Всяко чудо …

Feb 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Вся­ко чу­до (ста­ч­ки­те) за два дни ли ще бъ­де и след то­ва ще се раз­мие ли във вре­ме­то? Дни на­ред стра­на­та ни се тре­се от ста­ч­ки. В мно­го гра­до­ве хи­ля­ди ста­ч­ку­ват скан­ди­рай­ки: „Ос­та­в­ка”, „Ма­фия”, „Спре-­те су­б­си­ди­и­те на пар­ти­и­те от дър­жа­ва­та”, „Ис­ка­ме Ве­ли­ко на­ро­д­но съ­б­ра­ние, смя­на на кон­с­ти­ту­ци­я­та, на­ма­ле­те броя на де­пу­та­ти­те.”, „Ис­ка­ме гра­ж­дан­с­ки кон­т­рол на пра­ви­тел­с­т­во­то!”

Пър­ви­ят ден от ста­ч­ка­та в Со­фия има­ше сблъ­сък с по­ли­ци­я­та и про­те­с­тът бе окър­ва­вен. То­ва бе в ре­зул­тат на по­ли­ти­ци, ко­и­то се опи­та­ха да взе­мат ста­ч­ка­та в свои ръ­це за пар­тий­на­та си из­го­да.

Чу­д­но е, ко­га има­ха вре­ме ста­ч­ни­ци­те да на­пи­шат ис­ка­ни­я­та си към пра­ви­тел­с­т­во­то и да ги пре­да­дат не на ня­кой друг, а то­ч­но на Си­де­ров. По­ве­че от ис­ка­ни­я­та на ста­ч­ку­ва­щи­те съ­в­па­дат с не­го­ви­те, ко­и­то той дал пре­ди вре­ме на Бой­ко Бо­ри­сов. Пре­д­с­та­ви­те­ли на ста­ч­ку­ва­щи­те в Со­фия бя­ха в те­ле­ви­зи­я­та, а до тях се ки­п­ре­ха Си­де­ров и Янев. Те не раз­би­рат, че про­те­с­ти­ра­щи­те не ис­кат ста­ри­те му­т­ри, сто­я­ли над 15 го­ди­ни в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние.

Пра­ви­тел­с­т­во­то да­де ос­та­в­ка. Ста­ч­ку­ва­щи­те с все­ки из­ми­нат ден ста­ват все по­ве­че и по­ве­че. Вклю­чи­ха се сту­ден­ти­те, ле­ка­ри­те, во­ен­ни­те от ле­гия „Ра­ко­в­с­ки” и мно­го дру­ги. Про­те­с­ти­те вър­вят сти­хий­но, ха­о­ти­ч­но и не­кон­т­ро­ли­ру­е­мо. Дви­жат се от Ор­лов мост до Лъ­во­вия мост и об­ра­т­но. Ста­ч­ку­ва­щи­те со­фи­ян­ци тря­б­ва да взе­мат по­не по един пре­д­с­та­ви­тел от про­те­с­ти­ра­щи­те в по-го­ле­ми­те гра­до­ве и об­ра­зу­ват на­ци­о­на­лен щаб, кой­то да ръ­ко­во­ди въл­не­ни­я­та в ця­ла­та стра­на. Ну­ж­но е да се на­пи­шат изи­с­к­ва­ни­я­та им към слу­же­б­но­то пра­ви­тел­с­т­во и по­ли­ти­ци­те. Има опа­с­ност по­ли­ти­ци­те да вля­зат в ре­ди­ци­те на ста­ч­ни­ци­те и да ги на­с­т­ро­ят ед­ни към дру­ги. Ста­ч­ку­ва­щи­те тря­б­ва да бъ­дат твър­ди и на­с­то­я­ват да бъ­дат из­пъл­не­ни ис­ка­ни­я­та им до­к­рай. Да­но да вклю­чат в ис­ка­ни­я­та си: 1. Сви­к­ва­не на ВНС; 2. Из­ра­бо­т­ва­не на но­ва кон­с­ти­ту­ция; 3. На­ма­ля­ва­не броя на де­пу­та­ти­те; 4. Де­пу­та­ти, ко­и­то имат по­ве­че от 3 ман­да­та да ня­мат пра­во да бъ­дат из­би­ра­ни от­но­во; 5. Да има въз­ра­с­то­ва гра­ни­ца за де­пу­та­ти; 6. Да се спрат до­та­ци­и­те от дър­жа­ва­та към пар­ти­и­те; 7. Да се спрат при­ви­ле­ги­и­те на би­в­ши­те пре­зи­ден­ти. Те им се да­ват ка­то за­с­лу­ги, че са ра­бо­ти­ли за Бъл­га­рия. А ми­ньо­ри­те, по­д­во­д­ни­ча­ри­те, ле­т­ци­те, по­ли­ца­и­те и дру­ги, ко­и­то су­т­рин, ка­то оти­ват на ра­бо­та, не зна­ят да­ли ще се вър­нат жи­ви и здра­ви при се­мей­с­т­ва­та си. Те не ра­бо­тят ли за Бъл­га­рия?

Да­но пър­ва­та де­мо­к­ра­ти­ч­на ста­ч­ка у нас не бъ­де за­ду­ше­на! Ус­пех, ста­ч­ку­ва­щи, бор­ба до по­бе­да!

Мильо ЙОЧЕВ, стария войн

 

Коментарите са затворени.