Протест на работещите в МБАЛ-Балчик

Mar 6th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­бо­те­щи­те в МБАЛ  Бал­чик по­д­к­ре­пи­ха про­те­с­т­на­та де­к­ла­ра­ция до ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­те­ля, ми­ни­с­тъ­ра на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, пре­д­се­да­те­ля на ко­ми­си­я­та по здра­ве­о­па­з­ва­не и пре­д­се­да­те­ля на НС на НЗОК, ка­то се офор­ми­ха сле­д­ни­те ис­ка­ния:

1. Да се отменят:

· Пра­ви­ла за оп­ре­де­ля­не на го­ди­ш­ния про­г­но­зен план за обем дей­ност и стой­ност на раз­хо­ди­те за бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ към до­го­во­ри­те с из­пъл­ни­те­ли­те на бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ за 2013 г., при­е­ти с Ре­ше­ние на на­д­зор­ния съ­вет № РД-НС-04-2/14.01.2013 г.

· Пра­ви­ла за ре­да за оп­ре­де­ля­не на броя на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те ме­ди­цин­с­ки дей­но­с­ти и стой­но­ст­та на ме­ди­ко-ди­а­г­но­с­ти­ч­ни дей­но­с­ти за на­з­на­ча­ва­не от из­пъл­ни­те­ли на пър­ви­ч­на и спе­ци­а­ли­зи­ра­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ, при­е­ти с Ре­ше­ние на На­д­зор­ния съ­вет № РД-НС-04-3/14.01.2013 г.

· По­с­та­но­в­ле­ние № 353 от 27.12.2012 г. за при­е­ма­не на ме­то­ди­ки за ос­той­но­с­тя­ва­не и за за­п­ла­ща­не на ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ по чл.55, ал.2, т.1 от За­ко­на за здра­в­но­то оси­гу­ря­ва­не (обн., ДВ, бр.2 от 2013 г.) (ПМС № 353 от 2012 г.) на ос­но­ва­ние чл. 55е ЗЗО, при­е­то по пре­д­ло­же­ние на НЗОК. и се върнат същите, действали през 2012г.

2. Да се от­ме­ни Ме­то­ди­ка за до­го­ва­ря­не на стой­но­ст­та, до ко­я­то се за­п­ла­щат от НЗОК ме­ди­цин­с­ки­те из­де­лия в ус­ло­ви­я­та на бол­ни­ч­на­та и из­вън­бол­ни­ч­на­та ме­ди­цин­с­ка по­мощ (при­е­та ре­ше­ние № РД-НС-04-108 от 21. 11.2012 г. на На­д­зор­ния съ­вет на НЗОК), и сле­д­ва­ща­та от нея про­це­ду­ра за до­го­ва­ря­не на стой­но­ст­та, до ко­я­то се за­п­ла­щат от НЗОК ме­ди­цин­с­ки­те из­де­лия в ус­ло­ви­я­та на бол­ни­ч­на­та и из­вън­бол­ни­ч­на­та ме­ди­цин­с­ка по­мощ и ос­та­нат дей­с­т­ва­щи­те пра­ви­ла през 2012г.

3. Да се от­ме­ни По­с­та­но­в­ле­ние №5 от 10.01.2013 г. за при­е­ма­не на обе­ми­те и це­ни­те на ме­ди­цин­с­ка­та по­мощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от за­ко­на за здра­в­но­то оси­гу­ря­ва­не за 2013 г., при­е­то по пре­д­ло­же­ние на НЗОК и се при­е­мат до­го­во­ре­ни­те ме­ж­ду БЛС и НЗОК обе­ми и це­ни за 2013г., от­ра­зе­ни в по­д­пи­са­ния ме­ж­ду две­те стра­ни про­то­кол.

4. Да се от­ме­ни За­ко­на за до­пъл­не­ние на за­ко­на за здра­в­но­то оси­гу­ря­ва­не (ДВ, бр. 4 от 15 яну­а­ри 2013 г.)  и се пре­х­вър­ли от­но­во фи­нан­си­ра­не­то на аси­с­ти­ра­на ре­п­ро­ду­к­ция и на ва­к­си­ни за за­дъл­жи­тел­ни иму­ни­за­ции и ре­и­му­ни­за­ции на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, тъй ка­то са за­дъл­же­ние на дър­жа­ва­та.

5. Да се от­ме­ни при­ла­га­не­то на §18 от За­ко­на за дър­жа­в­ния бю­джет за 2013г., свър­зан с дъл­жи­ма вно­с­ка в ре­пу­б­ли­кан­с­кия/об­щин­с­кия бю­джет в раз­мер на 50% от по­лу­че­ния на­ем от съ­о­т­ве­т­но­то ле­че­б­но за­ве­де­ние и на По­с­та­но­в­ле­ние 1 от 09.01.2013г. за вна­ся­не в ре­пу­б­ли­кан­с­кия бю­джет на 80% от пе­чал­ба­та на ле­че­б­ни­те за­ве­де­ния.

6. На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние да ос­во­бо­ди д-р Пла­мен Це­ков ка­то уп­ра­ви­тел на НЗОК по­ра­ди ли­п­са на ком­пе­тен­т­ност, до­ве­ла до не­а­де­к­ва­т­ни ре­ше­ния на НЗОК и про­вал на пре­го­во­ри­те за НРД 2013, и ос­во­бо­ж­да­ва­не на чле­но­ве­те на На­д­зор­ния съ­вет, одо­б­ри­ли с по­д­пи­си­те си го­ре­у­по­ме­на­ти­те до­ку­мен­ти.

Настояваме за незабавна среща с институциите!

На­с­то­я­ва­ме да се пре­д­п­ри­е­мат дей­с­т­вия по из­пъл­ни­ние на ис­ка­ни­я­та в срок от ед­на се­д­ми­ца!

В ПРО­ТИ­ВЕН СЛУ­ЧАЙ БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА МЕ­ДИ­ЦИН­С­КА ОБ­Щ­НОСТ ЩЕ ПРЕ­Д­П­РИ­Е­МЕ ЕФЕ­К­ТИ­В­НИ ПРО­ТЕ­С­Т­НИ ДЕЙ­С­Т­ВИЯ В ЦЯ­ЛА­ТА СТРА­НА.

 

Коментарите са затворени.