Изяществото на чувствителността

Mar 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Мо­же да усе­ти все­ки чо­век, по­се­тил ху­до­же­с­т­ве­на­та из­ло­ж­ба на 1 март 2013 г. в чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”. То­ва е тре­та­та по ред из­ло­ж­ба на твор­ци­те от клуб „Бо­рис Ка­ра­джов”. Па­т­ро­нът на клу­ба е ро­ден в Бал­чик на 11 яну­а­ри 1906 г. Ба­щи­на­та му къ­ща се е на­ми­ра­ла в ра­йо­на на хо­тел „Ма­ри­на Си­ти”. През 1936 г. за­ми­на­ва за Бу­ку­рещ, в по­с­ле­д­с­т­вие ста­ва про­фе­сор в Ин­с­ти­ту­та по изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва. Той е скул­п­тор с из­ве­с­т­ни про­из­ве­де­ния в Ру­мъ­ния и Бъл­га­рия. Ста­ту­я­та на Л.Ка­ра­ве­лов, на­ми­ра­ща се на ул.”Чер­но мо­ре” е не­гов по­да­рък за на­шия град.

В пър­вия мар­тен­с­ки ден се за­ра­д­ва­х­ме на твор­че­с­ки­те тър­се­ния и пре­въ­п­лъ­ще­ния на уча­с­т­ни­ци­те в из­ло­ж­ба­та: Ни­ко­ли­на Ива­но­ва, Ми­ха­е­ла Сан­джа­кян, Де­ни­ца Ан­д­ре­е­ва, Ан­на Ма­не­ва, Яна Ми­но­в­с­ка, На­де­ж­да Ра­да­но­ва, Ве­се­ла Ма­ри­я­но­ва, Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов и Иван Ми­но­в­с­ки.

Мла­ди­те да­ро­ва­ния от на­шия град имат ут­вър­ж­да­ващ се пре­ци­зи­ран ху­до­же­с­т­вен вкус при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­с­т­ви­тел­но­ст­та с на­си­те­ни то­но­ве. Ръ­ко­во­ди­те­лят на клу­ба Ва­лен­тин Шал­тев още в на­ча­ло­то на­п­ра­ви раз­бор на вси­ч­ки ху­до­ж­ни­ци.  Обя­с­ни на раз­би­ра­ем език те­х­ни­те стрем­ле­ния и въ­ж­де­ле­ния, въ­п­лъ­те­ни в 22 кар­ти­ни, ко­и­то ра­д­ват на­пъл­но се­ти­ва­та ни.

На пра­к­ти­ка са по­ка­за­ни ра­в­но­мер­но раз­по­ло­же­ни щри­хи, про­по­р­ции, все­п­ро­ни­к­ва­ща­та връ­з­ка ме­ж­ду дей­с­т­ви­тел­ност и та­лант.От­в­ся­къ­де лъ­ха ус­та­но­ве­на пра­в­ди­вост, ура­в­но­ве­се­ност, хар­мо­ния и най-ва­ж­но­то – твор­че­с­ка ос­во­бо­де­ност и до­с­тъ­п­ност до то­ва, ко­е­то са съ­т­во­ри­ли на пла­т­но­то. Кар­ти­ни­те съ­дър­жат скри­то бла­го­ро­д­с­т­во и не­ж­ност. Те са уло­ви­ли ню­ан­са със за­га­дъ­ч­на гра­ци­о­з­ност, за да се из­тъ­к­не хар­мо­ни­я­та на вси­ч­ко оно­ва, ко­е­то ни за­о­би­ка­ля в то­зи кре­хък свят. Та­лан­тът, ръ­ка­та, све­то­у­се­ща­не­то, око­то, са съ­б­ра­ни за­е­д­но в име­то на изя­ще­с­т­во­то и фи­не­са.

Мла­ди­те твор­ци чрез сво­и­те кар­ти­ни раз­к­ри­ват ду­ши­те си, сво­я­та чу­в­с­т­ви­тел­ност и дар­ба сви­ше.. От вся­ка кар­ти­на струи скри­та еле­ган­т­ност, при­д­ру­же­на с уди­ви­тел­на ес­те­с­т­ве­ност.  Да­ват ни пре­д­с­та­ва за ре­ал­ност.

Из­ло­ж­ба­та е ед­на кра­си­ва изя­ва, ка­к­то по­до­ба­ва на вся­ка мла­дост. За­то­ва ня­ма да им ка­жа до но­ви сре­щи, а до но­ви скан­ди­ра­щи жи­во­пи­с­ни сюр­п­ри­зи!

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.