ПРОТОКОЛ №23 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 28.03.2013 г.

Apr 3rd, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 308: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със  следните  имоти:

–         Незастроен урегулиран поземлен имот № 02508.1.331 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХХІ, кв. 12  по ПУП на вилна зона “Изгрев”,  с площ от 342 м2;

–         Незастроен урегулиран поземлен имот 53120.505.305 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ІХ, кв.15 по ПУП на вилна зона “Фиш фиш”, с площ от 502 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 02508.1.233 във в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 309: 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4254/24.10.2012 г., представляващ вилно място – поземлен имот с идентификатор № 02508.1.233 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХІІІ, кв. 26 по ПУП на в.з. “Изгрев”/ с площ от 439 м2  /четиристотин тридесет и девет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 21 072.00 лв. /двадесет и една хиляди седемдесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 02508.1.331 във в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 310: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА; чл. 5, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4282/22.02.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.331 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХХІ, кв.12 по ПУП на в.з. “Изгрев” гр. Балчик/ с площ от 342 м2  /триста четиридесет и два квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 074.00 лв. /шестнадесет хиляди седемдесет и четири лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.528 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 311: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4262/13.12.2012 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73095.501.528 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв.2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ от 1 316 м2  /хиляда триста и шестнадесет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 922.00 лв. /пет хиляди деветстотин двадесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.527 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 312: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4261/13.12.2012 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73095.501.527 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв.2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ от 1 455 м2  /хиляда четиристотин петдесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 6 547.50 лв. /шест хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/, като начална цена за провеждане на търга;

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.526 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 313: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г., Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4260/13.12.2012 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 73095.501.526 по кадастралната карта на с. Тригорци /УПИ І, кв.2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ от 1 046 м2  /хиляда и четиридесет и шест квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 4 707.00 лв. /четири хиляди седемстотин и седем лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

По седма точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.408 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 314: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-14-1/14.02.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 13 644.00 лв. /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/, без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.408 по кадастралната карта на с. Оброчище /УПИ ХХІХ, кв. 37 по ПУП на в.з. “Изгрев”/, с площ от 438 м2 /четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, актуван с АОС № 4280/15.02.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Огрекофф” ООД, по отношение на поземлен имот № 77390.501.77 по кадастралната карта на с. Храброво.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 315: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх.№ 94Й-75-1/04.02.2013 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и  “Огрекофф” ООД с ЕИК 202343475 със седалище и адрес на управление: гр. Варна ул. “Опълченска” №20, по отношение на ПИ № 77390.501.77 по кадастралната карта на с. Храброво /УПИ ХІ, кв. 9 по ПУП на с. Храброво/, целият с площ от 2626 м2, като “Огрекофф” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 230.00 м2 /двеста и  тридесет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4281/2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 610.00 лв. /хиляда шестстотин и десет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.   ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане помощи на членовете на Дружество „Военноинвалид” град Балчик по повод техния празник.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 316: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, молба с вх. № 62-17-1/22.02.2013 г. от председателя на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 23 /двадесет и трима/ души военноинвалиди и военнопострадали по 100 лева, общо в размер на         2 300 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2013 г.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и
действия за изпълнение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за издаване запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/2013 от 31.01.2012 г. за Проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 317: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № В0161Р0001/1Л-11/2011/013 от 31.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана апаратура”, и на основание на Решение № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 1 289 372,47 лева (един милион двеста осемдесет и девет хиляди триста седемдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) – представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 31.03.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № В0161Р0001/1.1-11/2011/013 от 31.01.2012 г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на решение 255 по Протокол № 18 от 30.10.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 318: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК изменя свое Решение 255 по Протокол №18 от 30.10.2012г., както следва:

В т. 2 вместо израза: “за безвъзмездно ползване” да се чете: “чрез дарение”.

В останалата си част решенето остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 319: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва:

1. Анка Костова Стоянова от с. Бобовец, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Младен Тодоров Величков от гр. Балчик, за лечение, в размер 400.00 (четиристотин) лева.

3. Кети Асенова Инджева от град Балчик, за лечение, в размер 400.00 (четиристотин) лева.

4. Соня Славова Йорданова от с. Оброчище, за лечение, в размер 300.00 (триста) лева. Средствата да се получат от кмета на селото и да се предадат лично.

5. Севда Костова Стоянова от с. Стражица, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Гюлнур Карани Халид от с. Соколово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Расим Мехмед Хасан от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер 300.00 (триста) лева.

8. Весела Димитрова Василева от с. Змеево, за подпомагане на семейството, в размер 100.00 (сто) лева.

9. Сали Мехмед Сали от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер 150.00 (сто и петдесет) лева.

10. Анчи Маринова Стефанова от с. Оброчище, за подпомагане на семейството, погребение на съпругът й, в размер 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на селото.

11. Вяра Ангелова Щерева от гр. Балчик, ул. Бяло море 2а, за покриване разходи по погребението на брат й Асен Щерев, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Слави Иванов Филипов от с. Дъбрава, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

13. Юлий Панайотов Казаков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

14. Никола Диков Симеонов от гр. Балчик, за бъбречна трансплантация, в размер на 3000.00 (три хиляди) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По тринадесета точка от дневния ред: Приемане Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” град Балчик през 2012 година.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 320: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция” град Балчик през 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” Албена през 2012 година.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 321: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” Албена през 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Приемане на информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Балчик и У ПБЗН – Кранево за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик за 2012 година.

            Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 322: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик приема Информацията за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Балчик и            У ПБЗН – Кранево за 2012 година.

ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” град Балчик.

            Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 323: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 1 200 литра бензин А 95Н, който да бъде използван за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Балчик, за осъществяване на противопожарен контрол, превенция и оперативни действия за спасяване и пожарогасене, през периода на активния туристически сезон, пожароопасния сезон на жътвената кампания за 2013 г.

2. Дава съгласие да бъде закупено 1 200 литра бензин А 95Н за лек автомобил Лада Нива, собственост на община Балчик, предоставен за ползване от РС БПЗН Балчик.

Определя месечен лимит на автомобила собственост на община Балчик и предоставен за ползване на РС ПБЗН Балчик по 100 литра на месец.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ІV-общ.; V-общ.; и VІ-общ. В кв. 20 по ПУП на село Църква.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 324: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 63-2180-2/14.03.2013 г. от Златина Сталева – пълномощник на “Руски чифлик” ООД, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се измени ПУП – ПР и ПЗ за УПИ IV- общ; У-общ. и У1-общ. в кв. 20 по ПУП на с. Църква, одобрен със Заповед № 116/19.03.1990 г. на Кмета на Община Балчик, по имотни граници, съгласно кадастралната карта на с. Църква, одобрена със Заповед № 300-5-83/03.10.2003 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД- 14-08-1465/21.12.2011 г. на Началника на СГКК – Добрич.

2. При изготвяне на скицата предложение да се спазят изискванията на чл. 16, ал. 8; 9 и 10 от ЗУТ;

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП на град Балчик – УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 – собственост на „Захарни изделия” ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 – собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 325: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл. 6 от ЗОС, дава съгласието си да се измени ПУП на град Балчик в следния обхват: УПИ XXIV; УПИ XXII; УПИ XXI в кв. 29 по ПУП на гр. Балчик – собственост на “Захарни изделия” ЕООД и части от ПИ № № 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 по кадастралната карта на гр. Балчик – собственост на Община Балчик.

2. За частта от ПИ № 02508.59.153 включена в обхвата на разработката да се, запази предвидената улична регулация, съгласно действащия ПУП.

3. При изготвяне на скицата предложение да се спазват изискванията на чл. 16, ал.8; 9 и

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на Докладна записка от Соня Костадинова – председател на Съвета на Директорите на „Търговски център Кранево” ЕАД за освобождаване, избор на нов член на Съвета, избор на председател на Съвета и определяне възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на Директорите.

         Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 326: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. 8 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, чл. 221, т. 4 , чл. 221, т. 5 ,чл. 221, т. 10 от ТЗ

1. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК като собственик на капитала на ЕАД “Търговски Център Кранево” село Кранево дава  своето съгласие да бъде освободена от заеманата длъжност /позиция  член на съвета на директорите и председател на СД на дружеството г-жа Соня Миткова Костадинова във връзка с нейна докладна записка с вх.№30-2130-1/14.02.2013 година, депозирана до Кмета на община Балчик и вх.№126/11.03.2013 г. на ОбС – БАЛЧИК.

2. Общински съвет – Балчик на основание чл. 221, т. 10 от ТЗ освобождава от отговорност г-жа Соня Костадинова.

3. Общински съвет-Балчик дава своето съгласие да бъде попълнен състава на съвета на директорите на “Търговски център Кранево” ЕАД с един член, а именно МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

4. Общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде избран за председател на СД на дружеството следното лице:

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

5. Общински съвет – Балчик определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и на председателя на съвета на директорите, както следва:

а/За членовете на СД  на дружеството месечно възнаграждение в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

б/За Председателя на СД на дружеството месечно възнаграждение в размер на 700.00 (седемстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел приключване на реализиран проект: Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205″.

   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 327: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 684/26.10.2010 г. Общински съвет – Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: : „Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия в участъка между буни 204 и 205″ , финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г, приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема BG161РО001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации “,  Операция 1.4.  “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” при следните основни параметри:

·              Максимален размер на дълга583 686,83 лв. (петстотин осемдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 83 стотинки )., от които:

А):    538 527,98 лв. мостови кредит

Б):      45 158,85 лв.за необходимото съфинансиране

џ          Валута на дълга – лева

·              Вид на дълга -краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·              Условия за погасяване:

Ш          Срок на погасяване

А): до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Б):  до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване .

Ш          Източници за погасяване на главницата

А): 538 527.98 лв. мостови кредит

– чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 03.06.2011 и Анекс с регистрационен номер – BG161PO001/1.4-06/2010/003-01 от 14.07.2011 г.

– от собствени бюджетни средства;

Б) 45 158,85 необходимото съфинансиране

– от собствени бюджетни средства

·              Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·              Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·              Начин на обезпечение на кредитите:

А): 538 527.98 лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма между Община Балчик и УО на Оперативна програма Регионално развитие на 03.06.2010 и Анекс с регистрационен номер – BG161PO001/1.4-06/2010/003-01 от 14.07.2011 г.;

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

Б):   45 158,85  лв. за необходимото съфинансиране

-Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на списък с урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост за учредяване право на строеж без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди.

   Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 328: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 49 а от ЗОС и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за условия и ред за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, ОбС – Балчик одобрява за учредяване право на строеж без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, за изграждане на жилища, следните урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост:

 

№   УПИ № по ПУП на гр. Балчик    ПИ № по кад.карта на гр. Балчик    Площ/кв.м.

1.            XVI, кв. 1050                          02508.74.273                         455.00

2.            XVII, кв. 1050                        02508.74.274                         382.00

3.            IV, кв. 50                                                 02508.74.251                         435.00

4.            XIV, кв. 50                              02508.74.261                         425.00

5.            VII, кв. 1046                           02508.74.287                         449.00

6.            IX, кв. 1046                             02508.74.289                         446.00

7.            V, кв. 1050                              02508.74.262                         621.00

8.            VI, кв. 148                               02508.77.127                         388.00

9.            VII, кв. 148                             02508.77.128                         400.00

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, с цел разплащане  по време на реализацията на проект: „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – град Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство”

         Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 329: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 837/07.06.2011 г. на Общински съвет – Балчик, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договори за кредити с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел разплащане по време  на реализацията на  проект: „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. „Балик”  финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013

·              Максимален размер на дълга531625,69 лв. (петстотин тридесет и една хиляди, шестстотин двадесет и пет лева и 69 стотинки )., от които:

А):    531 625 ,69 лв. мостови кредит

–       Валута на дълга – лева

–       Вид на дълга -краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

–       Условия за погасяване:

Ш                 Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Ш     Източници за погасяване на главницата от 531 625,69 лв. мостови кредит – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-12/2011/017 oт 28.12.2011, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и Община Балчик;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,

·              Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·              Начин на обезпечение на кредитите: 531625,69 лв. мостови кредит

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-12/2011/017 oт 28.12.2011, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и  Община Балчик

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за издаване запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/017 за проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – град Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство”.

         Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 330: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10; чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет гр. Балчик,

РЕШИ:

1.       В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/017 от 28.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект „Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик”  , упълномощава кмета на Община Балчик да издаде/подпише/ Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 286 259,99 лева (двеста осемдесет и шест хиляди, двеста петдесет и девет лв. и деветдесет и девет ст.) – представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по одобрения проект и със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

2.       Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-12/2011/017 от 28.12.2011 г.

3.       Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.