За празниците и хората

Mar 27th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

Кметът Николай Ангелов пожела на празнуващите Първа пролет да им върви като по вода.

На­м­ръ­ще­ни­ят, вла­жен и до­с­та сту­ден 22 март, съ­б­ра по­ве­че от 150 ду­ши в ре­с­то­рант „Ло­тос”, за да от­п­ра­з­ну­ват Пър­ва про­лет. До­ма­ки­ни­те от клуб „Хи­нап”, хо­ра с дъл­го­т­рай­ни здра­в­ни про­б­ле­ми, бя­ха по­ка­ни­ли пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве от с.Се­п­тем­в­рий­ци и с.Че­ло­пе­че­не, об­щи­на Ка­вар­на, от гр.Ку­б­рат, гр.Ту­т­ра­кан, гр.Г.То­ше­во и гр.До­б­рич на тър­же­с­т­вен обяд.

С гру­па­та от Ту­т­ра­кан при­с­ти­г­на и май­ка Йо­а­на, игу­мен­ка на Ал­фа­тар­с­кия ма­на­с­тир, с ко­я­то клуб „Хи­нап” по­д­дър­жа мно­го­го­ди­ш­но при­я­тел­с­т­во и връ­з­ки. Д.Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”, от­к­ри пра­з­ни­ка с при­ве­т­с­т­вие към го­с­ти­те. След нея май­ка Йо­а­на за­пя „Мно­гая ле­та”, мо­щ­но по­де­та от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, не­при­ну­де­но и мно­го тър­же­с­т­ве­но. Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то вся­ко­га ува­жа­ва с при­съ­с­т­вие по­до­б­ни про­я­ви, ор­га­ни­зи­ра­ни от клуб „Хи­нап”, по­з­д­ра­ви до­ма­ки­ни и го­с­ти с ху­ба­вия пра­з­ник и на­по­м­ни, че то­зи ден е обя­вен и за Ден на во­да­та, за­то­ва по­же­ла на вси­ч­ки да им вър­ви ка­то по во­да. При­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва и по­з­д­ра­в­ле­ния от­п­ра­ви­ха и пре­д­се­да­те­ли­те на го­с­ту­ва­щи­те клу­бо­ве, ка­к­то и кме­ти­ци­те на с.Че­ло­пе­че­не и с.Се­п­тем­в­рий­ци. Кра­си­ви­те до­б­ру­джан­ки от те­зи две се­ла /ка­к­то и при­съ­е­ди­ни­ла­та се към тях чу­ж­ден­ка от не­м­с­ко-ру­с­ки про­из­ход Ка­т­рин/, де­мон­с­т­ри­ра­ли при вси­ч­ки по­до­б­ни съ­би­ра­ния мно­го сръ­ч­ност и вкус, бя­ха по­д­го­т­ви­ли кра­си­ви по­да­ръ­ци за бал­чи­к­лий­ки – по­са­де­ни в са­к­сии и ес­те­ти­ч­но офор­ме­ни жи­ви цве­тя.

Пре­д­се­да­те­ли­те на го­с­ту­ва­щи­те клу­бо­ве по­лу­чи­ха ръ­ч­но из­ра­бо­те­ни по­да­ръ­ци, би­жу­та и су­ве­ни­ри от Не­ли Ара­ба­джи­е­ва и Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, а Дим­ка Ма­ле­ва със сво­и­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки бе по­д­го­т­ви­ла ори­ги­нал­ни сим­во­ли­ч­ни по­да­ръ­ци – кон­с­ки гла­ви, ве­сел на­мек за То­до­ро­в­ден. Не мо­же да се опи­шат вси­ч­ки по­д­ро­б­но­с­ти и хрум­ва­ния, до­при­на­ся­щи за мно­го при­я­т­на­та ат­мо­с­фе­ра на пра­з­ни­ци­те и съ­би­ра­ни­я­та, осъ­ще­с­т­ве­ни от клуб „Хи­нап”с ви­на­ги ин­те­ре­с­на­та и тру­до­лю­би­ва Д.Ма­ле­ва. Ка­че­с­т­ва, ко­и­то ста­ват за­па­зе­на мар­ка и за не­й­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки Еле­на Ка­за­ко­ва, Ани До­не­ва, Ири­на Бра­то­е­ва, До­н­ка Йор­да­но­ва и мно­го още дру­ги. Же­ни, ко­и­то със сръ­ч­ност, тру­до­лю­бие, от­зи­в­чи­вост и сър­де­ч­но на­с­т­ро­е­ние мо­гат да бъ­дат един до­бър при­мер за ця­ло­то об­ще­с­т­во – да­ваш ли от се­бе си, ти си удо­в­ле­т­во­рен и мо­же би ща­с­т­лив. За­що­то ка­к­во по-ху­ба­во от то­ва да на­д­мо­г­неш те­го­би­те на жи­во­та, ка­к­то хо­ра­та от клуб „Хи­нап” и те­х­ни­те го­с­ти пре­о­до­ля­ха пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во­то на Ба­ба Мар­та.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.