Уебинар в библиотека “П.Хилендарски”

Feb 20th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „До­ра Га­бе” гр.До­б­рич се вклю­чи в пи­ло­т­ния про­ект на Про­г­ра­ма „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия” – „ Е-здра­ве: уе­би­нар в би­б­ли­о­те­ка­та”, част от кон­це­п­ци­я­та за Е-здра­ве на Про­г­ра­ма­та. В та­зи връ­з­ка би­б­ли­о­те­ка­та ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на две здра­в­но-ин­фор­ма­ци­он­ни съ­би­тия под фор­ма­та на уе­би­нар /он­лайн кон­фе­рен­ция/, с уча­с­ти­е­то на спе­ци­а­ли­с­ти от РЗИ.

В би­б­ли­о­те­ка „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на 15 фе­в­ру­а­ри от 14.00 ч. се про­ве­де уе­би­нар на те­ма „Кон­т­ра­це­п­ция и не­же­ла­на бре­мен­ност” с ле­к­тор Се­в­да­ли­на Ко­ле­ва, спе­ци­а­лист от РЗИ.

Уе­би­на­рът или он­лайн кон­фе­рен­ци­я­та пре­д­с­та­в­ля­ва сре­ща, ко­я­то се осъ­ще­с­т­вя­ва на жи­во по Ин­тер­нет, а уча­с­т­ни­ци­те, къ­де­то и да се на­ми­рат, в стра­на­та или по све­та, да раз­го­ва­рят по ед­но и съ­що вре­ме. Уе­би­на­рът има до­ма­кин и уча­с­т­ни­ци. До­ма­кин на 15 фе­в­ру­а­ри бе бал­чи­ш­ка­та би­б­ли­о­те­ка , а уча­с­т­ни­ци мла­ди хо­ра от Бал­чик и До­б­рич.

По­до­б­ни кон­фе­рен­ции се пла­ни­рат и в бъ­де­ще – спо­де­ли Иван­ка То­мо­ва от бал­чи­ш­ка­та би­б­ли­о­те­ка и ще се пре­д­п­ри­е­мат по – ма­со­ви изя­ви на мла­де­жи и би­б­ли­о­те­ч­ни ра­бо­т­ни­ци.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.