Традиционно математическо състезание”Европейско кенгуру”

Mar 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 23.03.2013 г. в ОУ”Св.св.Ки­рил и Ме­то­дий”гр.Бал­чик 69 де­ца на гра­да уча­с­т­ва­ха ед­но­в­ре­мен­но със сво­и­те връ­с­т­ни­ци от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз в тра­ди­ци­он­но­то ма­те­ма­ти­че­с­ко съ­с­те­за­ние”Ев­ро­пей­с­ко Кен­гу­ру”. Съ­с­те­за­ни­е­то се ор­га­ни­зи­ра под еги­да­та на съ­ю­за на ма­те­ма­ти­ци­те от Ев­ро­па и Бъл­га­рия от учи­тел­с­ки екип:На­де­ж­да Цве­т­ко­ва,Се­в­да­ли­на Пе­не­ва,Здра­в­ка Ста­ма­то­ва,Ме­ри Плу­г­чи­е­ва,Еми­лия Ене­ва.

Уче­ни­ци­те се съ­с­те­за­ва­ха в 6 въз­ра­с­то­ви гру­пи: 0 гру­па-І клас,І гру­па-ІІ клас,ІІ гру­па-ІІІ и ІV клас,ІІІ гру­па-V и VІ клас,ІV гру­па-VІІ и VІІІ клас,V гру­па-ІХ и Х клас,VІ гру­па-ХІ и ХІІ клас.По ре­г­ла­мент на­д­п­ре­ва­ра­та трая 75 ми­ну­ти от 11.00 до 12.15 ча­са. Мно­го ро­ди­те­ли при­д­ру­жи­ха де­ца­та си  и спо­де­ли­ха въл­не­ни­я­та им до края на съ­с­те­за­ни­е­то. Ре­зул­та­ти­те ще бъ­дат опо­ве­с­те­ни от ма­те­ма­ти­че­с­ко жу­ри до 28.03.2013 г. на сай­та:http//www.pmg.dobrich.net. На­ци­о­нал­ни­ят кръг е на 01.06.2013 г.

Станислав НИКОЛОВ

 

Коментарите са затворени.