На вниманието на всички бивши възпитаници на ПГ за КОС “Алеко Константинов” – гр. Балчик

Mar 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” ор­га­ни­зи­ра три­ме­се­чен про­из­во­д­с­т­вен стаж в Ита­лия за вси­ч­ки свои би­в­ши и на­с­то­я­щи въз­пи­та­ни­ци на въз­раст от 18 до 30 го­ди­ни , изу­ча­ва­ли про­фе­си­и­те „Ку­ли­нар” и „Го­т­вач”.

Условията, които се предлагат, са следните:

– Заплащане 350 евро на месец за 40 работни часа и един ден почивка седмично;

– Осигурени храна, нощувка и транспортни разходи;

– Сер­ти­фи­кат за при­до­би­ти про­фе­си­о­нал­ни и ези­ко­ви уме­ния, при­з­нат в ЕС;

– Възможност за удължаване срока на стажа и за започване на работа.

Ин­фор­ма­ция за изи­с­к­ва­ни­я­та към кан­ди­да­ти­те мо­же да по­лу­чи­те на тел. 0889 979741 или в сгра­да­та на учи­ли­ще­то от 08 00 до 16 30 ча­са.

ПГ за КОС “Алеко Константинов”

pgkoz@abv.bg

Коментарите са затворени.