Криминална част

Mar 13th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Кражби в Балчик

На 7 март в РУП Бал­чик е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от тър­го­в­с­ки обект, на­хо­дящ се във вил­на зо­на „Ов­ча­ро­в­с­ки плаж” в град Бал­чик. По дан­ни на тъ­жи­те­лят е из­вър­ше­на кра­ж­ба на 120 бу­тил­ки ал­ко­хол, до­ма­ш­ни по­т­ре­би и еле­к­т­ри­че­с­ки ин­с­т­ру­мен­ти. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

На съ­ща­та да­та е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за из­вър­ше­на кра­ж­ба от ча­с­тен дом в град Бал­чик. По дан­ни на тъ­жи­тел­ка­та е из­вър­ше­на кра­ж­ба на су­ма па­ри и ви­де­о­ка­ме­ра. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

Пиян шофьор

Око­ло 22:30 ча­са на 2 март, в град Бал­чик, ав­то­па­т­рул спи­рат за про­вер­ка лек ав­то­мо­бил „Опел”, уп­ра­в­ля­ван от С.С. (35г.) от град Бал­чик. От по­с­ле­д­ва­ла­та про­вер­ка за ал­ко­хол ци­ф­ро­ва­та ин­ди­ка­ция от­чи­та на­ли­чи­е­то на 2.06 про­ми­ла в из­ди­ша­ния от во­да­ча въз­дух. Взе­та е кръ­в­на про­ба за хи­ми­че­с­ко из­с­ле­д­ва­не по на­д­ле­ж­ния ред. С по­ли­цей­с­ка мяр­ка за срок от 24 ча­са, во­да­ча на МПС е за­дър­жан в РУП Бал­чик. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во.

Ефективни присъди за каварненци

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на­ло­жи на­ка­за­ние 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг ре­жим на 28-го­ди­ш­ния Исм. Р. Х. и 26-го­ди­ш­ния Ж. Д. М. от гр. Ка­вар­на. Те са при­з­на­ти за ви­но­в­ни в то­ва, че на 27.05.2010 г. в зем­ли­ще­то на с. Гур­ко­во, об­щи­на Бал­чик, от сон­даж на „ВиК” – гр. Бал­чик, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор по­ме­ж­ду си, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ки сре­д­с­т­ва – но­жи­ца за ар­ма­ту­ра и но­жо­в­ка, и чрез из­по­л­з­ва­не на лек ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра”, са от­не­ли чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи – 11 ме­т­ра еле­к­т­ри­че­с­ки про­во­д­ник на стой­ност 534,84 лв. от вла­де­ни­е­то на „ВиК” – гр. Бал­чик, с на­ме­ре­ние про­ти­во­за­кон­но да го при­с­во­ят, ка­то кра­ж­ба­та не е ма­ло­ва­жен слу­чай.

По мол­ба на по­д­съ­ди­ми­те и след ка­то те при­з­на­ха ви­на­та си и фа­к­ти­те по об­ви­ни­тел­ния акт, съ­дът раз­г­ле­да де­ло­то ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но­с­ле­д­с­т­вие. По то­зи ред е на­ло­же­но на­ка­за­ни­е­то им, ка­то пър­во­на­чал­но оп­ре­де­ле­но­то за все­ки от тях 3 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да съ­дът ре­ду­ци­ра с 1/3 и по­с­та­но­ви да тър­пят 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, гру­пи­ра на­ка­за­ни­е­то на Ис­мет Х. с по­с­та­но­ве­ни­те му по две при­съ­ди на Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, от 2010 г. и 2012 г. на­ка­за­ния, и оп­ре­де­ли той да тър­пи най-те­ж­ко­то – 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим. При­съ­е­ди­не­но е на­ло­же­но­то му от Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на, на­ка­за­ние гло­ба в раз­мер на 100 лв.

Съ­дът гру­пи­ра на­ка­за­ни­е­то на Ж. М. с по­с­та­но­ве­ни­те му по 4 при­съ­ди на Ра­йо­нен съд – Ка­вар­на и Ра­йо­нен съд – Бал­чик, от 2010 г. и 2012 г. На­ло­же­но му е най-те­ж­ко­то от тях – 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен строг ре­жим.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт ве­чер­та на 26.05.2010 г. Жи­в­ко М.и Исм. Х. тръ­г­на­ли с ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра” в по­со­ка на с. Гур­ко­во и спре­ли до по­ле­за­щи­тен по­яс след с. Мо­ги­ли­ще. След по­лу­нощ на 27.05.2010 г. те сти­г­на­ли до сон­даж, со­б­с­т­ве­ност на „ВиК” – гр. Бал­чик. Исм. Х. спрял то­ка на съ­о­ръ­же­ни­е­то. С по­мо­щ­та на ар­ма­тур­на­та но­жи­ца и но­жо­в­ка­та два­ма­та от­ря­за­ли ка­бел око­ло 11 ме­т­ра и чрез дър­па­не го из­мъ­к­на­ли от зе­мя­та. На­ви­ли еле­к­т­ри­че­с­кия про­во­д­ник на ру­ло и с ко­ла­та го пре­во­зи­ли до сме­ти­ще­то на гр. Ка­вар­на. Там из­го­ри­ли изо­ла­ци­я­та му. На сле­д­ва­щия ден Ж. М. пре­дал ка­бе­ла за ме­та­лен от­па­дък.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд – До­б­рич.

Задържани младежи

На 9 март, в 13:30 ча­са в Пър­во РУП До­б­рич, е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за то­ва, че не­из­ве­с­т­ни из­вър­ши­те­ли из­ко­па­ват еле­к­т­ри­че­с­ки про­во­д­ник, в бли­зост до тра­фо­по­с­та по ули­ца „Су­ха ре­ка” в град До­б­рич. Из­п­ра­те­ни­те по­ли­цей­с­ки еки­пи на мя­с­то ус­та­но­вя­ват, че три­ма из­вър­ши­те­ли, са из­ко­па­ли и сря­за­ли 4 жи­лен си­лов ка­бел със се­че­ние 185 кв, из­ли­защ от тра­фо­по­с­та. С по­ли­цей­с­ка мар­ка за срок от 24 ча­са в Пър­во РУП До­б­рич са за­дър­жа­ни Г.А. (22г.) от град До­б­рич, В.А.(20г.) от с. Дря­но­вец, обл. До­б­рич и С.К. (17г.) от град Бал­чик. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но бър­зо по­ли­цей­с­ко про­из­во­д­с­т­во по опи­са на Пър­во РУП До­б­рич.

Кражба на телена ограда

Ра­йо­нен съд – Бал­чик раз­г­ле­да на 07.03.2013 г. на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 34-го­ди­ш­ния Л. Кр. Л. от гр. Бал­чик.

Той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 20.02.2013 г. в с. Бря­с­то­во, об­щи­на Бал­чик, чрез из­по­л­з­ва­не на те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во –  кле­щи и то­ва­рен ав­то­мо­бил „Форд Тран­зит”, е от­к­ра­д­нал чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи – 150 м те­ле­на ог­ра­д­на мре­жа на стой­ност 302,23 лв. от вла­де­ни­е­то на гра­ж­да­нин на гр. Бал­чик.

От­к­ра­д­на­та вещ не се на­ми­ра­ла под по­с­то­я­нен на­д­зор. Тя е би­ла въз­с­та­но­ве­на на по­с­т­ра­да­лия, в рам­ки­те на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

За из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние по­д­ле­жи ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 3 ме­се­ца с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок.

Държане на марихуана

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, раз­г­ле­да на 26.02.2013  г. пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, по­с­та­но­в­ле­ние за на­ка­з­ва­не по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред на 21-го­ди­ш­ния Ю. Ат. Д. от гр. Вар­на.  Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 10.07.2012 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс е дър­жал ви­со­ко­ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во  ма­ри­ху­а­на, с не­т­но те­г­ло 0,53 гр. на стой­ност 3,18 лв. С ог­лед чи­с­то­то му съ­де­б­но ми­на­ло, на­п­ра­ве­ни­те от не­го са­мо­п­ри­з­на­ния, мла­да­та му въз­раст и ни­с­ка­та стой­ност на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то, про­ку­ра­ту­ра­та на­ми­ра, че е на­ли­це ма­ло­ва­жен слу­чай. Пре­д­вид то­ва и фа­к­та, че с пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то не са при­чи­не­ни ще­ти, дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пре­д­ла­га той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред.

Спо­ред про­ку­рор­с­ко­то по­с­та­но­в­ле­ние, на 10.07.2012 г. Ю. Д. и не­гов при­я­тел са по­се­ти­ли ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на”, за да се ви­дят със свой при­я­тел там. На из­ли­за­не от ком­п­ле­к­са след сре­ща­та, по­ли­цаи спре­ли за про­вер­ка ле­кия ав­то­мо­бил, уп­ра­в­ля­ван от дру­го­то ли­це. Ус­та­но­ве­но би­ло, че по­д­съ­ди­ми­ят ня­ма до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност и той бил от­ве­ден за спра­в­ка в по­ли­цей­с­ко­то уп­ра­в­ле­ние. След из­вър­шен обиск там, в бе­льо­то му би­ло от­к­ри­то по­ли­е­ти­ле­но­во пли­к­че с тре­в­на ма­са, ко­е­то ре­а­ги­ра­ло при на­п­ра­ве­ния по­ле­ви тест на ка­на­бис. За не­го Ю. Д. дал обя­с­не­ние, че го е за­ку­пил от не­из­ве­с­т­но ли­це от гр. Вар­на. На­з­на­че­на­та фи­зи­ко-хи­ми­ч­на ек­с­пер­ти­за ус­та­но­ви­ла, че то­ва е ма­ри­ху­а­на.

Пиян шофьор от с. Батово

Районен съд  Балчик насрочи дело срещу 48-годишни Бл. Р. Ст. от гр. Батово, община Балчик.

Той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 13.02.2013 г. по гла­вен път в по­со­ка гр. Вар­на за с. Ро­га­че­во, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Голф” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла, а имен­но  2,99 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред с про­то­кол за хи­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за за оп­ре­де­ля­не на кон­цен­т­ра­ци­я­та на ал­ко­хол.

Пре­д­ла­га се, на Бл. Ст. да бъ­де на­ло­же­но на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки: за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од. Ис­ка се той да бъ­де ли­шен от  пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 6 ме­се­ца.

Поредно шофиране без книжка

Ра­йо­нен съд  Бал­чик на­с­ро­чи де­ло сре­щу 28-го­ди­ш­ния Ст. Я. С. от гр. Бал­чик. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние е по­в­ди­г­на­ло сре­щу не­го об­ви­не­ние за то­ва, че в ед­но­го­ди­ш­ния срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред с на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние на На­чал­ни­ка на Ра­йон­но уп­ра­в­ле­ние „По­ли­ция”  Бал­чик, вля­з­ло в си­ла на 22.03.2012 г. за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во без сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние, при ус­ло­вие на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние на 13.09.2012 г. и на 25.09.2012 г. в гр. Бал­чик и по път от с. Со­ко­ло­во, об­щи­на Бал­чик за гр. Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „БМВ”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че той не е пра­во­с­по­со­бен во­дач на мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во. За шо­фи­ра­не на ав­то­мо­бил без не­об­хо­ди­мо­то сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние, той бил на­ка­зан през ок­том­в­ри 2011 г. и На­ка­за­тел­но­то по­с­та­но­в­ле­ние вля­з­ла в си­ла на 22.03.2012 г. С. С. за­п­ла­тил на­ло­же­на­та му гло­ба и про­дъл­жил да шо­фи­ра ле­кия си ав­то­мо­бил, без да при­те­жа­ва не­об­хо­ди­мия до­ку­мент. На 13.09.2012 г. той бил за­бе­ля­зан и спрян от по­ли­цей­с­ки слу­жи­тел, до­ка­то се дви­жел на път за до­ма си. След про­вер­ка по­ли­ца­ят ус­та­но­вил, че С. С. ня­ма сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние и по­и­с­кал съ­дей­с­т­вие от де­жур­ни­те по­ли­цаи по ох­ра­на на об­ще­с­т­ве­ния ред. Те кон­с­та­ти­ра­ли, че 28-го­ди­ш­ни­ят е не­п­ра­во­с­по­со­бен во­дач и му съ­с­та­ви­ли Акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние.

На 25.09.2012 г. ав­то­па­т­рул при РУ ”По­ли­ция” – Бал­чик, спрял за про­вер­ка по пъ­тя с. Со­ко­ло­во – гр. Бал­чик лек ав­то­мо­бил „БМВ” и слу­жи­те­ли­те на ре­да ус­та­но­ви­ли, че той се уп­ра­в­ля­ва от не­п­ра­во­с­по­со­б­ния С. С. от гр. Бал­чик. За из­вър­ше­но­то на­ру­ше­ние от­но­во му бил съ­с­та­вен Акт за ус­та­но­вя­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ру­ше­ние.

ПТП в Балчик

На 9 март око­ло 04:55 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП по ули­ца. „Чер­но Мо­ре” в град Бал­чик. Лек ав­то­мо­бил „Ал­фа Ро­мео”, уп­ра­в­ля­ван от М.З. (22г.), по­ра­ди уп­ра­в­ле­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на с пъ­т­ни­те ус­ло­вия ско­рост, гу­би уп­ра­в­ле­ние на МПС, уд­ря се в ог­ра­д­на сте­на и се пре­об­ръ­ща на пъ­т­но­то пла­т­но по по­со­ка на дви­же­ни­е­то си.

Всле­д­с­т­вие на на­с­тъ­пи­ло­то ПТП е по­с­т­ра­дал един от пъ­ту­ва­щи­те в ав­то­мо­би­ла, кой­то е от­ве­ден в МБАЛ До­б­рич с ко­мо­цио и съм­не­ние за пу­к­нат че­реп, на­с­та­нен в не­в­ро­хи­рур­гия със съ­че­та­на тра­в­ма без опа­с­ност за жи­во­та. На во­да­ча на МПС е взе­та кръ­в­на про­ба за из­с­ле­д­ва­не по на­д­ле­ж­ния ред.

Неправомерно ползване на вода

Ра­йо­нен съд  Бал­чик раз­г­ле­да на 05.03.2013  г. на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 32-го­ди­ш­ния С. Ах. С. от гр. Бал­чик.

Той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 25.04.2012 г. в двор­но мя­с­то в гр. Бал­чик, со­б­с­т­ве­ност на 77-го­ди­шен мъж, е осъ­ще­с­т­вил  не­п­ра­во­мер­но при­съ­е­ди­ня­ва­не към во­до­с­на­б­ди­тел­на­та си­с­те­ма на „ВиК” ЕО­ОД гр. До­б­рич, ка­то е съ­з­дал ус­ло­вия за не­пъл­но от­чи­та­не на по­т­ре­бе­на­та во­да.

За из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, пре­д­ла­га да бъ­де на­ло­же­но на С. С. на­ка­за­ние про­ба­ция с две про­ба­ци­он­ни мер­ки  за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од.

32-го­ди­ш­ни­ят е де­к­ла­ри­рал с по­д­пи­са си в по­с­ти­г­на­то­то с дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние спо­ра­зу­ме­ние, че е съ­г­ла­сен с не­го и се от­ка­з­ва от раз­г­ле­ж­да­не на де­ло­то му по об­щия ред.

Подсъдим англичанин

Ра­йо­нен съд  Бал­чик на­с­ро­чи де­ло сре­щу 67-го­ди­ш­ния Л. А. Ч. Той е гра­ж­да­нин на Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, по­с­то­ян­но пре­би­ва­ващ у нас и жи­ве­ещ в с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик.

По си­ла­та на склю­че­но­то с дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние спо­ра­зу­ме­ние той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 11.02.2013 г. око­ло 16,30 ч. по гла­вен път от ку­рор­тен ком­п­лекс Ал­бе­на в по­со­ка с. Об­ро­чи­ще, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Форд” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та над 1,2 про­ми­ла, а имен­но  2,04 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред с про­то­кол за хи­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за за оп­ре­де­ля­не на кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол или дру­го упой­ва­що ве­ще­с­т­во в кръ­в­та.

Пре­д­ла­га се, Л. Ч. да бъ­де на­ка­зан за из­вър­ше­но­то пре­с­тъ­п­ле­ние с на­ка­за­ние про­ба­ция. Ис­ка се да му бъ­дат на­ло­же­ни две про­ба­ци­он­ни мер­ки: за­дъл­жи­тел­на ре­ги­с­т­ра­ция по на­с­то­ящ ад­рес за срок от 6 ме­се­ца и за­дъл­жи­тел­ни пе­ри­о­ди­ч­ни сре­щи с про­ба­ци­о­нен слу­жи­тел за съ­щия пе­ри­од. Пре­д­ла­га се съ­що той да бъ­де ли­шен от  пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 6 ме­се­ца.

Нарушение на обществения ред

Ра­йо­нен съд – Бал­чик раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, по­с­та­но­в­ле­ние за на­ка­з­ва­не по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред на 39-го­ди­ш­ния С. М. А. – по­ли­цей­с­ки слу­жи­тел от гр. Вар­на. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 13.09.2012 г. око­ло 4 ч. на КПП в ку­рор­тен ком­п­лекс Ал­бе­на е из­вър­шил не­при­с­той­ни дей­с­т­вия, гру­бо на­ру­ша­ва­щи об­ще­с­т­ве­ния ред и из­ра­зя­ва­щи яв­но не­у­ва­же­ние към об­ще­с­т­во­то. С ог­лед пре­д­ви­де­но­то за то­ва на­ка­за­ние, ка­к­то и чи­с­то­то му съ­де­б­но ми­на­ло, и об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че от пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то не са на­с­тъ­пи­ли иму­ще­с­т­ве­ни вре­ди, про­ку­ра­ту­ра­та на­ми­ра, че той мо­же да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че С. А. и не­гов при­я­тел са по­се­ти­ли ди­с­ко­те­ка в Ал­бе­на. Око­ло 4 ч. на 13.09.2012 г. се от­п­ра­ви­ли към из­хо­да на ку­рор­та с ав­то­мо­бил, со­б­с­т­ве­ност и шо­фи­ран от спъ­т­ни­ка му. Во­да­чът раз­по­ре­дил на ох­ра­ни­тел на КПП-то да вди­г­не ба­ри­е­ра­та. Той оба­че от­го­во­рил, че при на­пу­с­ка­не на ком­п­ле­к­са се дъл­жи та­к­са. Во­да­чът от­ка­зал да за­п­ла­ти ре­г­ла­мен­ти­ра­на­та та­к­са, про­дъл­жил да спо­ри за то­ва, на­ри­чай­ки ох­ра­ни­те­ля с оби­д­ни ду­ми и го псу­вал.

След ка­то той не вди­г­нал ба­ри­е­ра­та, по­д­съ­ди­ми­ят сля­зъл от ав­то­мо­би­ла и на ви­сок тон из­ви­кал да се вди­г­не ба­ри­е­ра­та. Ох­ра­ни­те­лят от­ка­зал за по­ре­ден път. То­га­ва С. А. из­ва­дил слу­же­б­на кар­та на дър­жа­вен слу­жи­тел в МВР и му ка­зал да вди­г­не ба­ри­е­ра­та. Ох­ра­ни­те­лят от­но­во от­ка­зал, тъй ка­то не е пла­те­на та­к­са­та. С. А. ка­зал, че ня­ма да за­п­ла­ти, за­по­ч­нал да го оби­ж­да и се за­ка­нил със са­мо­ра­з­п­ра­ва. Той про­дъл­жил око­ло 3-4 ми­ну­ти да ре­ди оби­ди и за­ка­ни на ви­сок тон. То­ва би­ло чу­то от по­ли­цей­с­ки­те слу­жи­те­ли, из­пъл­ня­ва­щи за­дъл­же­ния по ох­ра­на на об­ще­с­т­ве­ния ред на КПП Ал­бе­на. Те се от­п­ра­ви­ли към спо­ре­щи­те. То­га­ва спъ­т­ни­кът на по­д­съ­ди­мия за­я­вил же­ла­ние да за­п­ла­ти та­к­са­та. Но еди­ни­ят от слу­жи­те­ли­те на ре­да му ка­зал, че ня­ма да му раз­ре­шат да на­пу­с­не ком­п­ле­к­са, тъй ка­то имал съм­не­ние, че е упо­т­ре­бил ал­ко­хол. По­ли­ца­и­те пре­ду­п­ре­ди­ли и С. А. да пре­с­та­не с оби­ди­те и за­ка­ни­те, и му по­и­с­ка­ли до­ку­мент за са­мо­ли­ч­ност. Той им от­го­во­рил гру­бо, че ня­ма да пре­д­с­та­ви ли­ч­на­та си кар­та и раз­ма­хал по­ли­цей­с­ка кар­та и зна­ч­ка.

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.