­то­ви­ща­та, къ­де­то сре­д­ни­те ско­ро­с­ти  са зна­чи­тел­но по-го­ле­ми.

На та­ки­ва уча­с­тъ­ци  през 2012 г  са ре­ги­с­т­ри­ра­ни: с мо­то­ци­к­ле­ти – 287 те­ж­ки ПТП /76 % от вси­ч­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти/, при ко­и­то са за­ги­на­ли 34 /89,5%/ и са ра­не­ни 301 /74,5%/. /Съ­о­т­ве­т­но с мо­то­пе­ди­с­ти: 80 те­ж­ки ПТП с 2 за­ги­на­ли и 91 ра­не­ни. /За сра­в­не­ние  с ле­ки ав­то­мо­би­ли на пъ­т­ни /ули­ч­ни от­се­ч­ки ме­ж­ду кръ­с­то­ви­ща са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 3425 те­ж­ки ПТП //70,4%/ от вси­ч­ки ре­ги­с­т­ри­ра­ни ПТП с ле­ки ав­то­мо­би­ли, с 384 уби­ти /87%/ и 4453 /71,8%/./

На кръ­с­то­ви­ща в на­се­ле­ни и из­вън на­се­ле­ни ме­с­та през 2012 г са на­с­тъ­пи­ли 70 те­ж­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти /17,3% от вси­ч­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти/, при ко­и­то са за­ги­на­ли 4 ду­ши  /13,3 %/ и са ра­не­ни 78 /19,3%/.

По-го­ля­ма е ава­рий­но­ст­та с во­да­чи на дву­ко­ле­с­ни МПС в гра­до­ве­те: ре­ги­с­т­ри­ра­ни са 192 те­ж­ки ПТП /51%/ с 12 за­ги­на­ли /31,5%/, ра­не­ни са 211 /52,2%. На  пра­к­ти­ка  в град е на­с­тъ­пи­ло вся­ко вто­ро те­ж­ко про­из­ше­с­т­вие с мо­то­ци­к­ле­тист, за­ги­нал е все­ки тре­ти от фа­тал­но по­с­т­ра­да­ли­те, и все­ки вто­ри от ра­не­ни­те. В се­ла са на­с­тъ­пи­ли 72 те­ж­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти/19%/ с 8 за­ги­на­ли /21%/ и 24 ра­не­ни /6%/.Пра­ви впе­ча­т­ле­ние ви­со­ка­та те­жест на ПТП с уча­с­ти­е­то на мо­то­ци­к­ле­ти, на­с­тъ­пи­ли в се­ла­та  – 1 за­ги­нал на 9 ПТП..  Ана­ло­ги­ч­на е  ава­рий­но­ст­та с мо­то­пе­ди­с­ти – в град са на­с­тъ­пи­ли 69 те­ж­ки ПТП /61 %/ с 1 за­ги­нал /33%/ и 76 ра­не­ни /60,8%/. Ви­со­ка­та ава­рий­ност в гра­до­ве­те се дъл­жи на по-го­ля­ма­та ин­тен­зи­в­ност на дви­же­ни­е­то на дву­ко­ле­с­ни МПС, ка­к­то и на по-го­ля­ма­та кон­ф­ли­к­т­ност с ос­та­на­ли­те уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то.

По клас на пътя

Из­вън на­се­ле­ни­те ме­с­та най-мно­го са по­с­т­ра­да­ли­те от ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти  на пъ­ти­ща  от тре­ти клас: 35 те­ж­ки ПТП с 4 за­ги­на­ли и 43 ра­не­ни; на вто­ро мя­с­то – на об­щин­с­ки пъ­ти­ща – 31 ПТП, с 6 за­ги­на­ли  и 33 ра­не­ни;  на пър­во­к­ла­с­ни­те пъ­ти­ща – 33 ПТП с 4 за­ги­на­ли и 34 ра­не­ни, вто­ро­к­ла­с­ни пъ­ти­ща  – 14 ПТП, с 4 за­ги­на­ли и 11 ра­не­ни;  На ав­то­ма­ги­с­т­ра­ли­те  са ре­ги­с­т­ри­ра­ни три те­ж­ки ПТП с 3 ра­не­ни; Най-мно­го ПТП с мо­то­пе­ди­с­ти са ста­на­ли на  тре­то­к­ла­с­ни пъ­ти­ща / 9 ПТП с 12 ра­не­ни/, на об­щин­с­ки пъ­ти­ща – 5 ПТП с 1 за­ги­нал и 4 ра­не­ни./.

По осветеност на пътя

Най-че­с­то мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти ка­та­с­т­ро­фи­рат в све­т­ла­та част от де­но­но­щи­е­то при дне­в­но ос­ве­т­ле­ние, ко­га­то ин­тен­зи­в­но­ст­та на дви­же­ни­е­то е най-го­ля­ма – ста­на­ли са 298 ПТП / 79%/, 26 за­ги­на­ли /68,4%/ и 322 ра­не­ни /79,7%/. То­ва е ха­ра­к­тер­но и за ава­рий­но­ст­та с мо­то­пе­ди­с­ти – на дне­в­на све­т­ли­на са на­с­тъ­пи­ли 87 ПТП /77 %/ със 100 % от за­ги­на­ли­те и 77,6 % от ра­не­ни­те.

Пострадали водачи и пътници на мотоциклети и мотопеди по възраст.

При ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти са за­ги­на­ли 48 во­да­чи и пъ­т­ни­ци и са ра­не­ни 589. От тях из­к­лю­чи­тел­но го­ля­ма част от по­с­т­ра­да­ли­те са са­ми­те во­да­чи на мо­то­ци­к­ле­ти.  От об­що за­ги­на­ли­те /48/ с из­к­лю­че­ние на 4 ос­та­на­ли­те – 44, са во­да­чи на мо­то­ци­к­ле­ти /97,6%/, а от об­що ра­не­ни­те /589/  во­да­чи са 516  /87,6%/

Го­лям е от­но­си­тел­ни­ят дял на за­ги­на­ли­те и ра­не­ни во­да­чи и пъ­т­ни­ци на мо­то­ци­к­ле­ти  от въз­ра­с­то­ва­та гру­па 18-24 го­ди­ни – 11 /25%/ за­ги­на­ли и 122  /23,6%/ ра­не­ни. В ши­ро­ка­та въз­ра­с­то­ва гру­па 25-64 за­ги­на­ли­те при ПТП во­да­чи на мо­то­ци­к­ле­ти са 33 /75%/, ра­не­ни­те 373 / 72%/. От въз­ра­с­то­ва­та гру­па 21-24 го­ди­ни за­ги­на­ли­те во­да­чи на мо­то­ци­к­ле­ти са 8 /18,2%/, ра­не­ни­те 85 /16,5%/. При мо­то­пе­ди­с­ти­те най-мно­го са по­с­т­ра­да­ли­те во­да­чи и пъ­т­ни­ци  във въз­ра­с­то­ва­та гру­па 25-64  г – 3  уби­ти / 75%/ и 81 ра­не­ни /51 %/.; над 64 го­ди­ш­на въз­раст 1 за­ги­нал и 16 ра­не­ни.

/По ви­на на во­да­чи на ле­ки ав­то­мо­би­ли са уби­ти 156 и са ра­не­ни 2017 ду­ши./

При ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти през 2012 г са за­ги­на­ли 4 и са ра­не­ни 73 пъ­т­ни­ци.

Най-мно­го са по­с­т­ра­да­ли­те пъ­т­ни­ци на мо­то­ци­к­ле­ти от въз­ра­с­то­ва­та гру­па  18-24 го­ди­ни: 2 за­ги­на­ли /50% от об­що за­ги­на­ли­те пъ­т­ни­ци на мо­то­ци­к­ле­ти и  16 ра­не­ни /22%/.

При ПТП с мо­то­пе­ди са ра­не­ни 22 пъ­т­ни­ци, от тях 10 /45,5%./  са от въз­ра­с­то­ва­та гру­па 15-17 го­ди­ни.

ПТП, загинали и ранени  по месеци

Най-ава­ри­ен за во­да­чи­те на мо­то­ци­к­ле­ти е пе­ри­о­дът юни – се­п­тем­в­ри  – 224 те­ж­ки ПТП /60,5%/, при мо­то­пе­ди­с­ти­те  за съ­щия пе­ри­од 67 ПТП /62%/

Ви­со­ка е ни­во­то на ава­рий­но­ст­та през це­лия пе­ри­од ап­рил – се­п­тем­в­ри / 74 % от ПТП, с 36 за­ги­на­ли /95%/.

Най-мно­го смър­т­ни слу­чаи при ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти са ре­ги­с­т­ри­ра­ни през пе­ри­о­да  ап­рил- се­п­тем­в­ри –  36  за­ги­на­ли  /95 %/.

С най-мно­го ра­не­ни от про­из­ше­с­т­вия с дву­ко­ле­с­ни МПС  е пе­ри­о­дът март – се­п­тем­в­ри –  349 ра­не­ни /89%/,  а са­мо през юли и ав­густ –  134 ра­не­ни /34 %/.  Най-мно­го са ра­не­ни­те мо­то­пе­ди­с­ти – 77, през пе­ри­о­да юни -се­п­тем­в­ри  /64%/ Са­мо през юпи и ав­густ са ра­не­ни 58 ду­ши при ПТП с мо­то­пе­ди /48%/.

Ава­рий­но­ст­та с мо­то­ци­к­ле­ти ря­з­ко на­ра­с­т­ва от март /33 ПТП с 39 ра­не­ни през то­зи ме­сец/. ПТП през ап­рил са по­ч­ти на ни­во­то на на­с­тъ­пи­ли­те през м. март /37/, но с 6 уби­ти и 37 ра­не­ни

Най-мно­го ра­не­ни мо­то­пе­ди­с­ти има през пе­ри­о­да юни – се­п­тем­в­ри – 77 ра­не­ни / 64%/, а само през юни, юли и август – ранените са 58 /48%/.

ПТП и пострадали по часови периоди

Най-ава­ри­ен е ча­со­ви­ят пе­ри­од  13.00 – 00.00 ч –   278 те­ж­ки ПТП с мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти,  с 30 за­ги­на­ли и 299 ра­не­ни. Най-го­ля­ма е кон­цен­т­ра­ци­я­та на ПТП и по­с­т­ра­да­ли има ме­ж­ду 14.00 и  20.00 ч  /192 те­ж­ки ПТП /52 %/, с 20 уби­ти /53%/ и  233 ра­не­ни /59%/.  По-кон­к­ре­т­но – са­мо ме­ж­ду  19 и 20.00 ч са ре­ги­с­т­ри­ра­ни  42 те­ж­ки ПТП с 6 за­ги­на­ли и 45 ра­не­ни, а ме­ж­ду 16.00 и 18.00 ч – 70  те­ж­ки ПТП, с 9 за­ги­на­ли и 72 ра­не­ни.

Отдел „Пътна полиция” – ГД „Национална полиция”

Изг./нап. К. КОСТОВ

 

Коментарите са затворени.