Номинации за “Общественик на годината -2012 г.”

Mar 13th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

Че­т­вър­то­то из­да­ние на „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” за­по­ч­на тра­ди­ци­он­но с кул­ту­рен анонс – Са­лон­на му­зи­ка, ви­ен­с­ки вал­со­ве и др. из­пъ­ле­ни ог Ка­ме­рен ор­ке­с­тър на вар­нен­с­ки­те учи­те­ли „Ани­ма” към Об­щи­на град Вар­на с ди­ри­гент проф.д-р Кон­с­тан­тин Ку­ку­шев. По­ка­не­ни­те го­с­ти бя­ха осо­бе­но раз­въл­ну­ва­ни от по­пу­ляр­ни­те кла­си­че­с­ки из­пъл­не­ния и от май­с­тор­с­т­во­то на ин­с­т­ру­мен­та­ли­с­ти­те, сред ко­и­то Та­тя­на Пе­т­ко­ва от Бал­чик.

За че­т­вър­ти по­ре­ден път Об­щи­на Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик и ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” ор­га­ни­зи­рат тър­же­с­т­ве­но съ­б­ра­ние на об­ще­с­т­ве­ни­ци­те в Об­щи­на Бал­чик, ра­бо­ти­ли през из­ми­на­ли­те го­ди­ни с ен­ту­си­а­зъм за своя град и за сво­я­та Об­щи­на, без да тър­сят въз­ме­з­дие или на­г­ра­да.

През 2009 г. на Иг­на­ж­ден на­ше­то ме­ро­п­ри­я­тие на­п­ра­ви своя про­щъ­пул­ник. Ху­ба­ви хо­ра по­с­ре­щ­на­х­ме тук и най-изя­ве­ни­те бя­ха на­г­ра­де­ни. Ето те­х­ни­те име­на:Ан­д­ри­ян Ан­д­ре­ев, Ата­нас Ва­си­лев, Бо­рис Чер­вен­ков, Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, Ва­лен­тин Шал­тев, Ге­ор­ги Гор­чев, Де­ньо По­пов, Дим­ка Ма­ле­ва, Иван Чер­нев, Йор­дан Ко­лев, Ке­ран­ка Ген­че­ва, Ки­на Ли­по­ван­с­ка, Кра­си­мир Кир­чев, Ми­льо Йо­чев, Мин­ко По­пов, Ни­ко­лай и Еле­на Са­во­ви,Ни­ко­лай Ста­нев, д-р Све­то­мир Ми­хай­лов, Со­ф­ка Де­не­ва, Сте­ф­ка Кер­че­ва, Стой­ка Вла­до­ва, Тин­ка Си­в­ри­е­ва, То­дор Ана­с­та­сов и Да­ри­на Ва­си­ле­ва,  То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, Цон­ка Си­в­ко­ва и Юли­та Хри­с­то­ва.

В слън­че­вия 29 яну­а­ри 2011 г. но­ми­ни­ра­х­ме об­ще­с­т­ве­ни­ци­те на 2010 г. Ето те­х­ни­те име­на: Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва – за вто­ри път, Са­ва Ти­хо­лов, То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва за вто­ри път, Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, Пе­ньо Пе­нев, Иван­ка Ива­но­ва, Иван­ка Ата­на­со­ва, Дим­ка Ма­ле­ва за вто­ри път, Пен­ка Вел­че­ва, Да­на­ил Ка­ра­джов, Ал­бе­на Ива­но­ва, Юли­ян Па­чев, Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва, Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва, Тин­ка Си­в­ри­е­ва за вто­ри път, Цон­ка Си­в­ко­ва за вто­ри път, ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев.

На 24 фе­в­ру­а­ри 2012 г. се съ­с­то­я­ха тре­ти­те по ред но­ми­на­ции за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та”. Бя­ха но­ми­ни­ра­ни и на­г­ра­де­ни: Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва за вто­ри път, То­дор То­до­ров, То­дор Ге­ор­ги­ев, Ру­мя­на Пе­т­ро­ва, Ге­ор­ги Йо­в­чев, Иван Ста­тев, Сте­ла Да­ко­ва, Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, Пла­мен Бан­чев.

Но­ми­на­ци­и­те за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та 2012 г”се съ­с­то­я­ха в ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко” на 9 март 2013 г.

Пред съ­б­ра­ния по­ли­ти­че­с­ки, ме­ди­ен и ин­те­ле­к­ту­а­лен елит на Об­щи­на­та  но­ми­ни­ра­ни­те бя­ха на­г­ра­де­ни от кме­та на Об­щи­на­та г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н Ви­к­тор Лу­чи­я­нов и гл.ре­да­к­тор на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” г-жа Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.

За 2012 г. при­за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” по­лу­чи­ха 9 ду­ши.

През го­ди­ни­те на на­ци­о­нал­ния и ме­ж­ду­на­ро­ден пе­в­че­с­ки хо­ри­зонт все по­ве­че се чу­ва име­то на бал­чи­ш­кия сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” с ди­ри­гент Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва. По­пу­ля­рен ста­на и ед­но­и­мен­ни­ят фе­с­ти­вал. Вси­ч­ки ус­пе­хи се дъл­жат на са­мо­о­т­вер­же­ни­те твор­ци – пе­в­ци­те на хо­ра и сред тях до­а­йе­нът г-н Пе­т­ко Пе­т­ков, кой­то по­ве­че от две де­се­ти­ле­тия е хо­рист и по­ве­че от 20 го­ди­ни е бил се­к­ре­тар на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”. Г-н Пе­т­ко Пе­т­ков бе на­г­ра­ден от кме­та на Об­щи­на­та г-н Н.Ан­ге­лов, а на­г­ра­да­та му по­лу­чи ди­ри­ген­тът на хо­ра г-ца В.Ге­ор­ги­е­ва.

Ста­ра­та мор­с­ка сла­ва на Бал­чик ка­то ро­д­но мя­с­то на мно­го дръ­з­но­ве­ни и ен­ту­си­а­зи­ра­ни спор­ти­с­ти се дъл­жи до го­ля­ма сте­пен на  де­ло­то  на 80-го­ди­ш­ния Мир­ко Мир­ков, дъл­го­го­ди­шен пре­д­се­да­тел на Мор­с­ки клуб Бал­чик. Ста­ри­ят мор­с­ки вълк по­лу­чи гра­мо­та и на­г­ра­да от пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н В.Лу­чи­я­нов.

В мал­кия град име­то, ле­кар­с­ка­та пра­к­ти­ка и об­ще­с­т­ве­на­та дей­ност на д-р Иво Вой­чев е из­ве­с­т­на на вси­ч­ки, за ко­е­то той по­лу­ча­ва еже­д­не­в­на при­з­на­тел­ност.

Ка­то ле­кар, изя­вен в ра­бо­та­та си с па­ци­ен­ти­те и об­ще­с­т­ве­но­ст­та д-р Иво Вой­чев  по­лу­чи гра­мо­та и на­г­ра­да от кме­та г-н Н.Ан­ге­лов.

Дъл­го­го­ди­ш­на е ра­бо­та­та на Ге­ор­ги Ан­до­нов ка­то об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, а се­га и ка­то пре­д­се­да­тел на пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост”. Не­го­ва­та все­о­т­дай­ност е по­с­ло­ви­ч­на, за ко­е­то по­лу­чи на­г­ра­да от пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н В.Лу­чи­я­нов.

Ли­це на град Бал­чик през 2012 г. На­де­ж­да и бла­го­дар­ност на вся­ко се­мей­с­т­во, ко­е­то има де­те. Ле­кар и ли­ч­ност от го­ля­ма ви­со­та. То­ва е де­т­с­ки­ят ле­кар , за­ве­ж­дащ Де­т­с­ко от­де­ле­ние в МБАЛ Бал­чик – д-р Ди­а­на Мал­че­ва.

Гра­мо­та и на­г­ра­да д-р Ди­а­на Мал­че­ва по­лу­чи от пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н В.Лу­чи­я­нов.

През 2012 г. се на­вър­ши­ха 40 го­ди­ни от ро­ж­де­ни­е­то на ТФ „Данс”Бал­чик , за ав­то­ри­те­та и ус­пе­хи­те на ко­я­то през по­с­ле­д­ни­те де­се­ти­ле­тия за­с­лу­га има ху­до­же­с­т­ве­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел и хо­ре­о­г­раф Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва. За все­о­т­дай­ния и труд гра­мо­та и на­г­ра­да по­лу­чи от пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н В.Лу­чи­я­нов.

Бал­чик е един от гра­до­ве­те в ре­ги­о­на и в ця­ла Бъл­га­рия, кой­то се от­ли­ча­ва с мно­го ак­ти­в­на пен­си­о­нер­с­ка клу­б­на дей­ност. За то­ва е без­с­пор­на ръ­ко­во­д­на­та ро­ля на пре­д­се­да­те­ля на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Об­щи­на­та г-н Ан­гел Съ­бев. Гра­мо­та и на­г­ра­да по­лу­чи от кме­та на Об­щи­на­та г-н Н.Ан­ге­лов.

За тре­ти път бе но­ми­ни­ра­на г-жа Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на Клуб „Хи­нап” – хо­ра с ув­ре­ж­да­ния и ме­то­дист на Клуб „Спорт за вси­ч­ки”. Мно­го са не­й­ни­те ус­пе­хи в ця­ла­та стра­на и до­ри в чу­ж­би­на, за ко­е­то е кла­си­ра­на по раз­ли­ч­но вре­ме и на раз­ли­ч­ни пре­г­ле­ди и фе­с­ти­ва­ли и ви­на­ги е на пър­во мя­с­то.

За из­ди­га­не ав­то­ри­те­та на на­шия град и за де­се­т­го­ди­ш­ни­на­та на спор­т­ния клуб за ве­те­ра­ни на­г­ра­да и гра­мо­та и връ­чи кме­тът г-н Н.Ан­ге­лов.

Ка­то дъл­го­го­ди­шен са­мо­де­ец – хо­рист в хор „Здра­ве”, в Об­щин­с­кия хор на пен­си­о­не­ри­те и в Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни г-жа Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва бе от­ли­че­на с гра­мо­та и на­г­ра­да от пре­д­се­да­те­ля на ОбС г-н В.Лу­чи­я­нов.

Вси­ч­ки на­г­ра­де­ни из­ра­зи­ха с то­п­ли ду­ми бла­го­дар­но­ст­та си и обе­ща­ха да про­дъл­жат да ра­бо­тя­та ак­ти­в­но ка­то об­ще­с­т­ве­ни­ци и през сле­д­ва­щи­те го­ди­ни.

С ко­к­тейл и му­зи­ка­та на ди джей Ни­ки Ел­ма­зов тър­же­с­т­во­то при­до­би още по-ве­сел и от­пу­с­кащ ха­ра­к­тер.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.