Отчетното събрание на клуб “Хинап” се превърна в празник

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

За хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния тря­б­ва да се раз­ка­з­ва, ка­к­то за вси­ч­ки хо­ра, но мно­го по-за­дъл­бо­че­но. За­що­то ос­вен оби­к­но­ве­ни­те еже­д­не­в­ни про­б­ле­ми, за тях се при­ба­вят мно­го здра­во­с­ло­в­ни и би­то­ви, чи­е­то ре­ша­ва­не е свър­за­но с го­ле­ми уси­лия. То­ч­но за то­ва се го­во­ри на от­че­т­но­то съ­б­ра­ние на чле­но­ве­те от клуб „Хи­нап” – бал­чи­ш­ки­те хо­ра с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми. То­ва се слу­чи на 18 фе­в­ру­а­ри от 11.00 ч.  Съ­б­ра­ни­е­то от­к­ри пре­д­се­да­те­лят на клу­ба Дим­ка Ма­ле­ва, ко­я­то про­че­те ин­фор­ма­ция за от­че­т­ния пе­ри­од. Кра­т­ко, съ­дър­жа­тел­но, с мно­го фа­к­ти, бя­ха от­бе­ля­за­ни ос­но­в­ни­те ак­цен­ти в дей­но­ст­та на клу­ба – по­д­по­ма­га­не на чле­но­ве­те с по­мо­щи /фи­нан­со­ви и ма­те­ри­ал­ни/, оси­гу­ря­ва­не с го­ри­во, гла­в­но дър­вен ма­те­ри­ал и др.

Осо­бе­но вни­ма­ние бе от­де­ле­но на кул­тур­но-ма­со­ви­те про­я­ви – уча­с­тие в из­ло­ж­би, пра­з­ни­ци, фе­с­ти­ва­ли, в об­що­г­ра­д­с­ки съ­би­тия. Към клуб „Хи­нап” фун­к­ци­о­ни­рат две пе­в­че­с­ки гру­пи, ко­и­то уча­с­т­ват не са­мо в кул­тур­ния жи­вот на гра­да, но имат пре­с­ти­ж­ни уча­с­тия в пре­г­ле­ди и фе­с­ти­ва­ли в стра­на­та. За тре­ти по­ре­ден път те по­лу­чи­ха на­г­ра­ди от На­ци­о­нал­ния фе­с­ти­вал на ин­ва­ли­ди­те в Пер­ник, по­ка­за­ха из­ку­с­т­во­то си в Сър­бия и Ма­ке­до­ния.

Д.Ма­ле­ва от­бе­ля­за от­зи­в­чи­во­ст­та на мно­го чле­но­ве на клу­ба, ко­и­то из­ра­бо­т­ват ръ­ч­но по­да­ръ­ци и су­ве­ни­ри за го­с­ти, по­д­по­ма­гат ор­га­ни­за­ци­я­та на сре­щи­те с дру­ги по­до­б­ни клу­бо­ве – Не­ли Ара­ба­джи­е­ва, Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, Кръ­с­тин­ка Ди­ми­т­ро­ва. Пра­з­ни­ци­те – Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на ин­ва­ли­ди­те 3 де­кем­в­ри, Пър­ва про­лет, ро­ж­де­ни и имен­ни дни, юби­леи, съ­пъ­т­с­т­ват жи­во­та на хо­ра­та от клуб „Хи­нап”. Те са и от­ра­зя­ва­ни в бал­чи­ш­ки­те ве­с­т­ни­ци, гла­в­но във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, ка­к­то и на стра­ни­ци­те на в.”Тре­та въз­раст” и сп.”Ку­раж”.

По вто­ра то­ч­ка от ре­да на съ­б­ра­ни­е­то Пе­ньо Пе­нев, пре­д­се­да­тел на Ре­ви­зи­он­на­та ко­ми­сия за­по­з­на чле­но­ве­те с от­че­та си, в кой­то съ­о­б­щи как са из­раз­хо­д­ва­ни съ­б­ра­ни­те фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва на клу­ба.

Съ­б­ра­ни­е­то про­дъл­жи с бе­се­да ме­ж­ду при­съ­с­т­ва­щи­те и го­с­ти­те от Ди­ре­к­ция „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не”  Ер­вин Ах­ме­дов и  Не­ли Ива­но­ва. Те от­го­во­ри­ха на въ­п­ро­си, за­ся­га­щи хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и да­до­ха уве­ре­ние, че ви­на­ги ще по­ма­гат и ще съ­дей­с­т­ват на чле­но­ве­те на клу­ба, раз­би­ра се в рам­ки­те на сво­и­те пра­во­мо­щия. С то­ва Сте­ф­ка Бон­че­ва, пре­д­се­да­тел на съ­б­ра­ни­е­то за­к­ри де­ло­ва­та част.

Съ­б­ра­ни­е­то, на ко­е­то при­съ­с­т­ва­ха по­ве­че от 70 чле­на, про­дъл­жи с пра­з­ни­чен обяд в ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”, къ­де­то и друг път хи­на­п­ци са би­ли по­с­ре­ща­ни от го­с­то­п­ри­ем­ни­те до­ма­ки­ни и го­ща­ва­ни с вку­сен обяд. По­с­ле­д­ва емо­ци­о­на­лен мо­мент за от­бе­ля­з­ва­не 140-го­ди­ш­ни­на­та от обе­с­ва­не­то на В.Ле­в­с­ки с кра­т­ко сло­во и ли­те­ра­тур­на про­г­ра­ма, из­пъл­не­на тро­га­тел­но от гру­па де­ца от пър­ви клас от СОУ „Хр.Бо­тев” с кл.р-л Юлия Ми­ро­но­ва.

Все­ки, кой­то по­з­на­ва сти­ла на Д.Ма­ле­ва в по­до­б­ни ме­ро­п­ри­я­тия, ня­ма да се учу­ди от ат­мо­с­фе­ра­та, ко­я­то се съ­з­да­де чрез то­зи пъ­с­тър ка­лей­до­с­коп от ре­а­ли­зи­ра­ни ори­ги­нал­ни идеи – Ди­о­ни­си­е­ви пра­те­ни­ци, де­гу­с­та­ции и из­бор на най-до­б­ро  до­ма­ш­но ви­но, ве­се­лие и тан­ци – от хо­ра и ръ­че­ни­ци до Га­г­нам стайл.  Со­ме­ли­е­ри­те Ге­ор­ги Йор­да­нов /Го­го/, Ва­лен­тин Ге­ор­ги­ев и Ха­лил Ах­ме­дов оп­ре­де­ли­ха с го­ля­мо за­т­ру­д­не­ние две спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди – на Ди­ми­т­ри­ч­ка Ки­ри­ло­ва и Ко­льо Мо­нев; три пър­ви на­г­ра­ди – на До­б­ри Пе­т­ров, Илия Ата­на­сов и Ган­ка Кир­че­ва.

И то­зи път хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­в­ни про­б­ле­ми ком­пен­си­рат здра­в­ни­те си те­го­би с мно­го бо­д­ро на­с­т­ро­е­ние и си­лен дух. На­и­с­ти­на ги при­те­жа­ват.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.