Покана за заседание на ОбС-Балчик

Mar 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 март 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 02508.1.233 във в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

3. Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 02508.1.331 във в.з. „Изгрев”.; Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.528 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.527 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор № 73095.501.526 по кадастралната карта на с. Тригорци.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.408 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Огрекофф” ООД, по отношение на поземлен имот № 77390.501.77 по кадастралната карта на с. Храброво.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

9. Предложение за отпускане помощи на членовете на Дружество „Военноинвалид” град Балчик по повод техния празник.; Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Предложение за издаване запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/1.1-11/2011/2013 от 31.01.2012 г. за Проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Предложение за изменение на решение 255 по Протокол № 18 от 30.10.2012 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

13. Приемане Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” град Балчик през 2012 г.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

14. Приемане Отчет за дейността на Районно управление “Полиция” Албена през 2012 година.                               Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

15. Приемане на информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Балчик и У ПБЗН – Кранево за фактическото противопожарно състояние на обектите в община Балчик за 2012 година.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

16. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РС „Пожарна безопасност и защита на населението” град Балчик.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

17. Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ІV-общ.; V-общ.; и VІ-общ. В кв. 20 по ПУП на село Църква.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

18. Предложение за даване съгласие за изменение на ПУП на град Балчик – УПИ ХХІV; УПИ ХХІІ; УПИ ХХІ в кв. 29 – собственост на „Захарни изделия” ЕООД и части от ПИ №№ 02508.69.109; 02508.59.145; 02508.59.153 и 02508.72.89 – собственост на община Балчик.            Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

19. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от поземлен имот № 02508.76.9 по кадастралната карта на град Балчик – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене, с площ 15 м2 /съгласно одобрена схема от гл.архитект на община Балчик/.; Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

20. Разглеждане на Докладна записка от Соня Костадинова – председател на Съвета на Директорите на „Търговски център Кранево” ЕАД за освобождаване, избор на нов член на Съвета, избор на председател на Съвета и определяне възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на Директорите.; Вносител: Христо Николов – общински съветник

21. Разни

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.