Ценоразпис за Ботаническата градина и Двореца

Mar 27th, 2013 | От | Category: ДРУГИ

Ака­де­ми­че­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на СУ „ Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки” ут­вър­ди це­но­ра­з­пи­са за 2013г. на ус­лу­ги­те, пре­д­ла­га­ни от Уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на – Бал­чик. Це­на­та на би­ле­та за вход е 5,00 лв. за въз­ра­с­т­ни , 1,00лв. за де­ца над 7г., уче­ни­ци и сту­ден­ти. Би­ле­ти­те мо­гат да бъ­дат за­ку­пе­ни от ка­си­те на УБГ, раз­по­ло­же­ни на три­те вхо­да на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, все­ки ден, вклю­чи­тел­но съ­бо­та и не­де­ля, от 08,00ч. до 18,00ч.( от сре­да­та на ап­рил ра­бо­т­но­то вре­ме ше бъ­де удъл­же­но до 20,00ч.). За­ку­пе­ни­ят би­лет да­ва въз­мо­ж­ност за по­се­ще­ние и на по­с­то­ян­на­та ек­с­по­зи­ция от тро­пи­ч­ни и су­б­т­ро­пи­ч­ни ра­с­те­ния, къ­де­то са по­ка­за­ни над 2000 ви­да ка­к­ту­си и су­ку­лен­ти, ек­зо­ти­ч­ни ра­с­те­ния от су­хи­те тро­пи­ци и су­б­т­ро­пи­ци, сре­ди­зем­но­мор­с­ка ра­с­ти­тел­ност. Вхо­д­ни­ят би­лет за Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на не да­ва до­с­тъп до сгра­да­та на би­в­ша­та ля­т­на ре­зи­ден­ция на Ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца ( ви­ла „Ти­хо­то гне­з­до”, по – из­ве­с­т­на ка­то „ Дво­ре­ца”), т.к. сгра­да­та е под уп­ра­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та.

Ос­вен ут­вър­де­ни­те ве­че ус­лу­ги – бе­се­ди, Зе­ле­но учи­ли­ще, про­ве­ж­да­не на сва­т­бе­ни ри­ту­а­ли и гра­дин­с­ки пар­ти­та, за­с­не­ма­не на кли­по­ве – се пре­д­ла­га и но­ва ус­лу­га за по­се­ти­те­ли­те: вход с МПС на це­на 2,00 лв. за лек ав­то­мо­бил ( съ­о­т­ве­т­но 5,00 лв. за ми­к­ро­бус) през обо­з­на­че­ния с ука­за­тел­на та­бе­ла вход „Вход Ав­то­мо­би­ли”

Про­дъл­жа­ва тра­ди­ци­я­та Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на да по­с­ре­ща го­с­ти­те си през про­лет­та с ат­ра­к­ти­в­но пре­д­с­та­вя­не на ко­ле­к­ция „ Лу­ко­ви­ч­ни про­ле­т­ни ра­с­те­ния”. И та­зи го­ди­на по­се­ти­те­ли­те ще мо­гат да ви­дят над 100 сор­та ла­ле­та, ня­кои от ко­и­то пре­ми­ер­ни не са­мо за Бъл­га­рия, а въ­о­б­ще, ка­то на­при­мер Super Parrot, се­ле­к­ция 2012г – бя­ло па­па­га­ло­во, зе­ле­но­ц­ве­т­но ла­ле с ди­а­ме­тър на ча­ш­ка­та 12 см. Без­с­пор­ни ак­цен­ти в пар­ко­ва­та част са про­ле­т­ни­те  пар­тер­ни ки­ли­ми, къ­де­то са пре­д­с­та­ве­ни но­ви сор­то­ве ви­о­ли, не­за­б­ра­в­ки и дру­ги  цве­тя и т. нар  „Про­ле­т­на­та гра­ди­на”, къ­де­то вла­с­т­ват про­ле­т­но­цъ­ф­тя­щи­те хра­с­ти и мно­го­го­ди­ш­ни ра­с­те­ния: ак­ви­ле­гии, бо­жу­ри, ири­си, хе­ме­ро­ка­ли­си.

 

Коментарите са затворени.