Вечер, посветена на титана на духа Левски

Mar 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ка­к­ва ху­ба­ва ли­те­ра­тур­на ве­чер, по­с­ве­те­на на Апо­с­то­ла, се про­ве­де в мал­ка­та за­ла на ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик! То­ва ста­на на па­ме­т­ния ден 19 фе­в­ру­а­ри от 18.00 ч.Ор­га­ни­за­то­ри­те на то­ва тър­же­с­т­во, ак­ти­ви­с­т­ки на ПП „ГЕРБ”, се бя­ха по­с­та­ра­ли по ори­ги­на­лен на­чин да по­че­тат па­мет­та на то­зи ве­лик бъл­га­рин – чрез ли­те­ра­тур­но че­те­не, ко­е­то за­по­ч­на с уво­д­на ав­тор­с­ка пре­зен­та­ция на Га­ли­на Ди­мо­ва. На ви­део сте­на­та бя­ха по­ка­за­ни ма­те­ри­а­ли, илю­с­т­ри­ра­щи мо­мен­ти от жи­во­та на Ва­сил Ле­в­с­ки, не­го­ви­те мъ­д­ри ми­с­ли и за­ве­ти, но най-го­лям ин­те­рес пре­ди­з­ви­ка ин­фор­ма­ци­я­та за мал­ко­то му за­па­зе­ни ли­ч­ни ве­щи – кръ­с­т­че­то от Бо­жи гроб, та­с­че, ре­вол­ве­ра, са­бя­та, ка­ма­та, пе­ча­т­ни­ч­ка­та, ки­чур от ко­са­та му, по ко­я­то е ус­та­но­ве­на кръ­в­на­та му ну­ле­ва гру­па. По­со­че­ни бя­ха и му­зе­и­те, в ко­и­то днес мо­гат да се ви­дят те­зи ре­ли­к­ви. Ви­де­о­ма­те­ри­а­лът по­ка­за кар­ти­ни и по­р­т­ре­ти, изо­б­ра­зя­ва­щи Ле­в­с­ки, де­ло на го­ле­ми­те бъл­гар­с­ки ху­до­ж­ни­ци от Г.Д.Зо­г­ра­фи­на до Б. Ан­ге­лу­шев, К.Та­се­ва , И.Пе­т­ров, Ал.По­п­ли­лов и др.

Ли­те­ра­тур­на­та ве­чер про­дъл­жи с ре­ци­тал от твор­би на съ­в­ре­мен­ни бъл­гар­с­ки по­е­ти, из­пъл­не­ни с пре­ме­ре­но вдъ­х­но­ве­ние от Ро­си­ца Пе­не­ва, Еле­на Да­мя­но­ва, Ви­о­ле­та Пе­т­ро­ва, Сил­вия Ата­на­со­ва, ка­к­то и от во­де­ща­та на ве­чер­та Ден­ка Хри­с­то­ва.

С ин­ди­ви­ду­ал­но из­пъл­не­ние на ре­ци­тал, съ­с­та­вен от кла­си­че­с­ки твор­би на Ле­в­с­ки, се пре­д­с­та­ви и То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва. Ак­ту­а­ли­зи­ра­но сло­во за Ле­в­с­ки и свое сти­хо­т­во­ре­ние из­пъл­ни Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва. Ин­те­ре­сен па­ра­лел с дей­с­т­ви­тел­но­ст­та и съ­в­ре­ми­е­то ни на­п­ра­ви Ни­ко­лай Мир­чев, ръ­ко­во­ди­тел на Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”, чий­то чле­но­ве при­съ­с­т­ва­ха на сре­ща­та. Той про­че­те ин­те­ре­с­ни ми­с­ли и раз­съ­ж­де­ния от фо­ру­ми­те в ин­тер­нет „На­у­чи ни да се оби­ча­ме, Апо­с­то­ле!”-лай­т­мо­тив  в кре­до­то на мла­ди­те.

Пе­в­че­с­ка­та гру­па към клуб „Здра­ве” из­пъл­ни две пе­с­ни за Ле­в­с­ки: „Ка­жи ми, го­ро” и „Бъл­га­ри­йо”, вто­ра­та по текст на Цон­ка Си­в­ко­ва, а две­те с ав­тор­с­ка му­зи­ка на Т.То­до­ров. Клуб „Здра­ве” един­с­т­вен от ця­ла­та об­щи­на пее пе­с­ни за Ле­в­с­ки.

Ве­чер­та про­дъл­жи ка­то не­при­ну­ден и не­ре­жи­си­ран раз­го­вор за ан­г­лий­с­ка­та пи­са­тел­ка Мер­сия Ма­к­дер­мот, на­пи­са­ла ед­на от най-ху­ба­ви­те и съ­дър­жа­тел­ни био­г­ра­фи­ч­ни кни­ги за Ле­в­с­ки. Фа­к­тът, че ед­на ан­г­ли­чан­ка е та­ка вдъ­х­но­ве­на от ли­ч­но­ст­та на Ле­в­с­ки са­мо по­т­вър­ж­да­ва ка­къв ти­тан на ду­ха е Апо­с­то­лът.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.