Лицата на Балчик на гражданския протест срещу монополите

Feb 27th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

24 февруари 2013 г. – ден на граждански протест в град Балчик

Гра­ж­да­ни­те ис­кат, и то с пра­во, спра­ве­д­ли­ва со­ци­ал­на си­с­те­ма на жи­вот. Ма­кар и раз­по­къ­са­но, те­х­ни­те ис­ка­ния бя­ха про­тив мо­но­по­ли­те на пре­д­п­ри­я­ти­я­та, на ко­и­то пла­ща­ме ток, во­да и пар­но. Осо­бе­но яр­ко про­з­ву­ча­ха ис­ка­ни­я­та да бъ­дат на­ма­ле­ни та­к­си­те за ав­то­мо­би­ли­те, сгра­ди­те и смет­та. За­що са­мо об­щин­с­ко­то пре­д­п­ри­я­тие мо­же да вър­ши сме­то­съ­би­ра­не­то. На­ли има и дру­ги пре­д­п­ри­я­тия. Къ­де е за­ко­нът за кон­ку­рен­ци­я­та. С ка­к­во е ви­но­вен бал­чи­к­ли­я­та, че да пла­ща ми­ли­о­нен за­ем за СПА – цен­тъ­ра в с.Кра­не­во. Об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци да пре­раз­г­ле­дат ре­ше­ни­е­то си за то­зи аб­со­лю­т­но из­ли­шен раз­ход. Да бъ­дат на­ка­за­ни съ­ве­т­ни­ци­те, ко­и­то гла­су­ва­ха ни­с­ки та­к­си за ве­т­ро­ге­не­ра­то­ри­те, от­кол­ко­то да взе­мат от­там ми­ли­о­ни за Об­щи­на­та.  Ня­ма­ше раз­к­ри­ти ра­бо­т­ни ме­с­та за Бал­чик, ка­к­то се ка­за. Хо­ра­та до­й­до­ха с ра­бо­т­ни­ци­те, шо­фьо­ри­те и спе­ци­а­ли­с­ти­те си и си на­п­ра­ви­ха бо­га­т­с­т­во­то – зе­ле­на енер­гия, за ко­я­то пла­ща­ме по­ве­че, вме­с­то обе­ща­но­то по-мал­ко.

До­ко­га Об­щи­на­та ще пла­ща двой­но по­ве­че за во­да, в сра­в­не­ние със Со­фия? Ис­ка­ме по-ни­с­ки це­ни на то­ка и во­да­та, но и ед­на­к­ви за ця­ла­та стра­на.

Да се въ­ве­де об­ра­зо­ва­те­лен и въз­ра­с­тов ценз при гла­су­ва­не.

Да се осъ­ще­с­т­ви съ­би­ра­е­мост от вси­ч­ки або­на­ти.

Де­пу­та­ти­те да са без иму­ни­тет.

Ка­к­ви са те­зи сме­хо­т­вор­но тра­ги­ч­ни де­т­с­ки до­ба­в­ки?

А пен­си­и­те – те са срам за це­лия ЕС.

Про­те­с­тът в Бал­чик ще про­дъл­жи на 3 март от 11.00 ч. пред Об­щи­на­та.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.