Кранево на памената дата – 140 години от гибелта на Васил Левски

Feb 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Пра­з­ни­ци­те са за по­дем, за ра­дост на ду­ша­та и въз­пи­та­ние.

В но­во­то вре­ме с но­ви си­ли и ен­ту­си­а­зъм, гру­па ен­ту­си­а­с­т­ки от клу­ба на пен­си­о­не­ри­те по­д­го­т­ви­ха и про­ве­до­ха ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­но че­те­не с по­мо­щ­та на би­б­ли­о­те­ка­та с те­х­ни­ка пре­до­с­та­ве­на по про­г­ра­ма „Гло­бал­ни би­б­ли­о­те­ки”.

Ма­те­ри­а­ли­те за че­те­не­то по­д­го­т­ви­ха Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва – от­го­вор­ник по кул­тур­но ма­со­ва­та ра­бо­та в пен­си­о­нер­с­кия клуб и чи­та­ли­щ­ния се­к­ре­тар На­дя Ди­ми­т­ро­ва.

Че­с­т­ва­не­то бе­ше по­се­те­но от гра­ж­да­ни­те на Кра­не­во и от кме­та Ру­мен Ни­ко­лов. Та­ка за вто­ри път пен­си­о­не­ри­те от Кра­не­во по­ма­гат за па­т­ри­о­ти­ч­но­то въз­пи­та­ние на сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни, след пра­з­ни­ка на 3-ти март през 2012 го­ди­на.

Иванка ИГНАТОВА

Коментарите са затворени.