Общинско ученическо първенство по футбол

Mar 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

В пе­ри­о­да от 04.03.2013 г. до 11.03.2013 г. се про­ве­де об­щин­с­ко­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол в три­те въз­ра­с­то­ви гру­пи  V  VII кл.; VIII  X кл.  и XI  XII кл., ка­то кла­си­ра­ли­те се от­бо­ри на пър­во мя­с­то при­до­би­ват пра­во­то на уча­с­тие на об­ла­с­т­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол. Най  емо­ци­о­нал­ни, съ­в­сем ес­те­с­т­ве­но, бя­ха сре­щи­те на най  мал­ки­те на­де­ж­ди на бал­чи­ш­кия фу­т­бол. Те пре­ми­на­ха с мно­го по­ло­жи­тел­ни, но и с не мал­ко от­ри­ца­тел­ни пре­жи­вя­ва­ния. Дву­бо­и­те им бя­ха мно­го ос­пор­ва­ни, но ка­к­то ви­на­ги има по­бе­де­ни и по­бе­ди­те­ли. В та­зи гру­па на пър­во мя­с­то се кла­си­ра от­бо­рът на ОУ “ Ва­сил Ле­в­с­ки”  с. Со­ко­ло­во.

В по  гор­на­та гру­па – VIII  X кл.  на пър­во мя­с­то се кла­си­ра от­бо­рът на СОУ “ Хри­с­то Бо­тев”  гр. Бал­чик.

С най  го­лям ин­те­рес бя­ха сле­де­ни сре­щи­те на ба­т­ко­в­ци­те от  XI  XII кл., ко­и­то бя­ха на­б­лю­да­ва­ни не са­мо от го­лям брой уче­ни­ци, но и от дру­ги лю­би­те­ли на фу­т­бо­ла. Мно­го до­б­ро впе­ча­т­ле­ние с до­б­ра­та си иг­ра на­п­ра­ви от­бо­ра на ПГ за КОС  гр. Бал­чик, кой­то за­с­лу­же­но спе­че­ли пър­во­то мя­с­то и до­ка­то про­дъл­жа­ва­ха дву­бо­и­те в дру­ги­те две въз­ра­с­то­ви гру­пи, от­бо­рът на ПГ за КОС  гр. Бал­чик из­во­ю­ва пра­во­то да пре­д­с­та­в­ля­ва об­ласт До­б­рич на зо­нал­но ни­во в гр. Ру­се, по­с­ти­гай­ки бе­за­пе­ла­ци­он­но по­бе­да над от­бо­ра на СОУ “ Лю­бен Ка­ра­ве­лов “  гр. До­б­рич с ре­зул­тат 11:2. Не­ка им по­же­ла­ем ус­пех и на зо­нал­но­то пър­вен­с­т­во и да до­с­ти­г­нат фи­нал­на­та фа­за на ре­пу­б­ли­кан­с­ко­то уче­ни­че­с­ко пър­вен­с­т­во.

Не­об­хо­ди­мо е да се от­бе­ле­жи, че от стра­на на вси­ч­ки те­зи, ко­и­то се за­ни­ма­ват с обу­че­ни­е­то на мла­ди­те фу­т­бол­ни та­лан­ти в на­ша­та об­щи­на, по  то­ч­но във фу­т­бол­ния куб на “ Чер­но­мо­рец”  Бал­чик, не про­я­ви­ха ни­ка­къв ин­те­рес към про­ве­де­но­то уче­ни­че­с­ко пър­вен­с­т­во. Ми­с­ля, че мла­ди­те та­лан­ти, ка­то Ор­лин Све­то­с­ла­вов, Ай­хан Дже­ват, Де­нис Бе­рол, а за­що не и дру­ги, мо­гат да на­ме­рят мя­с­то в пре­д­с­та­ви­тел­ния от­бор на на­шия град. За на­ши­те та­лан­ти ви­на­ги тря­б­ва да се по­д­хо­ж­да от­го­вор­но и с гри­жа за до­раз­ви­ва­не на фу­т­бол­ни­те им уме­ния! Та­лан­ти не се ра­ж­дат все­ки ден!

Ето и класирането по групи с резултатите от всички двубои.

Павлин ПАВЛОВ

 

 

Коментарите са затворени.