Криминална част

Mar 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Затвор и глоба за кражби

Наказание 2 години ли-шаване от свобода при първоначален строг зат-ворнически режим наложи Районен съд – Балчик, на 43-годишния Б. Г. П. Той е осъден също да заплати глоба в размер на 10 000 лв. 21-годишния В. Г. Ас. от с. Оброчище, община Балчик получи наказание 8 месеца условно лиша-ване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Б. П. бе признат за вино-вен в това, че в края на я-нуари 2012 г. в с. Обро-чище, от дома на добрич-лия, е откраднал 3 броя алуминиеви рамки за про-зорци и една алуминиева сателитна чиния на обща стойност 223 лв. Кражбата представлява опасен ре-цидив. На 08.03.2012  г. без редовно писмено позво-лително той извозва от горския фонд, стопанис-ван от Държавно ловно стопанство гр. Балчик, 0,4 куб. м дърва от дървесен вид „Ясен”, като престъп-лението представлява опа-сен рецидив.

В. Ас. бе признат за ви-новен, че след предвари-телен сговор с Б. П., в не-маловажен случай е из-вършил кражбата на алу-миниеви рамки за про-зорци и на сателитна чи-ния, като деянието е сторе-но повторно.

На 08.03.2012 г. по главен път от курортен комплекс „Албена” за с. Оброчище, на кръстови-щето на бензиностанция „Ромпетрол”, служители на Районно управление „Полиция” спрели за про-верка каруца, управлява-на от Б. П. Сандъкът на ка-руцата бил завит с одеяло, под което полицаите от-крили нарязани на около 50 см дърва за огрев без необходимата горска мар-ка. Подсъдимият обяснил, че ги е събрал в местността „Балтата”. Служителите на реда му разпоредили да откара каруцата до кмет-ството на с. Оброчище. Там бил извършен оглед на пътното превозно сред-ство, а дървата и брадва били иззети като вещест-вено доказателство. За деянието били сигнализи-рани горските надзира-тели. Те констатирали, че нарязаните дървета са около 0,4 куб. м  от вида „Ясен”, а добивът им е из-вършен от отдел на Ловно-то стопанство, гр. Балчик.

По молба на подсъди-мите и след като те приз-наха вината си Районен съд – Балчик, разгледа делото като съкратено съдебно следствие. По този ред е постановено наказанието им, като съдът намали с       1/3 първоначално опреде-леното им.

Съдът отчита 77% решени дела за 2012 г.

Районен съд – Балчик, отчита 77% решени в три-месечен срок дела през 2012 г. През миналата година са разгледани общо 1595 дела и са приключени 1316 броя. От тях съдът е завършил 77% или общо 1022 броя – 766 граж-дански и 256 наказателни дела, в тримесечен срок. Тези данни бележат поло-жителна и трайна за Ра-йонен съд – Балчик, тен-денция на голям брой свършени в тримесечен срок дела и намаление на броя на висящите. За срав-нение през 2011 г. в три-месечен срок са приклю-чили 1276 дела, или 84% от общия брой свършени дела, а през 2010 г. 1431 броя или 83% от общо приключените.

През 2012 г. Районен съд – Балчик, е разгледал общо 583 броя наказа-телни дела, от които 137 са дела от общ характер. Приключени са 12 бр. бързи производства, 6 бр. незабавни производства и 17 бр. съкратени произ-водства. Съдът отбелязва тенденция на увеличаване на новообразуваните дела по прокурорски предло-жения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на администра-тивно наказание. През отчетния период са обра-зувани 35 броя такива, а са разглеждани 39 броя. Свършени са 32 от тях.

Констатирано е също увеличаване и на админи-стративни дела с наказа-телен характер. През ми-налата година са разгле-дани 279 такива, като пре-обладават тези за обжал-ване на наказателни поста-новления по Закона за движение по пътищата; по Закона за акцизите, Закона за данък върху добавената стойност и Данъчно осигу-рителния процесуален кодекс. Новообразуваните административни дела с наказателен характер по ЗДвП за 2012 г. е 92 броя.

През 2012 г. Районен съд – Балчик, е произнесъл 50 броя присъди и 67 опр-еделения за одобряване на споразумения за решаване на делото в досъдебното производство. Най-много са разгледаните дела за престъпления против соб-ствеността – 66 броя, като 52 от тях са приключени. Следват ги делата за об-щоопасни престъплния, сред които преобладават транспортните – 55 раз-гледани и свършени 52 от тях. На трето място се на-реждат делата за прес-тъпления против стопан-ството – общо 12 разгле-дани и 11 завършени.

Районен съд – Балчик, е заседавал през 2012 г. по 2 дела за престъпления про-тив личността, като е свършил едното. В съдебна зала е влязло и приклю-чило и 1 дело за престъп-ления против брака, се-мейството и младежта.

През отчетния период са били съдени от Районен съд – Балчик, общо 208 души. Осъдени са 177 лица, а са 12 оправдани. Сред осъ-дените през 2012 г. има 1 непълнолетно лице, докато през 2011 г. са били 3 лица.

Наказания лишаване от свобода до три години са получили 76 осъдени, като по отношение на 47 от тях е приложен институтът на условното осъждане. На 2 души е наложено наказа-ние от 3 до 15 години.

Спрямо 62 лица е пос-тановено наказание про-бация, а на 7 лица – нака-зание глоба.

Всеки от шестимата съ-дии в Районен съд – Бал-чик, е работил с натова-реност 23,12 дела през 2012 г. и е приключил 19,20 броя.

Кражба на къртачи

На 20 март е получено съобщение за извършена кражба на територията на град Балчик. Установено е, че чрез взломяване на врата на фургон, находящ се на строителна площадка в град Балчик, неизвестен извършител е проникнал в помещението. По данни на тъжителя е извършена кражба на три броя кър-тачи марка „Бош”. По слу-чая е образувано досъдеб-но производство по описа на РУП Балчик.

Шофиране без книжка

Районен съд – Балчик разгледа дело срещу 35-годишния Ас. Ив. Ас. от с. Оброчище, община Балчик. Той е признат за виновен за това, че на 06.08.2012 г. около 11,20 ч. в с. Оброчище, по пътя от гр. Добрич е управля-вал лек автомобил „Форд Транзит”, без да притежа-ва свидетелство за управ-ление на моторно превоз-но средство в едного-дишния срок от друго наказание. Държавното обвинение иска той да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциони-ран по администр. ред.

В прокурорското поста-новление е посочено, че на 06.08.2012 г. преди обяд полицаи, изпълняващи служебните си задължение по КАТ на главен  път гр. Добрич – с. Оброчище, в района на стадионите, спрели за проверка авто-мобила на подсъдимия. Водачът не представил свидетелство за управ-ление, а след справка било установено, че той не притежава такова. Съста-вен му бил Акт за допус-нато нарушение по Закона за движение по пътищата.

Ас. Ас. се е признал за виновен в досъдебното производство и е обяснил, че няма пари за изкара курс, за да придобие сви-детелство за управление.

19-годишен получи условна присъда

Наказание 8 месеца ус-ловно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок получи 19-годишния Дж. И. Ю. от с.Соколово, община Балчик. Днес Ра-йонен съд – Балчик, одоб-ри сключеното между него и Районна прокуратура – Балчик, споразумение за решаване в досъдебното производство на наказа-телното му дело.

По силата на сключе-ното с държавното обвине-ние споразумение Дж. Ю. се признава за виновен в това, че през периода ме-сец юни 2012 г. – 17.09. 2012  г. в с. Соколово, община Балчик е засял и отглеждал 4 броя расте-ния от рода на конопа – ма-рихуана с общо нетно тег-ло  431,22 гр. в нарушение на правилата, установени от Закона за контрол вър-ху наркотичните вещества и прекурсорите.

Количество е оценено на 2 587,32 лв.

Подсъдимият призна пред съда вината си и дек-ларира, че съгласен с под-писаното с прокуратурата споразумение и се отказва от разглеждане на делото му по общия ред.

Съдът разпореди нарко-тичното вещество да бъде отнето в полза на държава-та и да се унищожи след вли-зане на съдения акт в сила.

Одобреното споразуме-нието има последиците на влязла в сила присъда.

Държане на дрога

Районен съд – Балчик разгледа дело срещу 25-годишния Н. П.  К. от гр. Балчик. Районна прокура-тура – Балчик, е повдиг-нала срещу него обвинение за това, че на 20.11.2012 г.в гр. Балчик, на кръсто-вището за „Двореца”, без надлежно разрешително е придобил и държал висо-корисково наркотично ве-щество – 15,27 гр. мариху-ана, на стойност 91,62 лв., което е маловажен случай. Държавното обвинение предлага той да бъде ос-вободен от наказателна от-говорност и санкциониран по административен ред.

Според прокурорското постановление, при пре-търсване на лек автомобил „Опел Астра” на 20.11. 2012 г., в който е пътувал Н. К., между предната дясна и предната лява се-далки бил открит и иззет плик със суха зелена трев-на маса. При теста тя реа-гирала на марихуана.

Н. К. е признал вината си в досъдебното произ-водство и е изразил съжа-ление за стореното. Про-куратурата посочва, че случаят е маловажен и с деянието не са причинени вреди. Като има предвид тези обстоятелства дър-жавното обвинение нами-ра, че са налице основания той да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран по админи-стративен ред. Предви-деното по закона наказа-ние е глоба до 1000 лв.

Криминално проявени – вече задържани

След проведени опе-ративно издирвателни мероприятия от слу-жители на РУП Албена са задържани криминално проявените и осъждани И.С. (46г.) и В.А. (21г.) и двамата от с. Оброчище, община Балчик. В хода на работа е установено, че същите са съпричастни към извършени две краж-би на велосипеди на 7 март тази година. Работата по случая продължава по описа на РУП Албена.

54-годишен балчиклия – побойник

Районен съд – Балчик насрочил дело срещу 54-годишния Д. Н. Д. от гр. Балчик. Той е подсъдим по обвинителен акт на Ра-йонна прокуратура – Бал-чик, за това, че на 09. 09.2011 г. в гр. Балчик, е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в травматично избиване на два долни централни рез-ци, довело до затруднение в говора и дъвченето на своя съгражданка.

Според обвинителния акт на 09.09.2011 г. двама свидетели по делото из-рязали сухите клони от двора на гражданка на гр. Балчик и ги събрали на площадка, намираща се в близост до детска градина. Около 19 ч. към тях се приближил Д. Д. и започ-нал да им вика по повод струпаните клони. Единият от свидетелите му отгово-рил, че това не е негова ра-бота, тъй като не са ги из-хвърлили в двора му.

Това станало повод за спречкване между Д. Д. и свидетеля. Другият сви-детел издърпал дру-    гаря си.

В същото време съпру-гата на първото лице, застанала между него и подсъдимия, за да пред-пази мъжа си. Жената искала да предотврати по-сериозни последици от възникналото спречкване. Д. Д. обаче нанесъл със свита в юмрук ръка удар в областта на устатата й. В резултат на това й при-чинил травматично изби-ване на двата долни централни резци, травма-тично разклащане на долен зъб, разкъсно-кон-тузна рана и кръво-насядане по лигавицата на долната устна.

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.