ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост – с. Соколово

Oct 8th, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № 500 и 501 от 29.01.2010 г.; № 627 и 628/17.08.2010 г.  на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 790.14.09. 2010 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 000 м2, представляващ УПИ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 16 370.00 лв. /шестнадесет хиляди триста и седемдесет лева/, без ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 995 м2, представляващ УПИ ІV, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.998 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 16 280.00 лв. /шестнадесет хиляди двеста и осемдесет лева/, без ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 847 м2, представляващ УПИ І, кв. 15 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.629 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 7 623.00 лв. /седем хиляди шестстотин двадесет и три лева/, без ДДС.
4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 758 м2, представляващ УПИ І-общ., кв. 43 по ПУП на с. Соколово, /ПИ 67951.501.700 по кад. карта на с. Соколово/, при начална цена 24 822.00 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и два лева/, без ДДС.
Търгът ще се проведе на 14.10.2010 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.
Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 20.09.2010 до 13.10.2010 г. на касата на ОбА – Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик  в срок до 15.30 ч. на 13.10.2010 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 13.10.2010 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.