ПРОТОКОЛ №22 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 21.02.2013 г.

Feb 27th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на  Община Балчик за периода от 01 януари 2012 г. до 31 декември 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 298: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет – Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2012 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2012 г. в размер на 25 082 884 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2011 г. в  приходната си част  в размер на 21 488 171 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

– за делегирани от държавата дейности  в размер на          6 546 985 лева

– за местни дейности                                                         14 941 186 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 21 488 171 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  2 А  в т.ч.

– за делегирани от държавата дейности  в размер на  6 546 985 лева

– за дофинансиране на държавни дейности                 1 783 266 лева

– за местни дейности                                                 13 157 920 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, съгласно  Приложение № 3 .

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет – Балчик за 2012 г. в размер на 265 928 лв , както и средствата за представителни разходи в размер на 26 371 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение №4.

6. Утвърждава планът  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 11 888 072  лв.,  съгласно Приложение № 5а.

7. Утвърждава разшифровка към планът  за капиталови разходи на Община Балчик, финансирани от приходи по § 40-00 /Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ съгл.чл.14,ал.2 от ЗДБРБ за  2012 г., съгласно Приложение №10.

8. Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2012г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 10 518 265 лв..,  съгласно Приложение № 5б.

9. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2012г. в размер на 570 619 лв., съгласно Приложение № 6.

10. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2012г. в размер на 1 807 716 лв. съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно

Приложение №: 8общо за 452 613 лв.

11. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2012 г, както следва:

Кмет – служебни командировки в страната                                             1316,48 лв.

– служебни командировки в чужбина                                                         868,76 лв.

Председател на ОбС  – служебни командировки в страната                1225,80 лв.

– служебни командировки в чужбина                                                                  0 лв.

12. На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет Балчик приема годиш-ният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г, съгласно приложената справка към него.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 299: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.11 ал.7 и чл.12, ал.1 от ЗОБ; чл.24, ал.1 и чл.25 от НСОИОБ, Общински съвет Балчик утвърждава сборния бюджет на Община Балчик за 2013 г. както следва:

1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства, съгласно чл.15, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г.:

– плащания по обслужване на общинския дълг

– плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми

– заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии

– храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения

2. Утвърждава сборен първоначален бюджет на приходите за 2013година в размер на 21 525 878 лв., съгласно приложение №: 1, в т.ч.

– приходи  държавна отговорност                                           7 160 569 лева

в т.ч.   обща субсидия за ДД за 2013 г.                         6 110 019 лева

в т.ч.   преходен остатък от 2012 г.                              1 050 550 лева

– приходи от местни  дейности                                              16 893 215 лева

в т.ч.   обща изравнителна субсидия за 2013 г.               321 400 лева,

от тях 73 300 лева за ЕЗП

в т.ч.   целева субсидия за КР за 2013 г.                          448 600 лева,

от тях 249 400 лева за ремонт пътища

3. Утвърждава сборен бюджет на разходите за 2013г. по отговорности, дейности, функции, разпоредители, съгласно приложение №: 3 в общ размер на  21 525 878 лв. лева,

в т .ч. по отговорности както следва:

– разходи за дейности държавна отговорност                      7 160 569 лева

финансирани с местни приходи /дофинансиране/               1 275 359 лева

– разходи за местни дейности                                             13 089 950 лева

както и бюджетите за 2013г. на всеки един разпоредител с бюджетни кредити, на основание чл.28 ал.1 от ЗОБ и чл.32 от НСОИОБ, по дейности, отговорности и параграфи от ЕБК, съгласно приложенията,  както следва:

       РАЗПОРЕДИТЕЛИ                   ОБЩ БЮДЖЕТ                  вт.ч.ДЪРЖАВНА отговорност

– Общинска  администрация                13 509 176 лв.                                2 880 232 лв.

– Кметство  Гурково                                  229 959 лв.                                     42 021 лв.

– Кметство  Кранево                                  314 730 лв.                                     59 510 лв.

– Кметство  Соколово                                265 530 лв.                                     78 960 лв.

– Кметство  Сенокос                                  246 583 лв.                                     55 526 лв.

– Кметство  Оброчище                              666 176 лв.                                   213 493 лв.

– Кметство  Стражица                               271 222 лв.                                     62 672 лв.

– ОбП „БКС”                                          1 663 431 лв.                                         нула

– Исторически музей                                 112 491 лв.                                     92 441 лв.

– СОУ „Хр.Смирненски „ Оброчище        734 898 лв.                                   610 898 лв.

– СОУ „Хр.Ботев”                                     749 817 лв.                                   682 457 лв.

– ОУ „Антим I „                                         643 111 лв.                                   573 111 лв.

– ОУ „Кирил и Методий „                         635 738 лв.                                  469 508 лв.

– ОУ „В.Левски „ Соколово                       275 649 лв.                                  199 736 лв.

– ОУ „Г.С.Раковски „ Сенокос                   271 186 лв.                                  207 005 лв.

– ПГ за КОС „Ал.Константинов „             167 415 лв.                                  165 487 лв.

– Помощно училище с. Кранево              768 766 лв.                                  767 512 лв.

4. Утвърждава увеличението на разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности над стандарти 2013г. с допълнително финансиране на база неусвоен бюджет през 2012г., останал като преходен остатък в размер на 1 050 550 лева,  по функции, дейности и разпоредители, съгласноприложение №: 2, както следва:

– функция „Общо държавни служби”                   88 217 лв.

– функция „Отбрана”                                            161 423 лв.

– функция „Образование”                                     371 999 лв.

В т.ч.            дейност  ЦДГ                                         89 410 лв.

дейност  Училища                                159 684 лв.

ПУЗ                                                        40 541 лв.

Помощно училище                                 82 634 лв.

– функция „Социални грижи и подпомагане”     423 736 лв.

В т.ч.            ДСХИ  сезонен дом

– функция „Култура”                                                 5 175 лв.

В т.ч.    Музей                                                                3 721 лв.

Ученическа спортна дейност                            1 454 лв.

5. На основание § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г и чл.5 от ПМС №: 1/09.01.2013г Общински съвет утвърждава план сметките на приходите и разходите на всяка действаща извънбюджетна сметка за 2013 г в т.ч. за ИБСФ – Кохезионен и Структурен Фонд/КСФ/ и  ИБСФ – Разплащателна Агенция /РА, съгласно приложения №: 4 и 4а.

6. Утвърждава разчета за капиталови разходи, съгласно приложения №: 5 и №:10 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

– целева субсидия за капиталови разходи                                      общо 448 600 лв, от тях:

за обект: Основен ремонт ЦДГ Стражица                                         100 000  лв.

за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа                   249 400  лв.

за обект: Изграждане на сп. площадка

ОУ “Кирил и Методий”                                                                        99 200  лв.

7. Утвърждава бюджета на  общински съвет за 2013г в размер на 288 900 лв. и разходите за предста-вителни цели общо в размер на 46 000 лева, на председателя на общински съвет, кмета на общината, кметове и кметски наместници и на сдружението на кметовете, на основание чл.13 т.3 от ПМС №: 1/2013г, съгласно приложение №: 6.

8. Утвърждава субсидиите за читалищна дейност, съгласно приложение №: 7 в общ размер на

479 621  лв., в т.ч.

– за делегирани от държавата дейности                                    222 621 лв.

– до финансиране от местни приходи                                      257 000 лв.

9. Утвърждава разходи по програмата за развитие на спортната дейност на територията на общината през 2013 г. в размер на 2 440 727 лв., в т.ч. за капиталови разходи на стойност 1 948 000 лв.,съгласно приложение №: 8.

10. Утвърждава културна програма на общината за 2013 г в размер на  166 260 лв., съгласно приложение №: 9б.

11. Утвърждава програмата за развитие на туризма на територията на община Балчик през 2013 г, в размер на 1 160 000 лева, съгласно приложение № 9а.

12. На основание чл.11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет определя:

– максимален размер на новия общински дълг през 2013г.                              0 лева

– общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2013г.       596 700 лева

– максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 31.12.2013г общо в размер

на 596 700 лева

13. Утвърждава норматив за разходи за СБКО на заетия персонал по трудови правоотношения в бюджетните дейности на финансиране от общината/ без персонала в поделенията на делегиран бюджет/ в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, в съответствие с разпоредбите на чл.30,ал.2 от ПМС №: 1/2013г за изпълнение на ЗДБРБ за 2013г.

14. Определя размера на признатите разходи за пътуващи учители и служители от общината, които ще се покриват от общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на  чл.27, ал.1 и ал.2 от ПМС №: 1/09.01.2013г, както следва:

а/ на служители, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при няколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик                                100 %

б/ на учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на  общината – 90%

в/ на учители и служители, приходящи от други общини, когато в община Балчик  няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация    85 %

г/ утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи през 2013г, съгласно приложение №: 11 А/Б/В.

15. На основание чл.14 т.2 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет определя резерв в местни дейности  в размер на 500 000 лева, за неотложни и непредвидени разходи.

16. Утвърждава финансиране на МБАЛ Балчик ЕООД в размер на  724 000 лева, в т.ч. разходи за капиталови трансфери  24 000 лева.

17. При възникване на временен недостиг на средства по оперативни програми, финансирани от Кохезионните и структурни фондове на ЕС в т.ч. и по ОП”Човешки ресурси” поради забавяне от страна на финансиращия орган на преводи по утвърдени искания за междинни плащания, Общински съвет дава своето съгласие временно от собствени приходи на общината в местни дейности да бъдат отпускани временни безлихвени заеми  за ИБСФ КСФ, като същите се погасяват от получените средства по проектите.

18. Общински съвет Балчик утвърждава заложените по бюджет 2013г средства за фонд „Работна заплата” на заетия персонал в държавни и местни дейности /без персонала в звената на делегиран бюджет/, съгласно приложение №: 13 и в изпълнение на параграф 52 от ПЗР НА ЗДБРБ за 2013 г. и на параграф 1 от ПМС № 1 от 2013 г.

19. Утвърждава план график за погасяване на задълженията на Община Балчик към 31.12.2012г  и график на постъпленията от вземания от минали години, съгласно приложение №: 14.

20. В съответствие с разпоредбите на чл.27 от ЗОБ Общински съвет оправомощава Кмета на Общината,  при възникване на неотложни  и доказани потребности през бюджетната година,  да преценява и при спазване общия размер на бюджета за 2013г.:

20.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, по искания на ръководителите на съответните бюджетни поделения и разпоредители с бюджетни кредити, след 30.06.2013г, с изключение на средствата за заплати, осигури-телни плащания и стипендии в частта на делегираните от държавата дейности от функция „Образование”.

20.2. Да прехвърля бюджетни кредити след 30.06.2013г за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

20.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в местни дейности.

21.    Общински съвет задължава Кмета на Общината:

21.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

21.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

21.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

21.4. В изпълнение на чл.25 ал.1 от ЗОБ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

21.5. В изпълнение на   чл. 41 ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г, в срок до 28.02.2013г да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование”.

22. Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2013г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване нова структура на Общинска администрация – Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 300: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общински съвет – Балчик:

1. Одобрява числеността на персонала на общинска администрация, считано от 01.03.2013 година с обща численост 108 бройки, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

– кметски екип, кметове и кметски наместници            – 22 бройки

– обща администрация                                                   – 61 бройки

– специализирана администрация                                  – 25 бройки

2. Одобрява числеността на персонала в другите дейности, финансирани от първостепенния разпоредител, кметства на самостоятелен бюджет и кметски наместничества, считано от 01.03.2013 година с обща численост 152 бройки, съгласно Приложение № 2, 3 и 4, в т.ч.:

– Функция „Образование”                                                          – 9 бройки

– функция „Отбрана и сигурност”                                           – 22 бройки

– функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”    – 36 бройки

– функция „ЖС, БКС и ООС”                                                   – 39 бройки

– Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности    –  6 бройки

– функция „Икономически дейности и услуги”                       – 40 бройки

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за удължаване на срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 301: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг Общински съвет – Балчик, във връзка с Решение 568 по Протокол 47 от 17.05.2010 г., Общинският съвет на Община Балчик,

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи анекс с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за удължаване на срока до 25.08.2013 г. на сключеният между страните договор за кредит, по силата на който е поет дългосрочен общински дълг – с цел приключване на реализирания проект за изпълнение на одобрения по ПРСР проект и сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие” за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. „Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. „Дунав”, с. Кранево.

2. Възлага на кмета на община Балчик да сключи анекса предмет на т. 1 от настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ „Полиция” град Балчик.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 302: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупен 3 500 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ „Полиция” град Балчик, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2013 г.

2. Определя месечен лимит на автомобилите собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва: за бензинови – 100 литра;

3. Дава съгласие да се закупят 5 броя карти за районните инспектори от РУ „Полиция” Балчик до населените места в общината за изпълняване на преките им служебни задължения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т. 3: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия   свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за отпускане гориво за автомобилите на РУ „Полиция” Албена.

Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 303: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 предложение трето от ЗОС, Общински съвет – Балчик:

1. Дава съгласие да бъде закупено 2 500 литра бензин А- 95 Н, който да бъде използван за нуждите на РУ „Полиция” Албена, предвид необходимостта от защита интересите и собствеността на гражданите, за борба с престъпността и обезпечаване на обществения ред, преди, по време и след приключване на активния туристически сезон и селскостопанска кампания през 2013 г.

2. Определя месечен лимит на автомобилите собственост на община Балчик и предоставени за ползване на РУ „Полиция” Албена, както следва:

– 100 литра;

3. Дава съгласие да се закупят 5 броя карти за районните инспектори от РУ „Полиция” Балчик до населените места в общината за изпълняване на преките им служебни задължения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на т.3: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия свързани със закупуване на необходимото количество гориво, както и прехвърлянето на веща с фактическото й предаване, чрез дарствен акт.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 304: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва:

1. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Бинел Юсеинова Мустафова от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Исмет Реджебов Мустафов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Валери Борисов Георгиев от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

5. Живко Илиев Каракушев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

6. Галя Боркова Иванова от гр. Балчик, за лечение на дъщеря й Елена Иванова, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

7. Анка Христова Стоянова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

8. Жельо Симеонов Георгиев от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Вяра Георгиева Вълкова от с. Гурково, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Йорданка Георгиева Марашлиева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

11. Исмаил Хюсеинов Алиев от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Христо Асенов Ангелов от с. Оброчище, за закупуване на лекарства, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Анастасия Иванова Йорданова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 триста) лева.

14. Стефан Манолов Манолов от с. Безводица, за погребението на Райчо Андонов, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на село Безводица.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-план за застрояване за ПИ № 53120.106.293 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 305: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 53120.106.293 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в Държавен вестник.

ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на План за действие на община Балчик в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 306: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), Протокол от областна администрация Добрич № РД-07-2044/27.11.2012 г., от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни процеси и писмо от Областен управител на област Добрич, вх. № 09-00-186/28.12.2012 г., Общински съвет – Балчик РЕШИ:

1. Приема План за действие на община Балчик в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.)

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРРБ, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG 161РО001/14-06/2010/003 от 03.06.2011 г. за Проект „Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 307: На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и указания  във  връзка с изпълнението  на  договори  за безвъзмездна  финансова  помощ  по  ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет гр. Балчик,

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/003 от 03.06.2011 г. за  предоставяне на безвъзвмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект “Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия, и на основание на Решение № 593 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да издаде/ подпише/ Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 319 490,15 лева (триста и деветнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева и петнадесет стотинки) – представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по одобрения проект и със срок на предявяване до 03.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.4-06/2010/003 от 03.06.2011г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението  на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.